О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 750/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано на 13.11.2018 г. на основание подадена искова молба от М.Ж.М. срещу С.И.М., с правна квалификация на предявения иск чл. 49, ал. 1 от СК.

С писмена молба вх. № 1174/26.03.2019 г., преди провеждане на първото заседание по делото, ищецът М.М. е заявила, че оттегля изцяло подадената искова молба вх. № 3834/13.11.2018 г., по която е образувано гр.д. № 750/2018 г. по описа на КРС.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молба и на основание чл. 232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК, производството по Гр.Д № 750/2018 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано по искова молба с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, подадена от М.Ж.М., ЕГН **********, с адрес ***,  срещу С.И.М., ЕГН **********, с адрес ***.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………