Д  О  П  Ъ  Л  Н  И  Т  Е  Л  Н  О    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                №.............

 

Гр.Каварна 26.09.2017г.

 

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на тридесети август две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

разгледа докладваното от съдията Гр.д.№ 718/2010год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.250 ал.1 от ГПК.

Постъпила е молба от адв.И.П.-ДАК,процесуалния представител на ответниците З.В.К.,Т.Я.Т.,Г.П.Д.,И.Д.Д.,П.Д.И.,В.Д.В.,Т.П.Т.,Е.Б.Г.,К.Б.П.,Г.Б.Г. по гр.дело № 718/2010г. по описа на Каварненски Районен съд,за допълване на Решение № 103 от 12.12.2016г. по горепосоченото дело с произнасяне за поставяне в дял на сградите,находящи се в имотите в с.*** и с.***,допуснати до делба с Решение № 12/30.01.2014г. и Решение № 35 от 21.03.2014г.,а именно:Сграда с идентификатор ***,сграда с идентификатор *** и Сграда с идентификатор***,находящи се в ПИ *** в с.*** улица „***“,както и Сграда с идентификатор  *** и сграда с идентификатор ***.,находящи се в ПИ *** в с.***,общ.Шабла улица „***“ № *

В изпълнение на разпоредбата на чл.250 ал.2 от ГПК съдът е разпоредил връчване на препис от молбата с правно основание чл.250 ал.1 от ГПК на останалите страни по делото с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок.

В законоустановения срок за отговор адв.С.П.С.-ДАК в качеството си на процесуален представител на ответника Е.В.С. депозира писмен отговор като изразява становище,че е налице основание за прилагане на чл.250 от ГПК за допълване на Решение № 103 от 12.12.2016г. по гр.д.№ 718/2010г. по описа на Каварненски Районен съд.В отговора на адв.С.С. се изтъква,че в решението си за поставяне в дял,Съда е пропуснал да се произнесе по поставянето в дял на сградите находящи се в делбените имоти  в с.*** и в с.***.

Съгласно разпоредбата на чл.250 ал.1 от ГПК страната може да поиска да бъде допълнено решението,ако съдът не се е произнесъл по цялото и искане.Разпоредбата на чл.250 ал.1 изречение 2-ро гласи,че молбата за това може да се подаде в едномесечен срок от връчването на решението или влизането му в сила.Настоящия състав намира,че след като молителя е поискал допълване на решението в срока по чл.250 ал.1 от ГПК,то искането за допълване на решението е процесуално допустимо,поради което съдът дължи произнасяне по същество.

Видно от диспозитивната част на Решение № 103 от 12.12.2016г. по гр.д.№ 718/2010г. по описа на Каварненски Районен съд Съда е пропуснал да се произнесе по поставянето в дял на сградите,находящи се в имотите в с.*** и с.***,допуснати до делба с Решение № 12/30.01.2014г. и Решение № 35 от 21.03.2014г.,а именно:Сграда с идентификатор ***,сграда с идентификатор *** и Сграда с идентификатор***,находящи се в ПИ *** в с.*** улица „***“,както и Сграда с идентификатор  *** и сграда с идентификатор ***.,находящи се в ПИ *** в с.***,общ.Шабла улица „***“ № *.

С оглед на приетото допълнително заключение на вещото лице,съгласно което жилищните сгради с идентификатори *** и *** са неподеляеми съгласно изискванията на чл.40 ал.1 от ЗУТ.Стопанските сгради/сградите от допълващото застрояване/,каквито са тези с идентификатори  *** и *** по КККР на с.*** и *** по КККР на с.*** са поделяеми,тъй като съгласно раздел VII от ЗУТ няма изисквания за минимална площ при този тип сгради.Съдът кредитирайки допълнителното заключение на вещото лице като обективно и компетентно дадено и като взе предвид становищата на страните в проведените съдебни заседания за поставяне на сградите в дяловете-за с.***-дял втори по вариант 2, а за с.***-дял 1 по вариант 1 и заключението по разпределението на дяловете по СТЕ,въз основа на което е постановено Решение № 103 от 12.12.2016г. по гр.д.№ 178/2010г.,намира за напълно основателна молбата с правно основание чл.250 ал.1 от ГПК за допълване на Решение № 103 от 12.12.2016г. по гр.д.№ 178/2010г. по описа на КРС,като следва да се произнесе по следния начин в диспозитива на горепосоченото решение:

1.На страница 12 ред 12 от решението след думата „лева“ следва да се допълни със следния текст „както и находящите се в имот  *** по КККР на с.*** сграда с идентификатор ***,сграда с идентификатор *** и Сграда с идентификатор ***,при квоти: Г.П.Д.-1/4 ид.част;И.Д.И.-1/12 ид.част;П.Д.И.-1/12 ид.част;В.Д.В.-1/12 ид.част,Т.П.Т.-1/4 ид.част;Е.Б.Г.-1/12 ид.част;К.Б.П.-1/12 ид.част;Г.Б.Г.-1/12 ид.част,без доплащане за уравнение на дяловете“.

2.На страница 14 ред 14 от решението след думата“лева“ следва да се допълни следния текст “както и находящите се в имот *** по КККР на с.*** сграда с идентификатор *** сграда с идентификатор ***,при квоти: Г.П.Д.-9/40 ид.част;И.Д.И.-9/120 ид.част;П.Д.И.-9/120 ид.част;В.Д.В.-9/120 ид.част,Т.П.Т.-9/40 ид.част;Е.Б.Г.-9/120 ид.част;К.Б.П.-9/120 ид.част;Г.Б.Г.-9/120 ид.част и И.Т.Н.-1/10 ид.част,без доплащане за уравнение на дяловете“.

По изложените съображения и на основание чл.250 ал.1 от ГПК съдът

 

                                        Р    Е    Ш    И :

 

ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 103/12.12.2016г. постановено по гр.дело № 718/2010г. по описа на Каварненски Районен съд,както следва:

1.На страница 12 ред 12 от решението след думата „лева“ следва да се допълни със следния текст „както и находящите се в имот  *** по КККР на с.*** сграда с идентификатор ***,сграда с идентификатор *** и Сграда с идентификатор ***,при квоти: Г.П.Д.-1/4 ид.част;И.Д.И.-1/12 ид.част;П.Д.И.-1/12 ид.част;В.Д.В.-1/12 ид.част,Т.П.Т.-1/4 ид.част;Е.Б.Г.-1/12 ид.част;К.Б.П.-1/12 ид.част;Г.Б.Г.-1/12 ид.част,без доплащане за уравнение на дяловете“.

2.На страница 14 ред 14 от решението след думата“лева“ следва да се допълни следния текст “както и находящите се в имот *** по КККР на с.*** сграда с идентификатор *** сграда с идентификатор ***,при квоти: Г.П.Д.-9/40 ид.част;И.Д.И.-9/120 ид.част;П.Д.И.-9/120 ид.част;В.Д.В.-9/120 ид.част,Т.П.Т.-9/40 ид.част;Е.Б.Г.-9/120 ид.част;К.Б.П.-9/120 ид.част;Г.Б.Г.-9/120 ид.част и И.Т.Н.-1/10 ид.част,без доплащане за уравнение на дяловете“.

Допълнителното решение подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд гр.Добрич.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: