О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Каварна, 02.11.2018 год.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на втори ноември през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 722/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по предявени искове от „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, ЕИК 103002253, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Прилеп” № 33, с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, срещу Н.Н.Ж., ЕГН **********, с адрес: ***, за приемане за установено в отношенията между страните дължимостта на вземанията по Заповед за изпълнение № 204/26.06.2018 г., издадена по Ч.гр.д № 481/2018 г. по описа на РС Каварна.

След като се запозна с материалите по Ч.гр.д № 481/2018 г. по описа на КРС, съдът намира, че настоящият процес е недопустим, тъй като предпоставките за предявяване на исковете не са налице. Исковият съд следи служебно за допустимостта на производството, при което извършва самостоятелна преценка дали заповедта е редовно връчена по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК, респ. - изпълнени ли са изискванията на чл. 47, ал. 1 ГПК, обуславящи залепване на уведомление на известния адрес и спазване на процедурата по залепването, доколкото тези обстоятелства са законова предпоставка за разглеждане на специалния установителен иск.

В случая те не са налице. В заповедното производство са известни два различни адреса на длъжника – посочен от заявителя (гр. Варна, ул. Софроний Врачански”, бл. 8, ап. 16, който е и адреса на обекта на потребление) и гр. Каварна, ул. „Дончо Ил. Стойков” № 10, вх. А, ет. 1, ап. 2, според справка НДБН.

Съобщение за издадената заповед за изпълнение е изпратено единствено на адреса в гр. Каварна, ул. „Дончо Ил. Стойков” № 10, вх. А, ет. 1, ап. 2, а не според последователността посочена в чл. 38 ГПК. Не е направен опит за връчване на посочения от заявителя адрес.

За да бъде прието за редовно връчването по чл. 47, ал. 5 ГПК, длъжникът следва да е търсен на всички посочени от заявителя и установени при извършената служебна справка адреси, както и да е направена служебно проверка за месторабота, местослужене или място на извършване на стопанска дейност на длъжника. Установи се от материалите по ч. гр. д.№ 481/2018 г. на РС Каварна, че длъжникът не е търсен на посочения от заявителя адрес: гр. Варна, ул. Софроний Врачански”, бл. 8, ап. 16.

След измененията в ГПК, в сила от 31.10.2017 г., за да се залепи уведомление на адреса, ответникът/длъжникът следва да е търсен най – малко три пъти на адреса, с интервал помежду им поне една седмица, като най – малко едно посещение е в неприсъствен ден. Правилото не се прилага, само ако са събрани конкретни сведения от ясно посочен източник на предоставени данни, че лицето не живее на адреса. В случая се касае за различни административни адреси и не е разпоредено връчване на посочения от заявителя адрес.

Предвид изложеното, съдът приема, че предпоставки за даване на указания по чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК не са налице, а предявените установителни искове са преждевременно заведени и като такива - недопустими.

Исковата молба следва да бъде върната, на основание чл. 130 ГПК, а производството по делото – прекратено.

Така мотивиран и на основание чл. 130 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 722/2018 г. по описа на Районен съд Каварна, на основание чл. 130 ГПК и ВРЪЩА исковата молба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за постановяването му от ищеца.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

След влизане в сила на определението, Ч. гр. д № 481/2018г. по описа на РС Каварна да се върне в състава, поради отпадане необходимостта от същото. 

                                                                      

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………