Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р ЕШ Е Н И Е

 

гр. Каварна, 02.07.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и седми юни, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря ***,  като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №730 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Гражданско дело №730/2018г. е образувано на основание искова молба с вх.№3739/06.11.2018г., подадена от „Кредитреформ България“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ул.“***“, №**, п.к.***, представлявано от управителя Р.В., чрез юрисконсулт Г.К., срещу П.Д.К. с ЕГН **********, за заплащане на сумите 277,35 лева главница и такса експресно разглеждане и 302,64 лева наказателна лихва, аз периода от 18.09.2015г. до 31.01.2018г. Претендира и разноски в производството.

Към молбата представя писмени доказателства.

В с.з. не се явява представител на ищеца. Депозирана е молба с вх.№2344/27.06.2019г., с която поддържа исковете и прави искане за постановяване на решение по чл.238и чл.239 от ГПК.

Ответникът П.Д.К. не е взела становище по исковете, като не е депозирала писмен отговор в законоустановения срок, не се явява в първото по делото съдебно заседание и не е направила искане за разглеждането му в нейно отсъствие.

Видно от приложените по делото книжа, на ответника са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

От представените по делото писмени доказателства може да се направи извод за вероятната основателност на исковете.

Ответникът е сключил договор за кредит №9977756003 от 27.07.2015г. с „4 финанс“ ЕООД за сумата от 200,00 лева, съответно изменен на 24.08.2015г. със заявени още 70,00 лева и на 31.08.2015г. изменен и увеличен с още 60,00 лева. Заявените суми са преведени по сметка за ответника в „Банка ДССК“ с три платежни нареждания.

С Договор за прехвърляне на вземания №BGF-2018-005 / 01.02.2018г. „4 финанс“ ЕООД е прехвърлило вземането си на „Кредитреформ“ ЕООД, като за извършената цесия ответникът е уведомен с уведомление, получено от А.К..

По делото няма данни ответникът да е изпълнил задължението си към ищеца.

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, поради което и претенцията следва да бъде уважена.

 На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца сторените по делото разноски в размер на 250,00 лева от които 100,00 лева, платена държавна такса и 150,00 лева юрисконсултско възнаграждение.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р   Е   Ш   И:

 

         ОСЪЖДА П.Д.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на „Кредитреформ България“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ул.“***“, №**, п.к.***, представлявано от управителя Р.В., чрез юрисконсулт Г.К., сумата от 277,35 (двеста седемдесет и седем лева тридесет и пет стотинки) лева, представляваща неплатена главница по Договор за кредит №9977756003, сумата от 302,64 (триста и два лева и шестдесет и четири стотинки) лева, представляваща наказателна лихва за периода от 18.09.2015г. до 31.01.2018г. и съдебно деловодни разноски в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………