О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на осемнадесети  януари, през две хиляди и деветнадесета  година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като обсъди Гр.Д №721 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №721/2018г. е образувано на основание молба от Г.Я.Х. с ЕГН ********** с адрес *** и П.В.П. с ЕГН ********** с адрес ***, с правно основание чл.59 от СК.

Предвид констатираните от съда нередовности на молбата, с която е сезиран, с протоколно определение от 13.12.2018г. производството по делото е оставено без движение, като на молителите са дадени подробни указания за тяхното отстраняване.

За горното молителите са уведомени в съдебно заседание на 13.12.2018г.  До изтичане на посочения едноседмичен  срок за отстраняване нередовностите на молбата, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като молителите не са сезирали съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл.63, ал.1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на молителите, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на молбата, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид така констатираната нередовност на молбата, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№721 по описа за 2018г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на Г.Я.Х. с ЕГН ********** с адрес *** и П.В.П. с ЕГН ********** с адрес ***№ 3668/30.10.2018год. и приложенията към нея. 

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на молителите. 

 

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................