Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Гр.Каварна, 22.02.2016г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание  на двадесет и първи януари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №753/2013г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Гражданско дело №753/2013г. е образувано въз основа на искова молба вх.№4664/11.11.2013г. подадена от „***“ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.“***“, №**, представлявана от Л. С.Г., чрез адв.Х.Х. ***, адрес за призоваване: гр.*** *** , ул.“***“, №**, против Д.П.Х. с ЕГН ********** *** и М.Н.Х. с ЕГН ********** ***.

В молбата се излага, че на 19.04.2012г. ищеца „***“ООД, представлявано от управителя си Л.Д. Ф. с пълномощно №833 и №834, том І, №48, заверено при Нотариус №*** ***, с район на действие *** е упълномощила ответника Д.П.Х. да представлява дружеството при извършване на нотариален акт за договорна ипотека в негова полза за имот представляващ самостоятелен обект с идентификатор ***, находящ се в сграда №*, построена в гр.Каварна, ***, ул.“***“, №*, ет.*, ап.*, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, предназначение: жилище, апартамент с площ от 63.81 кв.м., както и прилежащите общи части от 9.75 кв.м., при съседи и самостоятелни обекти: на същия етаж  ***, ***, под обекта ***, над обекта ***, както и с правата да продаде гореописания имот сам на себе си, като представлява „***“ООД пред нотариус  при извършване на сделката. Ищецът сочи, че пълномощното било срочно, като представителната власт по него била делегирана до 30.10.2012г. по съображения, че след тази дата собственика нямал да има интерес нито да прехвърля имота, нито да го ипотекира в полза на ответника Д.П.Х., а самостоятелно да се разпорежда с него спрямо трети лица.

Излага още, че на 05.11.2012г. управителя на „***“ООД Л.Д. Ф. сключила предварителен договор с Г.В.Р., по силата на който ищцовото дружество му продавало процесния апартамент за сумата от 38 500 евро платими при следните условия на договора: първа вноска в размер на 1000 евро платими при подписване на договора, втора вноска в размер на 8500 евро, платими до края на м.октомври 2013г. и трета вноска в размер на 29 000 евро платими до 31.12.2013г.

На 20.10.2013г. ищецът сочи, че била извършена покупко-продажба на дружествени дялове и Л.Д. Ф. продала на съдружника си Л. С.Г. собствените си 25 дяла от дружеството, бил сменен адреса на управление  и седалището на дружеството – ищец. Промяната била вписана в Агенцията по вписвания.

Сочи, че на 23.10.2013г. купувача на апартамента - Г.В.Р. заплатил сумата от 8500 евро и уверил, че до двадесет дни ще заплати и остатъка от сумата, като помолил сделката да се оформи нотариално, пред нотариус. Управителят започнал подготовка на документите и при подаване на заявление за данъчна оценка в общината установил, че собственик на апартамента е ответника Д.П.Х.. При извършената справка в АВ Каварна управителя установил,  че на 22.11.2012г. с нотариален акт за прехвърляне на обект срещу дълг №*, том *, рег.№***, нот.дело №***от 2012г. на нотариус ***, собствеността върху апартамента е прехвърлена на упълномощеното лице Д.П.Х.. Установено било също така, че на 18.10.2013г. с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №**, том **, рег.№***, дело №*** от 2013г. е вписана ипотека върху апартамента за сумата от 49 828.43 лева в полза на „банка ДСК“ ЕАД гр.София.

Ищецът излага, че процесния апартамент бил прехвърлен на ответника срещу сумата от 34 375.00 лева, представляваща задължение на „***“ООД към него по Договор за поръчка от 19.04.2012г., нотариално заверен от същия нотариус, като ищеца твърди, че задължението на ищцовото дружество не било установено по основание и размер и било прехвърлено на лице без представителна власт. Твърди, че нотариуса бил прехвърлил апартамента на Д.П.Х. в качеството му на пълномощник на „***“ООД без на същия да са делегирани такива права. В пълномощното било указан срока на представителната власт  дадена на ответника Х. – до 30.10.2012г., а нотариалния акт за прехвърляне на имота бил с дата 22.11.2012г., т.е. извършена от лице без представителна власт.

Ищеца излага, че на купувача по предварителния договор за процесния апартамент Г.В. било предложено или да му върне дадената сума или да му продаде друг апартамент с по-голяма квадратура, но за същата стойност. Купувача не се съгласил и поискал изпълнение на договорните отношения – връщане на сумите в двоен размер. Така управителя Л.С.Г. на 24.10.2013г. върнала сумата от 8500 евро, представляваща  втора вноска по предварителния договор, а на 25.10.2013г. и на 30.10.2013г. платила сумата от 9500 евро, представляваща неустойка по предварителния договор.

С оглед на изложеното ищеца моли съда да постанови решение, с което да прогласи нищожността на нотариален акт №*, том *, рег.№***, нот.дело №*** от 2012г.с който е прехвърлена собствеността върху обект в сграда срещу дълг, както и да осъди Д.П.Х. да заплати на „***“ЕООД сумата от 9500 евро, представляваща претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението. Претендира и разноски.

В с.з. ищеца, чрез упълномощения адв.Х. поддържа исковата молба.

Ответникът Д.П.Х. с писмения отговор даден по реда на чл.131 от ГПК, счита предявените искове за допустими, но неоснователни.

Излага, че на 19.04.2012 сключил с „***“ООД,  Договор за поръчка, по силата, на който договор се задължил да извърши от името и за сметка на дружеството всички действия – подаване на необходими документи пред компетентния орган Община Каварна, отдел ТУС, Гл. архитект и др., свързани с издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект „***” с РЗП 2 494 кв.м., находяща се в ПИ *** в гр. Каварна, ***, тъй като ищцовото дружество имало  проблеми с въвеждането в експлоатация, а ответника се полазва с добро име в Общината, което и довело до сключването на договора. Уговорката била в срок до 31.05.2012г. ответника да предаде на дружеството Удостоверението за въвеждане на строеж в експлоатация за имота и било уговорено възнаграждение в размер на 31 250 лева, което да бъде заплатено в срок до 30.09.2012г. Уговорката била такава, защото „***“ЕООД към този момент не разполагало с парични средства, а при продажба на апартаменти щяло да заплати уговореното с ответника възнаграждение. Било подписано пълномощно, което според твърденията на ответника щяло да започне да действа след 30.10.2012г. Твърди, че изпълнил своята част от договора за поръчка, като още на 19.04.2012г. получил удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата и го предал на Г.Г.Ф., син на Л. Ф., тогавашната управителка на дружеството. Дружеството можело да предлага своите апартаменти на купувачи, но не изпълнило задълженията си спрямо ответника. След като в уговорения срок не получил доброволно уговорената сума по договора за поръчка, ответника отишъл при адвоката, който съхранявал пълномощното, за да извърши прехвърлянето на процесния апартамент на него. Счита че при изписването на пълномощното била допусната грешка и вместо да е вписано, че то ще започне действието си от 30.10.2012г., то било вписано, че действа до тази дата – 30.10.2012г.

В отговора ответника навежда твърдения, че предварителният договор с Г.В. за покупко-продажба на процесния недвижим имот от 05.11.2012г. е антидатиран и същият бил сключен единствено и само за целите на настоящото производство. Твърди, че според действащото законодателство всяка вноска по сделка, която надхвърля 15 000лв. следва да бъде направена по банков път, а в конкретният случай била нарочно създадена и Разписка за получена сума по предварителният договор от 05.11.2012г., която също счита, че е антидатирана и, с която разписка се удостоверявало по ненадлежен ред, че „Купувачът” Г.В.Р. е заплатил на Л.Д. Ф. сумата в размер на 1 000 евро, представляваща първа вноска по предварителен договор, втората вноска била уговорена до края на м.октомври 2013г, а третата два месеца след втората.

Освен това ответникът счита, че дружеството „***” ЕООД само е решило да заплати неустойка по Предварителен договор, по който купувачът Г.В.Р. изрично е заявил, че счита за развален. А сочи  и, че на 31.10.2013г. „***“ЕООД му била продала друг апартамент, находящ се в същия поземлен имот, но в сграда №1.

С оглед на изложеното, счита исковете за неоснователни и моли за отхвърлянето им.

Предявява насрещен иск срещу ищеца в производството „***“ЕООД. Излага същите обстоятелства и факти като в отговора на исковата молба и счита, че в случай, че съдът уважи предявените от ищеца искове, то той като изправна страна по договора за поръчка от 19.04.2012г. му се дължи уговорената неустойка за времето от 30.09.2012г. до 30.10.2012г. по чл. 10 от Договора, а именно сумата в размер на 3 125лв., представляваща 10% от уговореното възнаграждение. Освен това претендира мораторна лихва в размер на 3 651.53лв. за периода от 30.09.2012г. до датата на завеждане на настоящия насрещен иск – 17.03.2014г.

С оглед на изложеното моли съда в случай, че уважи исковете на „***” ЕООД, въз основа на които е образувано производството по Гр.д. № 753/2013г. по описа на КРС да постанови решение, по силата на което да осъдите „***” ЕООД да му заплати следните суми: сумата в размер на       24 500лв., представляваща част от дължимото и неизплатено възнаграждение по Договор за поръчка от 19.04.2012г., което е в общ размер на 31 250лв., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на насрещния иск до окончателното изплащане на задължението;  сумата в размер на                    3 651.53лв., представляваща дължимата мораторна лихва върху 24 500лв. за периода от 30.09.2012г. до 17.03.2014г.;  сумата в размер на 3 125лв., представляваща уговорената в чл. 10 от Договора за поръчка от 19.04.2012г. неустойка за забава за периода 30.09.2012г. до 30.10.2012г. върху сумата в размер на 31 250лв., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на насрещния иск до окончателното изплащане на задължението. Претендира разноски в настоящото производство. В с.з. чрез упълномощения адв.М.С. поддържа отговора на исковата молба и насрещния иск.

Ответникът по насрещния иск „***“ЕООД в срока по чл.131 от ГПК е депозирало писмен отговор. Счита, че исковете са неоснователни и недоказани. Твърди, че ищеца Д.П.Х. не е изпълнявал никакви задължения по Договор за поръчка, защото пълномощника на „***“ЕООД – Г.Г.Ф. сам се снабдил с необходимите документи от Община Каварна. Дори твърди, че самия ищец се отказал от поръчката. Освен това твърди, че за да снабди дружеството с тези документи то е следвало да му бъде предоставено изрично пълномощно. Такова пълномощно „***“ ЕООД не е предоставило на Д.Х..

Моли за отхвърляне на исковете и присъждане на разноски.

В срока по чл.131 от ГПК писмен отговор представя и ответникът М.Н.Х., съпруга на Д.Х.П.. Тя също счита исковете за допустими, но неоснователни. Излага, че пълномощното, с което са делегиранаи права на съпруга й по прехвърляне на апартамент е подписано на 19.04.2012г., тогава когато е сключен и Договора за поръчка между двете страни. Твърди, че действието на пълномощното е следвало да започне след 30.10.2012г., тъй като изискуемостта на вземането по договора за поръчка настъпвала на 30.09.2012г. След като в уговорения срок дружеството не заплатило уговореното възнаграждение, то съпругът й отишъл при адв.И.П., която съхранявала пълномощното, за да прехвърли апартамента на себе си.

Ответника навежда твърдения и относно антидатирането на представения по делото Предварителен договор за покупко-продажба, като счита се сделките надхвърлящи 15000 лева следва да се извършват по банков път. Освен това счита, че и Разписката за получена сума от 05.11.2012г. също е антидатирана. Твърди, че на Г.В. му е продаден друг апартамент на 31.10.2013г.

Ответникът поддържа насрещния иск предявен от съпруга й ответника Д.П.Х..

Каварненският районен съд, след преценка на събрания по делото доказателствен материал, доводите и становищата на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

От удостоверението за актуално правно състояние, изх.№20131022091408/22.10.2013г. е видно, че представляващ ищцовото дружество е Л.С.Г., а седалището и адреса на управление са същите посочени в исковата молба – гр.***, ул.“***“, №**.

На 19.04.2012г. между „***“ООД и Д.П.Х. е сключен договор за поръчка, съгласно, който договор довереника се задължил да извърши действия по снабдяване с необходими документи доверителя - за въвеждане на сграда в експлоатация. Уговорен е срок на поръчката – 31.05.2012г., като за изпълнение на поръчката доверителя следвло да заплати възнаграждение в размер на 31 250 лева в срок до 30.09.2012г. Съгласно договора е уговорена и неустойка за времето от 30.09.2012г. до 30.10.2012г., в размер на 10% от сумата, а за обезпечаване на вземането на довереника, доверителя се задължил да учреди договорна ипотека върху имота предмет на пълномощното.

От пълномощното с дата 19.04.2012г., нотариално заверено рег.№833, №834,том *, №** на нотариус ***, с район на действие КРС се установява, че управителя на „***“ООД, Л.Д. Ф. е упълномощила Д.П.Х. да представлява дружеството при извършване на нотариален акт за договорна ипотека в негова полза за *** – самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, адрес на имота: гр.Каварна, ***, ул.“***“, №7, ет.4, ап.13, находящ се в сграда №2, разположена в поземлени имот с идентификатор ***, предназначение: жилище, апартамент с площ от 63.81 кв.м., прилежащи общи части 9.75 кв.м., при съседи…, както и да продаде сам на себе си гореописания имот, при условия каквито намери за добре. Срокът на пълномощното е до 30.10.2012г.

Видно е от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот вх.рег.№*** от ***2013г., акт №**, том *, дело №** на СВ Каварна, че „Банка ДСК“ЕАД е предоставила кредит в размер на 70 000 лева на „***“ЕООД, представлявано от управителя Д.П.Х., като за обезпечаването му е вписана ипотека върху собствения на Д.Х. и М.Х., описан по-горе имот.

От предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот сключен на 05.11.2013г. между „***“ООД и Г.В.Р. се установява, че продавача е продал на купувача апартамент №13, т.е. същия, който е уговорен в пълномощното, уговорена е цена на договора 38500 евро и начина на плащане,  а също и отговорностите при неизпълнение на договора. Към договора е приложено платежно нареждане от Г.В.Р. от 23.10.2013г. за сумата от 8500 евро и разписка за сумата от 1000 лева с дата 05.11.2012г. Представени са разписки за върната сума от 1000 лева от 30.10.20113г. и за получена сума.

Към отговора на исковата молба ответникът е представил Удостоверение за въвеждане в експлоатация №***2012г. на „*** – тяло „А“ и тяло „Б“ с идентификатор *** и *** и Протокол от събрание на „***“ООД.

Изискано е и приложено нотариално дело №**/2012г., акт№*, том *, рег.№** по описа на нотариус ***.

От Удостоверение, изх.№ЬБ-06-1219/11.11.2014г., издадено от Община Каварна се установява, че искане за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация е подадено от Г.Г.Ф., а молба за корекция на удостоверението е подадена от Н.А. Ф.. Приложено е и заверено копие от искането.

На въпросите зададени по реда на чл.176 от ГПК, ответникът Д.П.Х. отговаря, че той заедно с пълномощника на управителя на „***“ЕООД, Л. Ф. – Г.Ф./който е неин син и е подписал пълномощното на Д.Х. за прехвърляне на апартамента/, отишли заедно в общината, за да подадат заявлението за издаване на удостоверението, защото той имал такова пълномощно от майка си. После, когато било готово удостоверението отишли заедно при  гл.архитект и той го дал на Д., а той от своя страна го предал на Г.. Според думите му, били заедно, защото си имали доверие.

От разпита на свидетеля К.З.Ж., воден от ответника и изпълняващ длъжността *** Община Каварна към онзи момент  се установява, че заявлението го е подал възложителя  или изпълнителя на работата Г.Ф., а самото удостоверение го предал на Д.Х., защото се познавали покрай случая с тази сграда. *** обяснява, че по принцип се дава лично на този който го е поискал, но в случая го дал на Д..

От разпита на свидетеля П.П.П се установява, че познава страните и той пуснал жалба в общината от името на свой приятел от Варна, който искал да купи съседен парцел на строежа на ищеца. Когато дошъл на место приятелят му и установил, че няма нужното отстояние накарал П. да пусне жалба в общината. После свидетеля разбрал, че всъщност Д., който му е приятел от деца се е заел с уреждането на документите по сградата на „***“ООД и тогава оттеглил жалбата.

От разпита на свидетеля воден от ищеца -  Д.Р.Д., която е приятелка на управителя Л.С. се установява, че когато тя не е в Каварна, свидетелката й движи нещата тук, имала пълномощно за това. Свидетелката разказва, че за получаване на удостоверението за въвеждане в експлоатация на сградата са ходили заедно с Н./Н. жената на Г./ и В.. Н. е взела удостоверението и  Д. не присъствал там.

С оглед на направеното оспорване по реда на чл.193 от ГПК на подписа под разписката за получена сума по предварителен договор и самия предварителен договор, е допусната и изготвена съдебно-графологическа експертиза, чието заключение е, че подписа положен и под двата документа е на Л.Д. Ф..

От изготвената и приета по делото съдебно-счетоводна експертиза се установява, че в счетоводството на ищцивото дружество на 23.10.2013г. в банковата сметка в „Уни Кредит Булбанк“ Ад са постъпили суми в размер на 8500 евро от Г.В.Р. с основание „капаро за жилище“, на следващия ден – 24.10.2013г. сумата е върната на Г.В.Р. и тези транзакции са осчетоводени в ищцовото дружество. Освен това в.л. е констатирало, че в периода 02.02.2012г. до 31.10.2013г. няма данни за постъпила сума от 1000 евро по предварителния договор.  От допълнителната задача на в.л. става ясно, че фактура №47 от 30.11.2013г. , в която е осчетоводено капарото от Г.В., за ап.**,  фигурира в регистрите за данъчен период ноември 2013г.

След допълнително поставена задача на в.л. се установява, че фактура №47/30.11.2013г. е издадена след плащанията, които са на 23.10.2013г., а според ЗДДС е следвало да бъде издадена след петия ден от датата на получаване на авансовото плащане. В нея са регистрирани повече от една стопански операции от различни дати и с различни лица  и според в.л. тя не отговаря на счетоводните стандарти.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

По иска за недействителност /нищожност/ на договора за прехвърляне на недвижим имот:

Искът предявен от „***“ЕООД срещу Д.П.Х. е за прогласяване нищожността /недействителността/ на правна сделка за прехвърляне собственост върху обект в сграда срещу дълг и поради липса на представителна власт на пълномощника на подавача. Този иск черпи правното си основание от разпоредбата на чл.42, ал.2 от ЗЗД и съдът преценява, че е доказан изцяло и е основателен. Съгласно цитираната правна норма лицето, от името на което е сключен договор без представителна власт, може да го потвърди, като за потвърждението се изисква същата форма, която е предвидена за упълномощаването за сключване на договора.

В случая се доказа по безсъмнен начин, че ищецът е собственик на прехвърления процесен апартамент и, че е упълномощавал Д.П.Х. да извърши действия на разпореждане с имота до дата 30.10.2012г. Установи се обаче, че акта  по прехвърляне е с дата 22.11.2012г., т.е след срока на действие на пълномощното. Следователно налице е пълна липса на представителна власт по смисъла на чл.36 от ЗЗД, за сключването на атакувания договор. Липсата на представителна власт за лице, което действа от чуждо име е равна на липса на предпоставка за сключване на сделка чрез представител, поради което тя се явява нищожна. По силата на закона мнимо представлявания има възможност да валидира сключената без представителна власт сделка, т.к. недействителността е висяща. Извършената сделка може да породи желаното правно действие единствено при настъпване на допълнителен ефект – потвърждението от страна на представлявания. Пред настоящата съдебна инстанция не се твърдеше и не се доказа ищецът да е потвърдил договора сключен от негово име. Напротив с факта на подаване на исковата молба за прогласяване на недействителността на сделката и от процесуалното му поведение, категорично се установи липсата на воля за потвърждение на процесната сделка. При липсата на волеизявление за потвърждение на договора,  респ.извършване на ново овластяване дадено от ищеца в предписаната от закона форма, трансформация на договора не настъпва, поради което недействителността от висяща става окончателна и пълна. Сделката остава недействителна и не поражда никакви правни последици за страните по нея, което влече извод за основателност на тезата на ищеца и съответно до уважаване на предявения иск за установяване недействителността на договора за прехвърляне на собственост върху обект в сграда срещу дълг,  обективиран в нотариален акт №*, том *, рег.№***, нот.дело №*** от 2012г. на нотариус *** с район на действие КРС, вписан в СВ Каварна вх.рег.№***, акт №**, том *, дело №***/2012г.

По иска с правно основание чл.45 от ЗЗД

Ищеца „***“ЕООД претендира имуществени вреди в размер на 9 500 евро. Съгласно чл.45 от ЗЗД, всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму, като във всички случаи на непозволено увреждане, вината се предполага до доказване на противното. Отговорност за непозволено увреждане по чл.45 от ЗЗД носят само физически лица, които са причинили вредата чрез свои виновни действия или бездействия. Тази отговорност се поражда при наличността на причинна връзка между противоправното и виновно поведение на дееца и настъпилите вреди.

В настоящото производство ищецът не успя да докаже, че ответника с поведението си му е причинил претендираните вреди в размер на 9500 евро и този иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

По насрещните искове

Безспорно се установи, че между страните са възникнали договорни взаимоотношения, породени от сключен между тях  договор за поръчка от 19.04.2012. Условията на договора са коментирани по-горе. Съгласно чл.280 от ЗЗД с договора за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния действия. В настоящия случай всяка от страните се опитваше да докаже своята теза по изпълнение, съотв.неизпълнение на този договор. Фактът на сключване на самия договор в този смисъл, дава основание на съда да счете, че ответника „***“ЕООД е имал проблеми със снабдяването с удостоверение за въвеждане в експлоатация на строителния обект и се е нуждаел от съдействие за получаването му, поради което и е сключен договора за поръчка. А от разпита на св.Ж. – *** община Каварна, се установи, че лично е дал удостоверението на Д.Х.. Горното обосновава основателност на ищцовата претенция за заплащане на договореното възнаграждение и претендирано частично в настоящото производство в размер на 24 500 лева, както и сумата от 3 651.53 лева мораторна лихва върху горната сума от 30.09.2012г. до 17.03.2014г., както и сума в размер на 3 125 лева представляваща неустойка по договора за поръчка, съгласно чл.10 от договора.

При този изход на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответниците следва да заплатят на ищеца сторените по делото разноски, съразмерно на уважената част от исковете, които съдът изчисли на 1149.76 лева, а ответника по насрещния иск – „***“ЕООД следва да заплати на ищците, сторените от тях разноски в размер на 2 651.04 лева съгласно приложен списък.

Водим от горното, Каварненският районен съд

 

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА на основание чл.42, ал.2 от ЗЗД, за недействителен /нищожен/ по отношение на Д.П.Х. с ЕГН ********** *** и М.Н.Х. с ЕГН ********** ***, договор за прехвърляне на собственост върху обект в сграда срещу дълг,  обективиран в нотариален акт №*, том *, рег***, нот.дело №***от 2012г. на нотариус *** с район на действие КРС, вписан в СВ Каварна вх.рег.№**, акт №**, том *, дело №***/2012г., отнасящ се за имот представляващ самостоятелен обект с идентификатор ***, находящ се в сграда №2, построена в гр.Каварна, ***, ул.“***“, №*, ет.*, ап.*, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, предназначение: жилище, апартамент с площ от 63.81 кв.м., както и прилежащите общи части от 9.75 кв.м., при съседи и самостоятелни обекти: на същия етаж  ***, ***, под обекта ***, над обекта ***, като сключен от пълномощник БЕЗ ПЕРДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

ОТХВЪРЛЯ предявения от „***“ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.“***“, №**, представлявана от Л. С.Г., чрез адв.Х.Х. ***, адрес за призоваване: гр.*** ** , ул.“**.“, №**, иск срещу Д.П.Х. с ЕГН ********** ***, с правно основание чл.45 от ЗЗД за сумата от 9 500 /девет хиляди и петстотин/ , представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени от извършено от ответника прехвърляне на недвижим имот.

ОСЪЖДА „***“ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.“***“, №**, представлявана от Л. С.Г., да заплати на Д.П.Х. с ЕГН ********** ***, сумата от 24 500 /двадесет и четири хиляди и петстотин/ лева, представляваща част от неплатено възнаграждение по Договор за поръчка от 19.04.2012г., което е в общ размер на 31 250 лева, ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на насрещния иск - 17.03.2014г., до окончателното плащане на задължението; сумата от 3 651 лева представляващ мораторна лихва върху сумата от 24  500 лева за периода от 30.09.2012г. до 17.03.2014г.; сумата от 3 125 /три хиляди сто двадесет и пет/ лева, представляваща уговорена в чл.10 от Договора за поръчка от 19.04.2012г. неустойка за забава за периода от 30.09.2012г. до 30.10.2012г., върху сума в размер на 31 250 лева, ведно със законната лихва от датата на предявяване на насрещния иск – 17.04.2014г. до окончателното плащане на сумата

ОСЪЖДА Д.П.Х. с ЕГН ********** *** и М.Н.Х. с ЕГН ********** ***, да заплатят на „***“ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.“***“, №**, представлявана от Л. С.Г., сумата от 1149.76 лева /хиляда сто четиридесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/ лева, представляваща направени по делото разноски.

ОСЪЖДА „***“ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, ул.“***“, №**, представлявана от Л. С.Г., да заплати на Д.П.Х. с ЕГН ********** *** и М.Н.Х. с ЕГН ********** ***, сумата от 2 651.04 /две хиляди шестстотин петдесет и един лева и четири стотинки/ лева, разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………..