Р Е Ш Е Н И Е

№42

гр.Каварна, 19.03.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на шести март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 773 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на  чл. 127, ал. 1 от СК.

*************************************************

Мотивиран от горното и на основание чл. 127, ал. 1 СК

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.К.К., ЕГН **********, с настоящ адрес *** и П.П.П., ЕГН **********,*** споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК за следното:

I. УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА.

Родителските права по отношение на непълнолетното дете П. П.П., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Каварна  ще се упражняват от майката  Н.К.К.,  която ще се  грижи за неговото отглеждане и възпитание.

          II. МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО.

          Непълнолетното дете П. П.П., ЕГН ********** ще живее със своята майка Н.К.К., ЕГН **********, на  адреса на майка си  в  с. ***,  общ. Каварна, ул. “***“, № ***********.

          III. ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО.

          Бащата П.П.П., ЕГН **********,*** има право на лични отношения с детето П. П.П., ЕГН ********** както следва:

          - всяка ***  и трета седмица  от месеца, бащата ще взема детето от дома на майката от 18.00 часа  в петък,  с нощуване в дома на бащата, и ще го връща в дома на майката до 20.00 часа в неделя;

          - 20 дни през зимата и лятото, които са на два пъти по 10 дни,  когато майката не е в  платен годишен  отпуск;

          - както и винаги извън този режим, по взаимна договореност на родителите и в интерес на детето.

          IV. ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕТО.

          Бащата  П.П.П., ЕГН **********,*** се задължава да изплаща в полза на сина си П. П.П., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Н.К.К., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 180,00 лева (сто и осемдесет лева), начиная 1 (една) година назад от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се одобрява настоящото споразумение, с падеж на текущата издръжка на 15-то число от месеца, за който се отнася, считано  от датата на утвърждаване на настоящото споразумение, ведно със законна лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

          ОСЪЖДА П.П.П., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 129,60 лв. (сто двадесет и девет лева и шестдесет стотинки).

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

          На основание чл. 127, ал. 1, предл. трето от СК, споразумението има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК.

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………