Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№.............

Гр.Каварна 06.10.2016г.

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

Каварненският районен съд в закрито разпоредително заседание на шести октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

разгледа докладваното от съдията Гр.д.№72/2012год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.247 от ГПК.

Постъпила е молба от Е.  Т.  Н. ЕГН ********** с адрес ***-ответник по предявения иск с правно основание чл.127 ал.2 от СК и чл.143 от СК и ищец по предявения срещу М.  К.  К. ЕГН ********** насрещен иск по гр.дело № 72/2012г. по описа на Каварненски Районен съд,в която моли,на основание чл.247 от ГПК Съдът да допусне поправка на очевидна фактическа грешка, в Решение № 73/12.06.2012г. по Гр.дело № 72/2012г. по описа на Каварненски Районен съд състояща се в погрешно изписване ЕГН на детето Е.М.К.,като вместо правилното ЕГН **********  е изписано ЕГН ***********.

Ищеца по предявения иск с правно основание чл.127 ал.2 от СК и чл.143 от СК М.  К.  К. ЕГН ********** и ответник по предявения от Е.Т.Н. ЕГН ********** насрещен иск,в срока по чл.247 ал.2 от ГПК,не изпраща в съда отговор по повод исканата поправка на очевидна фактическа грешка.

Съдът след като се запозна с постъпилата молба и отговора и с материалите по горепосоченото гражданско дело,намира следното от фактическа и правна страна:

В Решение № 73/12.06.2012г. по Гр.дело № 72/2012г. по описа на Каварненски Районен съд състояща се в погрешно изписване ЕГН на детето Е.М.К.,като вместо правилното ЕГН **********  е изписано ЕГН ***********.В закрито съдебно заседание по Гр.дело № 306/2012г. по описа на КРС съдът е извършил служебно справка с приетото като писмено доказателство по делото удостоверение за раждане,издадено въз основа на акт за раждане № I-2107 от 20.10.2006г.,от което се установява,че детето Е.М.К. има ЕГН: ***********.

При това положение,съдът намира,че са налице основанията на чл.247 от ГПК,съгласно който:”Съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки”.Налице е грешка в Решение № 73/12.06.2012г. по Гр.дело № 72/2012г. по описа на Каварненски Районен съд състояща се в погрешно изписване ЕГН на детето Е.М.К.,като вместо правилното ЕГН **********  е изписано ЕГН ***********.По своето естество,това е очевидна фактическа грешка,която следва да бъдат поправена по реда на чл.247 от ГПК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.247 ал.1 от ГПК,съдът

                                   Р    Е    Ш    И :

 ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 73/12.06.2012г. по Гр.дело № 72/2012г. по описа на Каварненски Районен,като навсякъде в решението,вместо  погрешно изписаното ЕГН на детето Е.М.К.-ЕГН ***********,ДА СЕ ЧЕТЕ „ЕГН **********”.

Решението подлежи на обжалване пред  Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.                                       

                                                  

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: