О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на двадесет и девети март, през две хиляди и деветнадеста година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №769/2018г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.233 от ГПК.

Постъпила е молба с вх.№1173/26.03.2019г. подадена от М.Ж.М. с ЕГН ********** ***– ищец в производството по делото, с която заявява пред съда, че на основание чл.233 от ГПК се отказва от иска си срещу ответника С.И.М. с ЕГН ********** *** и моли делото да бъде прекратено.

Съдът като разгледа молбата и докладваното гр.д.№769/2018г., намира за установено следното:

Гр.д.№769/2018г. е образувано по подадена молба от М.Ж.М., против С.И.М. по Закона за защита от домашно насилие.

Депозираната молба с оглед изложеното искане за отказ от иска е  допустима. Защитата на накърненото гражданско право е обусловена от волята на неговия носител, поради което гражданския процес влиза в действие, ако, доколкото и докогато легитимираното лице търси защита. Израз на този принцип е и правото на страната да поиска прекратяване на съдебната намеса в спорното правоотношение.  Съгласно чл.233 от ГПК,  ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото. В този случай той не може да предяви отново същия иск, а отказът от иск е неоттегляем.

Поради горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№769/2018г. по описа на Районен съд Каварна, със страни: ищец - М.Ж.М. с ЕГН ********** *** и ответник - С.И.М. с ЕГН ********** ***.

ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита № 10/19.11.2018г. на Каварненски районен съд, по чл.18, ал.1 от ЗЗДН.

ОСЪЖДА М.Ж.М. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Каварненски районен съд, държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева, както и 5 (пет) лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на определението, да се уведоми служебно РУ Каварна за отмяната на заповедта за незабавна защита.

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………