НЕПРИСЪСТВЕНО    РЕШЕНИЕ

 

№................

 

Гр.Каварна 06.06.2019г.

 

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

Каварненският районен съд в публично заседание на седемнадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

При секретаря ***разгледа докладваното от съдията Гр.д.№781/2018год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по подадена искова молба от Г.Н.Ж. с ЕГН ********** с адрес ***,чрез пълномощник адв.С.В.-***,съдебен адрес ***,партер срещу „ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ООД,ЕИК ***,представлявано от Управител М.М.М.,с адрес ***.

С петитума на исковата молба ищеца отправя искане към съда,на основание чл.87 ал.3 от ЗЗД да развали сключения между ищеца в качеството му на възложител и ответното дружество „ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ООД,ЕИК *** предварителен договор от 10.11.2008г. за учредяване на право на строеж и право на ползване върху недвижим имот,собственост на ищеца,а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-НИВА,находяща се в местността „***“ в землището на с.***,общ.Шабла,с площ 57 381 кв.м.,съставляващ имот с № по предходен план № ***,както и сключените впоследствие-Анекс № 1 от 02.04.2012г. и Анекс № 2 от 24.09.2014г. и двата представляващи неразделна част от първоначалния предварителен договор,поради виновно неизпълнение от страна на изпълнителя-„ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ООД,ЕИК *** ,като бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 7200 евро,която сума,с Анекс № 2 от 24.09.2014г. С.Г.,в качеството си на Управител на „Варна Грийн Енерджи“ООД лично е декларирал,че дължи като възложител по чл.2 ал.1 б.“б“ от предварителния договор за 2009г.,2010г.,2011г.,2012г.,2013г. и 2014г. в общ размер на 7200 евро и се задължава да изплати сумата от 7200 евро в края на 2017г.,ведно със законната лихва от датата на сключване на предварителния договор-10.11.2008г. до окончателното изплащане на сумата.

При условията на евентуалност ищеца предявява и установителен иск с правно основание чл.124 от ГПК във връзка с чл.67 от ЗС за признаване,че правото на строеж е погасено,поради не упражняването му в петгодишен срок.

На основание чл.131 от ГПК е изпратен препис от исковата молба и доказателствата на ответника „ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ЕООД,ЕИК ***,представлявано от Управител М.М.М.,с адрес ***.

При връчването на съдебните книжа на горепосочения адрес връчителя е установил ,че адресатът не пребивава на посочения адрес.На адреса са открити офис и служители на „Биопродукт Бенковски“.По сведение на служител на име Д.Г.,вече няма такава фирма/„ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ЕООД/ на този адрес.

Предвид на това,че ответникът не е намерен на посоченият в Търговския регистър седалище и адрес на управление,настоящия съдебен състав е разпоредил връчителят-призовкар при РС-Варна да залепи уведомление,на последните посочени в Търговския регистър седалище и адрес на управление на юридическото лице-ответник по Гр.д.№ 781/2018г. по описа на КРС,по реда на чл.50 ал.4 във връзка с чл.47 ал.1 от ГПК-гр.** улица „***№ ** ет.* ап.*.

Ответното дружество е уведомено,че в двуседмичен срок от 08.02.2019г. следва да се яви в канцеларията на Районен съд гр.Варна за получаване на съобщение по гр.д.№ 781/2018г. по описа на КРС,заедно с приложените книжа.

Предвид на това,че управителят на дружеството не се е явил в указания срок в канцеларията на Районен съд гр.Варна за получаване на съобщение по гр.д.№ 781/2018г. по описа на КРС,заедно с приложените книжа,на основание чл.50 ал.4 вр. с чл.47 ал.1 вр. с чл.47 ал.5 от ГПК съобщението с книжата са приложени по гр.дело № 781/2018г. по описа на КРС и се считат за редовно връчени.

В съдебно заседание ищецът чрез процесуалния си представител поддържа предявения иск и моли същия да бъде уважен.Претендира да бъдат присъдени и сторените по делото съдебно-деловодни разноски.В съдебно заседание процесуалния представител на ищеца,на основание чл.232 от ГПК оттегля единия от обективно съединените искове с правно основание чл.86 ал.1 вр. с чл.79 ал.1 от ЗЗД,с който се претендира мораторната лихва от датата на сключване на предварителния договор до датата на подаване на исковата молба.В съдебно заседание на 17.05.2019г. настоящия съдебен състав прекратява производството по гр.дело № 781/2018г. по описа на Каварненски Районен съд по отношение на единия от обективно съединените искове,а именно този с правно основание чл.86 ал.1 вр. с чл.79 ал.1 от ЗЗД.Предвид липсата на депозиран отговор на исковата молба от страна на ответника и неявяването в насроченото за 17.05.2019г. съдебно заседание,както и факта,че ответника не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие,ищецът,чрез процесуалния си представител претендира постановяването на неприсъствено решение.

Съдът като взе предвид направеното от ищеца искане за постановяване в негова полза на неприсъствено решение и като съобрази,че са налице предпоставките на чл.238 и следващите от ГПК за уважаване на искането,а именно че ответникът не е преставил в срок отговор на исковата молба,не се явява в първото заседание по делото и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие,на същия са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание,както и че предявения иск е вероятно основателен,с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства намира,че следва да бъде постановено неприсъствено решение като предявения иск бъде уважен.

С оглед уважаването на главния иск с правно основание чл.87 ал.3 от ЗЗД,съдът не дължи произнасяне по предявения от ищеца при условията на евентуалност установителен иск с правно основание чл.124 от ГПК във връзка с чл.67 от ЗС за признаване,че правото на строеж е погасено,поради не упражняването му в петгодишен срок.

При този изход на делото,ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сторените деловодни разноски пред настоящата инстанция,а именно сумата от 1575/хиляда петстотин седемдесет и пет/ лева.

Мотивиран от изложените съображения и на основание чл.238 ал.1 и чл.239 от ГПК,съдът

 

                                       Р    Е    Ш   И :

 

РАЗВАЛЯ на основание чл.87 ал.3 от ЗЗД сключения от ищеца Г.Н.Ж. с ЕГН ********** с адрес *** в качеството му на възложител и ответното дружество „ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ООД,ЕИК *** представлявано от Управител М.М.М.,с адрес *** предварителен договор от 10.11.2008г. за учредяване на право на строеж и право на ползване върху недвижим имот,собственост на ищеца,а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-НИВА,находяща се в местността „***“ в землището на с.***,общ.Шабла,с площ 57 381 кв.м.,съставляващ имот с № по предходен план № ***,както и сключените впоследствие-Анекс № 1 от 02.04.2012г. и Анекс № 2 от 24.09.2014г. и двата представляващи неразделна част от първоначалния предварителен договор,поради виновно неизпълнение от страна на изпълнителя-„ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ООД,ЕИК ***.

ОСЪЖДА „ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ООД,ЕИК *** представлявано от Управител М.М.М.,с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на Г.Н.Ж. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 7200/седем хиляди и двеста/ евро,която сума,с Анекс № 2 от 24.09.2014г. С.Г.,в качеството си на Управител на „Варна Грийн Енерджи“ООД лично е декларирал,че дължи като възложител по чл.2 ал.1 б.“б“ от предварителния договор за 2009г.,2010г.,2011г.,2012г.,2013г. и 2014г. в общ размер на 7200 евро и се задължава да изплати сумата от 7200 евро в края на 2017г.,ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба-20.11.2018г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА „ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ООД,ЕИК *** представлявано от Управител М.М.М.,с последен посочен в Търговския регистър адрес гр.Варна улица „***№ 76 ет.3 ап.6 ДА ЗАПЛАТИ на Г.Н.Ж. с ЕГН ********** с адрес *** направените по делото разноски в размер на 1575/хиляда петстотин седемдесет и пет/ лева,от които 1000 лева изплатено адвокатско възнаграждение и 575 лева за внесена държавна такса..

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235 ал.5 от ГПК.

На страните да се връчат преписи от решението.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: