Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Каварна, 09.01.2019г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на тринадесети декември  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при участието на секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Ч.Гр.д. №770 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 6, ал. 2 от Семейния кодекс.

Образувано е по молба вх.№3908/19.11.2018г., подадена от Н.С.И. с ЕГН ********** ***, действаща със съгласието на родителите си: С.И.К. с ЕГН ********** и С.И.Я. с ЕГН **********, с която е поискала да й бъде разрешено да сключи граждански брак с Д.М.А. преди да е навършила осемнадесет години.

Съдът, след като съобрази молбата, инициирала настоящото охранително производство намира следното:

Установява се от представеното удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № ***/19.03.2002 г., съставен от Община Каварна, че  Н.С.И.  е родена на ***г. от майка С.И.Я.  и баща С.И.К., т. е. към настоящия момент молителката е непълнолетна – навършила шестнадесет  години.

На основание чл. 6, ал. 3 от СК двамата желаещи да встъпят в брак - непълнолетната молителка и Д.М.А. бяха изслушани в съдебно заседание. Изслушани бяха също и С.И.Я.  - майка на непълнолетната и С.И.К.–баща на непълнолетната.

Н.И.  заяви, че с Д. ***, обичат се и имат родено дете В.Д.А., роден на ***г., което отглеждат заедно с помощта на майката на бащата.  В тази насока са и обясненията на Д.А., който изрази също желанието си да сключи брак с непълнолетната, като създадат семейство, за което той да поеме грижата и отговорността като съпруг и баща на детето им, което предстои да се роди.

С.Я.  -  майка на непълнолетната, изрази съгласието си дъщеря й да сключи граждански брак с пълнолетния Д., с когото вече живее на съпружески начала и от което съжителство е родено дете.  Същата дава уверение, че същите живеят добре и тъй като живеят в едно село са и под нейно наблюдение. 

С.К.  - баща на непълнолетната също изразява съгласието си дъщеря му да сключи граждански брак с пълнолетния Д..

Дирекция “Социално подпомагане” гр. Каварна в изготвения социален доклад изразява становище, че даването на разрешение за сключване на граждански брак не нарушава правата на непълнолетната Н.С.И. предвид създадената емоционална връзка с пълнолетния Д.М.А. и допуснатото фактическо съжителство помежду им, в резултат на което на 26.11.2018г. е родено детето им   В.Д.А., което двамата желаят да отгледат в семейна среда.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Настоящата молба черпи правно основание в разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от СК, според която норма по изключение, ако важни причини налагат това, брак може да сключи и лице, навършило шестнадесет години, с разрешение на районния съдия по постоянния адрес на лицето. Установи, че молителката е родена на ***., тоест същата понастоящем е на шестнадесет години и не е достигнала възрастта на гражданското пълнолетие – 18 години, изискуеми се по закон (чл. 6, ал. 1 от СК) като положително условие едно лице да сключи граждански брак.

Материалноправна предпоставка за даване на разрешение за сключване на граждански брак от навършил шестнадесетгодишна възраст непълнолетен е наличието на важни обстоятелства, които са различни факти от действителността, обуславящи необходимостта от даване на разрешение за сключване на граждански брак и разбира се този юридически факт (даването на разрешение) следва да е в интерес на непълнолетната. Съдът, преценявайки материалите по делото и по-конкретно обстоятелството, че молителката поддържа отношения и съжителства с пълнолетното лице, с което желае да сключи граждански брак през един продължителен период от време, от което съжителство е родено дете намира, че в настоящия случай са налице именно такива „важни причини” по смисъл на посочената разпоредба, които налагат съдът да даде исканото разрешение. При преценка на този въпрос съдът съобрази изявлението на непълнолетното лице, дадено в съдебно заседание, в което същото заявява, че обича приятеля си Д., че желае двамата да създадат свое семейство и да отгледат заедно детето си. В същата насока са и събраните гласни доказателства чрез изслушването на лицето Д.А., който в съдебно заседание заяви, че е в състояние да се грижи за бъдещата си съпруга и детето им и да осигури необходимите за издръжката им средства. Следва да бъде отчетено и даденото от родителите  на молителката съгласие в този смисъл, които недвусмислено заявиха, че са съгласни дъщеря  й  да сключи брак с посоченото лице и че го познават добре. Според съда Н.И. е съзряла да поеме отговорностите, обусловени от едно брачно съжителство и интересите й не биха се накърнили.

Воден от горното съдът счита, че молбата е основателна и като такава следва да бъде уважена, като се даде разрешение на шестнадесетгодишната  Н.С.И. да сключи граждански брак с Д.М.А..

Водим от гореизложеното Каварненският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

РАЗРЕШАВА на шестнадесет годишната непълнолетна Н.С.И., с ЕГН **********,***, да сключи граждански брак с пълнолетния Д.  М.  А., ЕГН **********, с постоянен адрес:***

Решението не подлежи на обжалване.                  

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ……………………