Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 02.05.2018 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на трети април през двехиляди и осемнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Елена Шопова и в присъствието на прокурора .........................., разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 771 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Подадена е молба за развод по реда на чл. 318 и сл. от ГПК, във вр. с чл. 49, ал. 1 СК от К.П.К. – И., срещу А.И.И., за прекратяване на сключения между страните граждански брак, поради дълбокото му и непоправимо разстройство.

Ищцата излага в исковата молба, че с ответника са сключили граждански брак на 05.03.2016  г. в гр.Каварна, който брак е първи и за двамата. От брака съпрузите нямат родени деца. Излага още, че от самото начало на брачното съжителство, между съпрузите възникнали противоречия. Ответникът заминал да работи в чужбина, като поддържали само спорадични контакти в социалните мрежи или по телефона. За период от една година ответникът пребивавал в България само веднъж за около месец, през което време не са се виждали и не са общували. През  време на раздялата всеки от съпрузите заживял свой собствен живот като не се интересувал от другия, от неговите нужди и от ежедневието му. С оглед наложилата се трайна раздяла между съпрузите и установения самостоятелен живот от всеки един от тях, счита, че брачната връзка е изпразнена от предписаното от закона съдържание и съществува само формално, поради което моли съда да прекрати брака. Прави искане за възстановяване на предбрачното й фамилно име – К..  

Ответникът в подадения писмен отговор не оспорва твърденията на ищцата за настъпилото отчуждение между съпрузите. Твърди, че още преди сключване на брака са живели в съпружеско съжителство, както и че през този период също е работел в чужбина, като ищцата е знаела, че след сключване на брака също ще продължи да работи в чужбина. Твърди, че ищцата не е пожелала да отиде с него, а след заминаването му е заживяла съпружески с друг мъж от когото очаква дете. Заявява съгласието си за прекратяване на брака. 

От събраните в настоящото производство писмени и гласни доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

От представеното удостоверение за сключен граждански брак издаден  въз осн. на акт за граждански брак № ***г. на Община Каварна, се установява, че страните са сключили граждански брак на 05.03.2016 г., като съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга си – И.. От брака съпрузите нямат родени деца, видно от представената декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.

От разпита на свидетеля М.Е.Й., без родство със страните по делото се установява, че съпрузите живеят във фактическа раздяла от две години. Както към момента на сключване на брака, така и понастоящем ответникът живеел и работел в чужбина, а ищцата живеела в България. Съпрузите не поддържали контакти и не са се събирали да живеят заедно, като семейство. Продължителната им раздяла и нежеланието на всеки един от тях да се установи да живее при другия го води до извода, че няма възможност връзката им да бъде запазена и те да заживеят като семейство.

При така изложената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното:

Относно прекратяването на брака:

Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателствени средства се установи, че брачната връзка е изцяло разкъсана и лишена от съдържание. Между съпрузите не съществуват дължимите от закона и морала взаимоотношения, характеризиращи брачната връзка - обич, доверие, загриженост един за друг, общ социален живот, икономическа общност. Настъпилата между съпрузите през 2016 г. фактическа раздяла, освен продължителна, е и необратима. Поради това съдът прави извода, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен по смисъла на закона, формалното му съществуване не е в интерес нито на съпрузите, нито за обществото и искът за прекратяването му следва да бъде уважен, като съдът не следва да се произнася по въпроса относно вината.

Относно фамилното име след развода:

Съгласно чл. 53 от СК, съпругът може да възстанови фамилното си име от преди брака. Правото на иск принадлежи на съпруга, който е променил името си при сключване на брака и носи това име. В настоящото производство ищцата е направила искане, след прекратяване на брака да носи предбрачното си фамилно име К.. С разпоредбата на чл. 53 СК законодателят е предоставил възможността на съпруга, който при сключването на гражданския брак е приел фамилното име на другия съпруг както да възстанови предбрачното си фамилно име, така и да запази брачната си фамилия, като в случая съгласието или противопоставянето на другия съпруг е ирелевантно. Доколкото възстановяването на предбрачната фамилия е субективно право на съпруга, който при сключването на брака е приел новата фамилия, съдът намира искането на ищцата в тази насока за основателно, поради което и следва да бъде постановено на основание чл. 53 от СК жената след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилно име - К..

По разноските:

На основание чл. 329, ал.1 от ГПК, във вр. чл. 6, т. 2 от Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, държавната такса при решаване на делото по иска за развод в размер на 50.00 лева се дължи от двете страни. По делото са ангажирани доказателства, че ищцата К.П.И. е внесла  държавна такса в размер на 25.00 лева при завеждане на исковата молба, с оглед на което в тежест на ответника А.И.И.  следва да бъде възложена дължимата разлика от 25.00 лева.

Мотивиран от изложеното, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между К.П.К. - И., ЕГН **********, с адрес *** и А.И.И., ЕГН **********, с адрес ***, който брак е сключен на 05.03.2016 г. и за който е съставен Акт за граждански брак № 00***г. на Община Каварна, като дълбоко и непоправимо разстроен, на основание чл. 44, т. 3, във връзка с чл. 49, ал. 1 СК.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 53 от СК, след прекратяване на брака съпругата К.П.К. - И. да носи предбрачното си фамилно име - К..

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавната такса по делото в размер на 50,00  (петдесет) лева.

ОСЪЖДА А.И.И., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 25,00 (двадесет и пет) лева, представляваща държавна такса при решаване на делото по иска за развод.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………….