О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на седемнадесети март през двехиляди и шестнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д №75/2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №75/2016г. е образувано на 14.03.2016г. на основание подадена молба вх.№789, с правно основание чл.4, ал.1 от ЗЗДН, **************************************************************************************************

**********************************************************************************************************

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д №75/2016 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано на основание молба вх.№789, с правно основание чл.4, ал.1 от ЗЗДН, подадена от Ж.Е.П. с ЕГН **********, с адрес ***, срещу С. С. Ч. с ЕГН **********, с адрес ***, за предприемане на мерки за защита от извършвано спрямо нея домашно насилие.

ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита №2/14.03.2015г. на Каварненски районен съд, по чл.18, ал.1 от ЗЗДН.

ОСЪЖДА Ж.Е.П. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Каварненски районен съд, държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева, както и 5 (пет) лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

 Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на определението, да се уведоми служебно РУ Шабла за отмяната на заповедта за незабавна защита.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………