Р  Е  Ш  Е  Н И  Е

 

№103

Гр.Каварна, 12.12.2016г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №718/2010г.по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

         Производството е за делба на съсобствен недвижим имот във фазата след допускането.

С Решение № 12/30.01.2014г. по гр.дело № 718/2010г. Каварненски Районен съд е допуснал  на основание ч.344 от ГПК във връзка с чл.69 ал.1 от ЗН да се извърши съдебна делба  между В.Т.Н. ЕГН ********** с адрес *** и И.Т.Н. ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***,А.П.Х. ЕГН ********** с адрес ***,/чрез пълномощник П.С.Х./ и Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес *** по отношение на следните недвижими имоти придобити по наследство от техния общ наследодател Г.И. В. бивш жител ***,починал на 21.01.2008г.:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-14/29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК,находящ се в с.***,общ.Шабла,обл.Добрич,местност „***”,целият с площ от 36 504 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-14/29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК,находящ се в с.***,общ.Шабла,обл.Добрич,местност „***”,целият с площ от 15 001 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-28/30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК,находящ се в с.***,общ.Шабла,обл.Добрич,местност „***”,целият с площ от 600 кв.м.,при следните квоти: за В.Т.Н. ЕГН ********** с адрес ***-1/16 ид.част;за И.Т.Н. ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***-1/16 ид.част;за А.П.Х. ЕГН ********** с адрес ***,/чрез пълномощник П.С.Х./ 2/16 ид.части и Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес ***- 12/16 идеални части.

ДОПУСКА на основание ч.344 от ГПК във връзка с чл.69 ал.1 от ЗН ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между В.Т.Н. ЕГН ********** с адрес *** и И.Т.Н. ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***,А.П.Х. ЕГН ********** с адрес ***,/чрез пълномощник П.С.Х./,Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес ***,Т.Я.Т. ЕГН ********** ***,З.В.К. *** ЕГН **********,Г.П.Д. ЕГН ********** *** ,И.Д.Д. ЕГН ********** ***,П.Д.И. ЕГН ********** ***,В.Д.В. ЕГН ********** ***,Г.Б.Г. ЕГН ********** ***;К.Б.П. ЕГН ********** ***;Е.Б.Г. ЕГН ********** ***,Т.П.Т. ЕГН ********** *** по отношение на следните недвижими имоти придобити по наследство от техния общ наследодател Г.И. В. бивш жител ***,починал на 21.01.2008г.:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** находящ се в с.***,общ.Шабла улица „***” с площ от 5829 кв.м.,трайно предназначение на територията: Урбанизирана.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** находящ се в с.***,общ.Шабла улица „***” с площ от 5469 кв.м.,трайно предназначение на територията: Урбанизирана,ведно с построените в същия имот Сграда с идентификатор ***.1,Сграда с идентификатор ***.5 и Сграда с идентификатор ***.6.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** в с.***,общ.Шабла,обл.Добрич улица „***” № 6-Дворно място с площ от 3935 кв.м.,по документи,а по скица 3884 кв.м.,ведно с жилищна сграда,хамбар и обор,при следните квоти: за В.Т.Н. ЕГН ********** с адрес ***-1/16 ид.част;за И.Т.Н. ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***-1/16 ид.част;за А.П.Х. ЕГН ********** с адрес ***,/чрез пълномощник П.С.Х./  1/8 ид.части;за Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес ***- 1/16 идеални части;за Т.Я.Т. ЕГН ********** ***-1/8 ид.части,З.В.К. *** ЕГН **********-1/16 ид.части,за Г.П.Д. ЕГН ********** ***-1/8 ид.части;за И.Д.Д. ЕГН ********** ***-1/24 ид.части;за П.Д.И. ЕГН ********** ***-1/24 ид.части;за В.Д.В. ЕГН ********** ***-1/24 ид.части;за Г.Б.Г. ЕГН ********** ***-1/24 ид.части;за К.Б.П. ЕГН ********** ***-1/24 ид.части;за Е.Б.Г. ЕГН ********** ***-1/24 ид.части;за Т.П.Т. ЕГН ********** ***-1/8 ид.части.

С Решение № 35/21.03.2014г. по гр.д.№ 718/2010г. по описа на КРС е допълнено Решение № 12/30.01.2014г. вписано под № 12,том първи,стр.40-46 на 31.01.2014г. в регистъра по чл.235 ал.5 от ГПК на Районен съд гр.Каварна по гр.д.№ 718/2010г. по описа на РС Каварна в следния смисъл:

След „Поземлен имот с идентификатор *** в с.***,общ.Шабла  улица „***“ № 6-Дворно място с площ от 3935 кв.м.,по документи,а по скица 3884 кв.м.,ведно с жилищна сграда,хамбар и обор“ допълва след абзаца-по кадастрална карта,съставляваща сграда с идентификатор ***.1 и сграда с идентификатор ***.2.

С Решение № 78/30.06.2014г. по гр.д.№ 718/2010г. по описа на Каварненски Районен съд е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 12/30.01.2014г., вписано под № 12, том първи, стр.40-46 на 31.01.2014г. в регистъра по чл.235, ал.5 ГПК на Районен съд гр.Каварна по гр.д.№ 718/2010г. по описа на РС Каварна в следния смисъл:

В диспозитива на решението – след вторият абзац –„ДОПУСКА на основание ч.344 от ГПК във връзка с чл.69 ал.1 от ЗН ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА …..”           постановява допълнителен диспозитив:

            ОТХВЪРЛЯ исковете за делба, предявени от  В.Т.Н. ЕГН ********** с адрес *** и И.Т.Н. ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** за следните недвижими имоти: 

1.  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-14/29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК,находящ се в с.***,общ.Шабла,обл.Добрич,местност „***”,целият с площ от 36 504 кв.м.;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-14/29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК,находящ се в с.***,общ.Шабла,обл.Добрич,местност „***”,целият с площ от 15 001 кв.м.;

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-28/30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК,находящ се в с.***,общ.Шабла,обл.Добрич,местност „***”,целият с площ от 600 кв.м. по отношение на следните съделители:  Т.Я.Т. ЕГН ********** ***, З.В.К. *** ЕГН **********,  Г.П.Д. ЕГН ********** ***, И.Д.Д. ЕГН ********** ***, П.Д.И. ЕГН ********** ***, В.Д.В. ЕГН ********** ***, Т.П.Т. ЕГН ********** ***, Е.Б.Г. ЕГН ********** ***, К.Б.П. ЕГН ********** ***, Г.Б.Г. ЕГН ********** *** и В.Н.С. с ЕГН ********** ***.

С Решение № 382/07.11.2014г. по в.гр.д.№ 552/2014г. по описа на Добрички Окръжен съд е обезсилено Решение № 12/30.01.2014г.,поправено с Решение № 35/21.03.2014г. и с Решение № 78/30.06.2014г. по гр.д.№ 718/2010г. на Каварненски Районен съд в обжалваните части на отхвърлените възражения за изключване на основание чл.49 във връзка с чл.57 от ЗН от кръга на наследниците на Е.В.С. и З.В.К. и за оспорване на два издадени по обстоятелствена проверка нотариални акта.Потвърждава Решение № 12/30.01.2014г.,поправено с Решение № 35/21.03.2014г. и с Решение № 78/30.06.2014г. по гр.д.№ 718/2010г. на Каварненски Районен съд в останалите обжалвани части на отхвърленото възражение по чл.76 от ЗН и лицата,между които е допусната съдебна делба на шест недвижими имота и правата им за участие в делбата.

С Определение № 382/17.06.2015г. по гражданско дело № 1529/2015г. по описа на Върховен Касационен съд,/първо гражданско отделение/ не е допуснато касационно обжалване на Решение № 382/07.11.2014г. по гр.д.№ 552/2014г. на Добрички Окръжен съд.

За целите на извършването на делбата,съдът е допуснал и приел СТЕ относно поделяемостта на допуснатите до делба имоти.Във връзка с проведените разисквания по време на съдебното заседание проведено на 13.07.2016г. и представените след него писмени становища на страните,вещото лице е изготвило допълнителен вариант за раделяне на ПИ *** и ПИ ***-с.***,в който вместо шест дяла по 1/24 ид.части,са проектирани два дяла по 1/8 ид.части,съответно по едни за И.Д.Д.,П.Д.И. и В.Д.В. и за Е.Б.Г.,К.Б.П. и Г.Б.Г..

Разработените в експертизата варианти за разделяне на процесните имоти са следните:

1.ПИ ***-с.***-нива с площ от 15.001дка/пазарната стойност възлиза на 24452 лева за целия имот/.

-Дял 1 с площ 3.000дка/3/16 ид.ч. плюс 188кв.м. от квотата на Е.В.С./-за В.Т.Н.;

-Дял 2 с площ 12.003 дка/13/16 ид.части минус 188 кв.м.,придадени към дела на В.Т.Н./-за Е.В.С.;

2.ПИ ***-с.***-нива с площ 36.504дка/пазарната стойност възлиза на 62 787 лева за целия имот/

-Дял 1 с площ 6.844дка/3/16 ид.части/-за В.Т.Н.;

-Дял 2 с площ 29.666 дка/13/16 ид.ч./ за Е.В.С.;

3.ПИ *** и ПИ ***-с.***-дворни места/урбанизирана територия/граничещи помежду си,с обща площ 11298 кв.м./пазарната стойност за общата площ е 81798 лева/

В съдебно заседание е избран вариант № 2 от приложената СТЕ и разделянето е направено според експертизата,както следва:

-Дял1 с площ 642 кв.м./1/16 ид.ч./ -за И.Т.Н.;

-Дял 2 с площ  5136 кв.м./2 х 1/8 ид.ч. + 6 х 1/24 ид.ч.- за Г.П.Д.,И.Д.Д.,П.Д.И.,В.Д.В.,Г.Б.Г.,К.Б. Петрпова,Е.Б.Г. и Т.П.Т.;

-Дял 3 с площ 2568 кв.м./2 х 1/16 ид.ч. + 1/8 ид.ч./-за Е.В.С. ,З.В.К. и Т.Я.Т.;

-Дял 4 с площ 1926 кв.м./1/8 + 1/16 ид.ч./ за А.Х.П.;

4. ПИ ***-с.***-дворно място /урбанизирана територия/,с площ по кадастрална карта 3884 кв.м./пазарната стойност на общата площ е 123434 лева./

В съдебно заседание е избран вариант № 1 от приложената СТЕ и разделянето е направено според експертизата,както следва:

-Дял 1 с площ 1871 кв.м.-Г.П.Д.-1/8 ид.ч.,И.Д.Д.-1/24 ид.ч.,П.Д.И.-1/24 ид.ч.,В. Димитпрова В.-1/24 ид.ч.,Г.Б. Георгиенв-1/24 ид.ч.,К.Б.П.-1/24 ид.ч.,Е.Б.Г.-1/24 ид.ч.,Т.П.Т.-1/8 ид.ч. и И.Т.Н.-1/16 ид.ч.;

-Дял 2 с площ 832 кв.м.-за Е.В.С.-1/16 ид.ч.,З.В.К.-1/16 ид.ч. и Т.Я.Т.-1/8 ид.ч.;

-Дял 3 с площ 624 кв.м.-за А.П.Х.-3/16 ид.ч.;

5.ПИ ***-с.***-лозе с площ по кадастрална карта 600 кв.м.-за Е.В.С./пазарната стойнот на този имот е 1920 лева./

С протоколно определение от 16.09.2016г. на свидетеля П.А.А. е указано в седем дневен срок от получаване на съобщението да даде писмено статновище,дали е съгласен при разработка на съдебната делба неговият имот да бъде транслиран така,че да получи едновременно достъп до главния път,преминаващ покрай регулациятана селото,като при това положение запази идентификатора и площта си..Тази промяна ще позволи обединяването на двата съседни имота с идентификатори *** и ***,които в момента го затварят от всички страни и това разместване ще позволи тяхното последващо разделяне.В писмено становище с вх.№ 3481 от 07.11.2016г. е обективирано съгласието на П.А.А. да бъде транслиран имота му с идентификатор 68610.501.163 по кадастралната карта на с.***,общ.Шабла,така както е предложено,при запазване на площта и номера.

Относно извършването на делбата

В решението по допускане на делбата ,съдът е постановил субективните и обективните предели,в които да се осъществи потестативното право на делба.Във втората фаза на делбата  съдът следва да реши чрез кой от законоустановените способи ще извърши делбата.Преценката за избора се прави въз основа на всички събрани по делото доказагтелства.Основен принцип при извършването на делбата е по възможност всеки от съделителите да получи реален дял,съответен на квотата му в съсобствеността-чл.69 ал.2 от ЗН.Основен критерий за избора на способ е дали броя на реалните дялове съответства на броя на съделителите и доколко стойността на реалните дялове съответства на стойността на дяловете на съделителите.Когато броят на ивмотите е равен или по-голям от броя на съделителите,имуществената общност е реално поделяема и съдът във втората фаза на делбата  може да разпредели имотите по два начина-чрез теглене на жребий,когато се съставя предявява и обявява за окончателен проект за разделителен протокол/чл.347 и чл.350 ГПК/ и след влизане в сила на решението по чл.350 от ГПК се тегли жребий по реда на чл.352 от ГПК и чрез отреждане на дялове от съда  по реда на чл.353 от ГПК.

За да се извърши делбата чрез теглене на жребий дяловете трябва да са равни,а имотите-с еднакво или сходно предназначение.По изключение съдът може да не извърши делбата чрез теглене на жребие,а да стори това чрез разпределение на съсобствените имоти по реда на чл.353 от ГПК,но при наличието на едно от двете алтернативни законни условия-или тегленето на жребие да е невъзможно,или то да е много неудобно.

По настоящото дело дяловете на отделните участници в делбата са неравни,съсобствените имоти са много и са различни по вид и стойност,при което не е възможно да се състави разделителен протокол с достатъчно уравнени дялове,с оглед квотите на страните и да се тегли жребий.Налице са предпоставките на разпоредбата на чл.353 от ГПК и делбата следва да се извърши чрез разпределение  на дяловете на отделните съделители.

Представените проекти за делба на поделяемите имоти отговарят на изискванията на чл.7 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.72 от Закона за наследството и са съобразени с квотите,при които е допусната делбата.В тях се предвижда всеки от съделителите да получи дял от горецитираните земеделски земи.При разпределяне на имотите между съделителите съдът се стреми всеки от тях да получи реален дял,като при това се спазва принципът на равноправие на всички страни в производството.Няма пречка по този ред  да стане и разпределение по колена,какъвто е настоящия случай чрез поставяне на имот в общ дял.Предвид направения по-горе извод,че процесните недвижими имоти са поделяеми между страните при спазване изискванията на чл.7 от ЗСПЗЗ и чл.72 от ЗН,съобразно квотите при които е допусната делбата,съдът следва реално да ги подели между страните в това производство по начина,предложен в заключението на вещото лице и съобразно представените проекти за делба.Така изготвеният вариант втори и проект за делба,съда счита,че е максимално справедлив.

На основание чл.71 ал.1 от ГПК и чл.8 от Тарифа за държавните такси,които се събират от съдилищата по ГПК,всяка от страните следва да заплати държавна такса по сметката на КРС в размер на 4% върху стойността на дела си.

По отношение на направените от страните в хода на производството разноски:Разпоредбата на чл.355,изр.първо от ГПК,чието приложно поле е налице в това отношение,предвижда,че страните в делбеното производство заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им.Предвид горното и стойността на дяловете,които получават страните,всеки от съделителите ще поеме своята част от подлежащите на разпределение разноски по делото.По настоящото дело страните са направил разноски за възнаграждение на вещото лице,изготвило назначената съдебно-техническа експертиза,чиито размер е определен с протоколно определение от 16.09.2016г. за всеки един от съделителите съобразно стойността на дяловете им.От приложените платежни документи е видно,че съделителите Г.П.Д.,Т.П.Т.,И.Д.Д. ,П.Д.И.,В.Д.В.,Г.Б.Г.,К.Б.П.,Е.Б.Г.,Е.В.С.,З.В.К.,Т.Я.Т. и А.П.Х. са внесли определеният им депозит в размерите определени в с.з. на 16.09.2016г.,поради което суми за разноски в тежест на горесопочените съделители не следва да се присъждат.Ищците В.Т.Н. и И.Т.Н. следва да бъдат осъдени да заплатят солидарно по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 53,75/петдесет представляваща съобразно квотния принцип,сумата която двамата съделители следва да внесат по определеното възнаграждение на вещото лице в размер на 580 лева по изготвената и приета СТЕ.Направените от съделителите разноски за адвокатско възнаграждение също не следва да се присъждат.

При тези съображения настоящия съдебен състав счита,че следва да обяви за окончателен разделителния протокол,предявен на страните в съдебно заседание на 11.11.2016г.

Водим от горното,съдът

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН разделителния протокол,предявен на страните по гр.д.№ 718/2010г. по описа на Каварненски Районен съд,съгласно който одобрените от страните варианти за разделяне на процесните имоти са следните:

1.ПИ ***-с.***-нива с площ от 15.001дка/пазарната стойност възлиза на 24452 лева за целия имот/.

-Дял 1 с площ 3.000дка/3/16 ид.ч. плюс 188кв.м. от квотата на Е.В.С./-за В.Т.Н.;

-Дял 2 с площ 12.003 дка/13/16 ид.части минус 188 кв.м.,придадени към дела на В.Т.Н./-за Е.В.С.;

2.ПИ ***-с.***-нива с площ 36.504дка/пазарната стойност възлиза на 62 787 лева за целия имот/

-Дял 1 с площ 6.844дка/3/16 ид.части/-за В.Т.Н.;

-Дял 2 с площ 29.666 дка/13/16 ид.ч./ за Е.В.С.;

3.ПИ *** и ПИ ***-с.***-дворни места/урбанизирана територия/граничещи помежду си,с обща площ 11298 кв.м./пазарната стойност за общата площ е 81798 лева/

В съдебно заседание е избран вариант № 2 от приложената СТЕ и разделянето е направено според експертизата,както следва:

-Дял1 с площ 642 кв.м./1/16 ид.ч./ -за И.Т.Н.;

-Дял 2 с площ  5136 кв.м./2 х 1/8 ид.ч. + 6 х 1/24 ид.ч.- за Г.П.Д.,И.Д.Д.,П.Д.И.,В.Д.В.,Г.Б.Г.,К.Б. Петрпова,Е.Б.Г. и Т.П.Т.;

-Дял 3 с площ 2568 кв.м./2 х 1/16 ид.ч. + 1/8 ид.ч./-за Е.В.С. ,З.В.К. и Т.Я.Т.;

-Дял 4 с площ 1926 кв.м./1/8 + 1/16 ид.ч./ за А.Х.П.;

4. ПИ ***-с.***-дворно място /урбанизирана територия/,с площ по кадастрална карта 3884 кв.м./пазарната стойност на общата площ е 123434 лева./

В съдебно заседание е избран вариант № 1 от приложената СТЕ и разделянето е направено според експертизата,както следва:

-Дял 1 с площ 1871 кв.м.-Г.П.Д.-1/8 ид.ч.,И.Д.Д.-1/24 ид.ч.,П.Д.И.-1/24 ид.ч.,В. Димитпрова В.-1/24 ид.ч.,Г.Б. Георгиенв-1/24 ид.ч.,К.Б.П.-1/24 ид.ч.,Е.Б.Г.-1/24 ид.ч.,Т.П.Т.-1/8 ид.ч. и И.Т.Н.-1/16 ид.ч.;

-Дял 2 с площ 832 кв.м.-за Е.В.С.-1/16 ид.ч.,З.В.К.-1/16 ид.ч. и Т.Я.Т.-1/8 ид.ч.;

-Дял 3 с площ 624 кв.м.-за А.П.Х.-3/16 ид.ч.;

5.ПИ ***-с.***-лозе с площ по кадастрална карта 600 кв.м.-за Е.В.С./пазарната стойнот на този имот е 1920 лева./

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственик  В.Т.Н. ЕГН ********** с адрес *** на следния недвижим имот: НИВА с площ от 3.000/три/ декара/представляваща 3/16 ид.ч. плюс 188кв.м. от квотата на Е.В.С./ от ПИ ***-с.***-нива с площ от 15.001дка/пазарната стойност възлиза на 24452 лева за целия имот/.Стойността на дела е 5 196,44 лева.

ОСЪЖДА В.Т.Н. ЕГН ********** с адрес ***,да заплати по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 678,72/шестстотин седемдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственик Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес *** на следния недвижим имот: НИВА с площ от 12.003/дванадесет декара и три квадратни метра/декара/представляваща 13/16 ид.ч. минус 188кв.м. придадени към дела на В.Т.Н./ от ПИ ***-с.***-нива с площ от 15.001дка/пазарната стойност възлиза на 24452 лева за целия имот/.Стойността на дела е  19 564,89 лева.

ОСЪЖДА Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес ***,да заплати по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 2823,62/две хиляди осемстотин двадесет и три лева и шестдесет и две стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственик  В.Т.Н. ЕГН ********** с адрес *** на следния недвижим имот: НИВА с площ от 6.844/шест декара осемстотин четиридесет и четири кв.м./декара/представляваща 3/16 ид.ч. от ПИ ***-с.***-нива с площ от 36.504дка/пазарната стойност възлиза на 62 787 за целия имот/.Стойността на дела е 11 771,68 лева.

ОСЪЖДА В.Т.Н. ЕГН ********** с адрес ***,да заплати по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 470,87/четиристотин и седемдесет лева и осемдесет и седем стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственик Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес *** на следния недвижим имот: НИВА с площ от 29.666/двадесет и девет декара шестстотин шестдесет и шест кв.м./декара представляваща 13/16 ид.ч. от ПИ ***-с.***-нива с площ от 36.504дка/пазарната стойност възлиза на 62 787 за целия имот/.Стойността на дела е 51 025,52 лева.

ОСЪЖДА Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес ***,да заплати по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 2041,02/две хиляди четиридесет и един лева и две стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственик И.Т.Н. ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** на следния недвижими имот:ДВОРНО МЯСТО с площ от 642/шестстотин четиридесет и два кв.м./кв.м. представляващо 1/16 ид.ч. от ПИ *** и ПИ ***-с.***-дворни места/урбанизирана територия/граничещи помежду си,с обща площ 11298 кв.м./пазарната стойност за общата площ е 81798 лева/.Стойността на дела е 4 648 лева.

ОСЪЖДА И.Т.Н. ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***,да заплати по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 185,92/сто осемдесет и пет лева и деветдесет и две стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственици Г.П.Д. ЕГН ********** ***-при квота 1/8 ид.част , Т.П.Т. ЕГН ********** ***-при квота 1/8 ид.част,И.Д.Д. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част,П.Д.И. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част,В.Д.В. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част,Г.Б.Г. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част;К.Б.П. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част;Е.Б.Г. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ от 5136/пет хиляди сто тридесет и шест кв.м./кв.м. представляващо 8/16 ид.части от ПИ *** и ПИ ***-с.***-дворни места/урбанизирана територия/граничещи помежду си,с обща площ 11298 кв.м./пазарната стойност за общата площ е 81798 лева/.Стойността на дела е 37 184,64 лева.

ОСЪЖДА Г.П.Д. ЕГН ********** *** и Т.П.Т. ЕГН ********** ***,да заплатят солидарно  по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 743,69/седемстотин четиридесет и три лева и шестдесет и девет стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.Д.Д. ЕГН ********** ***,П.Д.И. ЕГН ********** ***,В.Д.В. ЕГН ********** ***,Г.Б.Г. ЕГН ********** ***;К.Б.П. ЕГН ********** ***;Е.Б.Г. ЕГН ********** *** да заплатят солидарно  по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 743,69/седемстотин четиридесет и три лева и шестдесет и девет стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственици Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес ***-при квота 1/16 ид.част, З.В.К. *** ЕГН **********-при квота 1/16 ид.част и Т.Я.Т. ЕГН ********** ***-при квота 1/8 ид.част, следния недвижим имот:  ДВОРНО МЯСТО с площ от 2568/две хиляди петстотин шестдесет и осем кв.м./кв.м. представляващо 4/16 ид.части от ПИ *** и ПИ ***-с.***-дворни места/урбанизирана територия/граничещи помежду си,с обща площ 11298 кв.м./пазарната стойност за общата площ е 81798 лева/.Стойността на дела е 18 592,32 лева.

ОСЪЖДА Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес ***, З.В.К. *** ЕГН ********** да заплатят солидарно  по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 371,85/триста седемдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Т.Я.Т. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 371,85/триста седемдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственик А.П.Х. ЕГН ********** с адрес *** на следния недвижим имот:ДВОРНО МЯСТО с площ от 1926/хиляда деветстотин двадесет и шест кв.м./кв.м. представляващо 3/16 ид.ч. от ПИ *** и ПИ ***-с.***-дворни места/урбанизирана територия/граничещи помежду си,с обща площ 11298 кв.м./пазарната стойност за общата площ е 81798 лева/.Стойността на дела е 13 944,24 лева.

ОСЪЖДА А.П.Х. ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 557,77/петстотин петдесет и седем лева и седемдесет и седем стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственици Г.П.Д. ЕГН ********** ***-при квота 1/8 ид.част , Т.П.Т. ЕГН ********** ***-при квота 1/8 ид.част,И.Д.Д. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част,П.Д.И. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част,В.Д.В. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част,Г.Б.Г. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част;К.Б.П. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част;Е.Б.Г. ЕГН ********** ***-при квота 1/24 ид.част; И.Т.Н. ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***-при квота 1/16  на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ от 1871/хиляда осемстотин седемдесет и един кв.м./кв.м. представляващо 27/48 ид.части от ПИ ***-с.***,общ.Шабла-дворно място /урбанизирана територия/,с площ по кадастрална карта 3884 кв.м./пазарната стойност на общата площ е 123434 лева./Стойността на дела е 59 460,38 лева.

ОСЪЖДА Г.П.Д. ЕГН ********** *** и Т.П.Т. ЕГН ********** ***,да заплатят солидарно  по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 1234,34/хиляда двеста тридесет и четири лева и тридесет и четири стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.Д.Д. ЕГН ********** ***,П.Д.И. ЕГН ********** ***,В.Д.В. ЕГН ********** ***,Г.Б.Г. ЕГН ********** ***;К.Б.П. ЕГН ********** ***;Е.Б.Г. ЕГН ********** *** да заплатят солидарно  по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 1234,34/хиляда двеста тридесет и четири лева и тридесет и четири стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.Т.Н. ЕГН ********** *** и настоящ адрес ***,да заплати по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно  308,58/триста и осем лева и петдесет и осем стотинки/ лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственици Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес ***-при квота 1/16 ид.част, З.В.К. *** ЕГН **********-при квота 1/16 ид.част и Т.Я.Т. ЕГН ********** ***-при квота 1/8 ид.част, следния недвижим имот:ДВОРНО МЯСТО с площ от 832/осемстотин тридесет и два кв.м./кв.м. представляващо 12/48 ид.части от ПИ ***-с.***,общ.Шабла-дворно място /урбанизирана територия/,с площ по кадастрална карта 3884 кв.м./пазарната стойност на общата площ е 123434 лева./Стойността на дела е  26 440,96лева.

ОСЪЖДА Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес ***, З.В.К. *** ЕГН ********** да заплатят солидарно  по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 528,82/петстотин двадесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Т.Я.Т. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 528,82/петстотин двадесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственик А.П.Х. ЕГН ********** с адрес *** на следния недвижим имот:ДВОРНО МЯСТО с площ от 624/шестстотин двадесет и четири кв.м./кв.м. представляващо 9/48 ид.части от ПИ ***-с.***,общ.Шабла-дворно място /урбанизирана територия/,с площ по кадастрална карта 3884 кв.м./пазарната стойност на общата площ е 123434 лева./Стойността на дела е  19 830,72лева.

ОСЪЖДА А.П.Х. ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 793,23/седемстотин деветдесет и три лева и двадесет и три стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

На осн.чл.353 от ГПК поставя в дял и обявява за собственик  Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес *** на следния недвижим имот:

ПИ ***-с.***,общ.Шабла-ЛОЗЕ с площ по кадастрална карта 600/шестстотин/ кв.м.Пазарната стойност на този имот е 1920 лева.

ОСЪЖДА Е.В.С. ЕГН ********** *** и последен настоящ адрес *** да заплати по сметка на КРС държавна такса, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сума в размер на 4% върху стойността на дела си, а именно 76,80/седемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/лева,както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА В.Т.Н. ЕГН ********** с адрес *** и И.Т.Н. ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** да заплатят солидарно по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 53,75/петдесет представляваща съобразно квотния принцип, сумата която двамата съделители следва да внесат по определеното възнаграждение на вещото лице в размер на 580 лева по изготвената и приета СТЕ

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ: