О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№33

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на десети февруари,  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №746/2013г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Постъпила е искова молба с вх.№4398/25.11.2013г. от Д.С.С. с ЕГН ********** и Н.С.А. с ЕГН **********, двамата чрез упълномощения адв.М.Я., срещу решение на Етажната собственост на „Жилищна и търговска сграда“, разположена в УПИ ІІ-101, строителен квартал 1, по плана на с.Божурец, представлявана от управителя Р.Б..

С Разпореждане №768/13.07.2015г. съдът е разпоредил на ищците да представят в съда препис от искова молба и доказателства с превод на официалния език на държавата членка, където е адреса на Управителя на етажната собственост. Срокът за изпълнение на това разпореждане е изтекъл на 18.09.2015г.

С оглед неизпълнението на указанията на съда и в срок, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът следва да върне молбата на ищците Д.С.  С. и Н.С.А., като прекрати производството по гр.д.№746/2013г. по описа на Районен съд Каварна.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба с вх.№4398/25.11.2013г.  на Д.С.С. с ЕГН ********** *** и Н.С.А. с ЕГН ********** ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№746/2013г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на ищците.

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………