Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 11.09.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на единадесети септември, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №768/2018г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.250 от ГПК.

Образувано е по повод молба с вх.№2488 / 05.07.2019г., подадена от Й.П.Д. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв.М.К., за допълване на Решение №85/02.07.2019г. , постановено по гр.д.№768/2018г. по описа на РС Каварна, поради пропуск на съда да се произнесе по цялостното искане, а именно присъждане на законна лихва върху претендираните суми.

Ответникът по делото – „Виктория Глобъл“ ООД, представлявано от Управителя Д.А., не взема становище по молбата за допълване на решението.

Съдът като постави на разглеждане докладваното дело, установи следното:

С Решение №85/02.07.2019г. съдът е осъдил ответника „Виктория – Глобъл“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ***, район ***, ул.“***“, №***, офис *, представлявано от Управителя Д.А., да заплати на ищеца Й.П.Д. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, ст.**, адв.М.К., следните суми: сумата от 788,44 (седемстотин осемдесет и осем лева, четиридесет и четири стотинки) лева, представляваща трудово възнаграждение за м.септември 2017г.  и 9 дни за м.октомври; сумата от 1049,49 (хиляда и четиридесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки) лева, представляваща неизплатени дневни командировъчни за 39 дни и сумата от 209,00 (двеста и девет) лева, представляваща обезщетение за неизползван отпуск.

В това решение съдът е пропуснал да се произнесе по искането на ищеца за присъждане на законна лихва върху горните суми от датата на депозиране на настоящата искова молба – 19.11.2018г., до окончателното им изплащане.

Съдът като разгледа молбата, намира същата за допустима и основателна.

Производството по е по реда на чл.250 от ГПК. Молбата за допълване е депозирана в срока по чл. 250 ГПК / втора хипотеза/, поради което молбата е допустима, а разгледана по същество – е основателна. Действително,  в исковата молба, в петитума й, ищцата е поискала присъждане и на законна лихва върху всяка една от претендираните суми. Непроизнасянето по това  искане води до непълнота на решението.  Тази непълнота следва да бъде отстранена от същия Съд по реда на чл.250 от ГПК, като се впише, че върху посочените в Решение №85 суми се дължи и законна лихва от датата на подаване на исковата молба.

Молбата е допустима и основателна, тъй като е в срок и решението е непълно, искането изхожда от легитимирано лице, исковете са уважени изцяло и съответно искането за законна лихва е основателно .

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПЪЛВА Решение №85 / 02.07.2019г., постановено по гр.д.№768/2018г.  по описа на РС Каварна, като диспозитива на същото да се чете:

“ ОСЪЖДА „ВИКТОРИЯ – ГЛОБЪЛ“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ***, район ***, ул.“***“, №***, офис *, представлявано от Управителя Д.А., ДА ЗАПЛАТИ на Й.П.Д. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, ст.**, адв.М.К., следните суми: сумата от 788,44 (седемстотин осемдесет и осем лева, четиридесет и четири стотинки) лева, представляваща трудово възнаграждение за м.септември 2017г.  и 9 дни за м.октомври, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба – 19.11.2018г., до окончателното изплащане на сумата; сумата от 1049,49 (хиляда и четиридесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки) лева, представляваща неизплатени дневни командировъчни за 39 дни, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба – 19.11.2018г., до окончателното изплащане на сумата,  и сумата от 209,00 (двеста и девет) лева, представляваща обезщетение за неизползван отпуск ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба – 19.11.2018г., до окончателното изплащане на сумата“.

Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение №85/02.07.2019г., постановено по гр.д.№768/2018г. по описа на РС Каварна.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………