О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на четвърти април,  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №745/2013г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Постъпила е искова молба с вх.№4597/05.11.2013г. от Търговско дружество “Х.П.С.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.****, ап.18 ЕИК ****, представлявано от управителя Х.М., чрез адв.М.Я., срещу решение на Етажната собственост на „Жилищна и търговска сграда“, разположена в УПИ ІІ-101, строителен квартал 1, по плана на с.***, представлявана от управителя Р.Б..

С Разпореждане №97/23.01.2017г. съдът е разпоредил на ищците да представят в съда препис от искова молба и доказателства с превод на официалния език на държавата членка, където е адреса на Управителя на етажната собственост Р.Б.. Срокът за изпълнение на това разпореждане е изтекъл на 02.03.2017г.

С оглед неизпълнението на указанията на съда и в срок, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът следва да върне молбата на ищеца “Х.П.С.“ ЕООД, като прекрати производството по гр.д.№745/2013г. по описа на Районен съд Каварна.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба с вх.№4597/05.11.2013г. от Търговско дружество “Х.П.С.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.****, ап.18 ЕИК ****, представлявано от управителя Х.М., чрез адв.М.Я..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№745/2013г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………