Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р ЕШ Е Н И Е

 

гр. Каварна, 02.07.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и седми юни, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря ***,  като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №768 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Гражданско дело №768/2018г. е образувано на основание искова молба с вх.№3905219.11.018г., подадена от Й.П.Д. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, ст.**, адв.М.К., срещу „ВИКТОРИЯ – ГЛОБЪЛ“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ***, район ***, ул.“***“, №***, офис *, представлявано от Управителя Д.А..

В исковата молба се излага, че ищцата е била в трудови правоотношения с ответното дружество за срок от 6 месеца на основание чл.70, ал.1 от КТ, като бил подписан Трудов договор №Е13/18.04.2017г. Длъжността й била „камериерка“ с код по НКПД 51521003, с основно месечно възнаграждение 460,00 лева и с допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит 0,6% за всяка година трудов стаж.

Със Заповед №Е13/18.04.2017г. за командировка, на основание чл.20, ал.1 от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, полагаемите и дневни  пари били в размер на 13,80 евро /26,91 лева/.

Сочи, че договора бил прекратен на 24.10.2017г. и трудовата й книжка била приключена, а ответникът й дължал неизплатени трудови възнаграждения в общ размер на 788,44 лева, съответно за м.септември 2017г. – 520,72 лева; 9 дена за м.октомври 2017г. – 267,72 лева; неизплатени дневни командировъчни за 39 дни или общо в размер на 538,20 евро /1049,49 лева/ и заплащане на обезщетение за неизползван отпуск в размер на 209,00 лева.

С оглед на горното моли съда, ответника да бъде осъден да й заплати горните суми.

В с.з., ищцата редовно призована не се явява, представлява се от адв.М.К. ***, която поддържа исковете.

Ответникът „ВИКТОРИЯ – ГЛОБЪЛ“ ООД не е взел становище по исковете, като не е депозирал писмен отговор в законоустановения срок, не се явява в първото по делото съдебно заседание и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Видно от приложените по делото книжа, на ответника са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

От представените по делото писмени доказателства може да се направи извод за вероятната основателност на исковете. Ответникът не е изпълнил задължението си да заплати на ищцата договорените възнаграждения, командировъчните и обезщетението за неизползван отпуск. 

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, поради което и претенцията следва да бъде уважена.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р   Е   Ш   И:

 

         ОСЪЖДА „ВИКТОРИЯ – ГЛОБЪЛ“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ***, район ***, ул.“***“, №***, офис *, представлявано от Управителя Д.А., ДА ЗАПЛАТИ на Й.П.Д. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, ст.**, адв.М.К., следните суми: сумата от 788,44 (седемстотин осемдесет и осем лева, четиридесет и четири стотинки) лева, представляваща трудово възнаграждение за м.септември 2017г.  и 9 дни за м.октомври; сумата от 1049,49 (хиляда и четиридесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки) лева, представляваща неизплатени дневни командировъчни за 39 дни и сумата от 209,00 (двеста и девет) лева, представляваща обезщетение за неизползван отпуск.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………