О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на четвърти април,  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №744/2013г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Постъпила е искова молба с вх.№4596/05.11.2013г. от „Търговско дружество “К.“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.***, №2, офис №2 и 3, ЕИК ***, представлявано от управителя П.Б.К., чрез адв.М.Я., срещу решение на Етажната собственост на „Жилищна и търговска сграда“, разположена в УПИ ІІ-101, строителен квартал 1, по плана на с.Божурец, представлявана от управителя Р.Б..

С Разпореждане №108/15.02.2017г. съдът е разпоредил на ищците да представят в съда препис от искова молба и доказателства с превод на официалния език на държавата членка, където е адреса на Управителя на етажната собственост Р.Б.. Срокът за изпълнение на това разпореждане е изтекъл на 24.03.2017г.

С оглед неизпълнението на указанията на съда и в срок, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът следва да върне молбата на ищеца “К.“ЕООД, като прекрати производството по гр.д.№744/2013г. по описа на Районен съд Каварна.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба с вх.№4596/05.11.2013г. от „Търговско дружество “К.“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.***, №2, офис №2 и 3, ЕИК ***, представлявано от управителя П.Б.К., чрез адв.М.Я..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№744/2013г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………