Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 25.03.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА в публично заседание на двадесет и шести февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 787 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по предявени от Г.В.К., срещу И. П. Т., искове с правно основание чл. 127, ал. 2 СК, за постановяване на решение, с което да бъде разрешен съществуващият между страните, в качеството им на родители на детето К. И.П., родено на *** г., спор по въпросите относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му.

В исковата молба са изложени твърдения, че от съвместното съжителство на страните, на 10.10.2010 г. е родено дете им К.. От 18.08.2017 г. родителите живеели във фактическа раздяла, като детето се установило да живее с майката в гр. *** в дома на родителите й, а бащата е осъществявал непрекъснати лични контакти с детето по взаимно разбиране между страните. До 16.03.2018 г. за детето К. грижи основно полагала ищцата, подпомагана от своите родители, като по общо съгласие между страните ответникът е вземал детето при себе си от следобеда на петъчния ден до следобедните часове на неделния ден. Твърди се че на 18.03.2018 г. ответникът взел детето при себе си без съгласието на ищцата, като й заявил, че занапред грижи за него ще полага той. Ищцата първоначално се противопоставила, т.к. се притеснявала дали ответникът ще се справи с отговорностите и задълженията, но след време се успокоила, тъй като установила, че И. се проявява като добър баща и детето се чувства добре с него. Твърди, че неочаквано и без предварителна уговорка, на 22.10.2018 г. ответникът й поверил отново грижите за детето, като до настоящия момент тя се грижи за него. Счита, че неуредеността в отношенията между страните досежно упражняването на родителските права поставя в несигурност както детето така и родителите, поради което предявява настоящия иск с молба да й бъде предоставено упражняването на родителските права над малолетното дете К., да бъде определено местоживеенето му на нейният адрес, да бъде определен режим на лични контакти с бащата и размер на дължима ежемесечна издръжка.

В законоустановения срок ответникът не е депозирал писмен отговор на исковата молба. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител заявява, че не оспорва исковете, както относно предоставяне упражняването на родителските права на майката, така и относно посочения режим на лични отношения с бащата и размера на дължимата издръжка.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от представените удостоверение за раждане, изд. въз основа на акт за раждане № 1112/13.10.2010 г. на община Добрич детето К. П. е родено на *** год. от родители Г.В.К. и И.П.Т.. През учебната 2018/2019 г. К. е бил записана като ученик във 2б клас на ***гр.*** – видно от удостоверение № ЧД-04-656/20.11.2018 г., но от 14.12.2019 г. детето е преместено в ***гр. *** – установено от изготвения социален доклад и събраните гласни доказателства.

Установява се от представеното удостоверение изх. № 1466/08.11.2018 г. изд. от „Булсатком” ЕАД, че Г.К. работи в дружеството, като за периода м.04.2018 г. м.септември 2019 г. е получила трудово възнаграждение в общ размер 4041.58 лв.

От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел В.И.К.– баща на ищцата, се установява, че след фактическата раздяла между родителите настъпила през месец август 2017 г. до м.март 2018 г. непосредствени грижи за отглеждането и възпитанието на детето К. е полагала майката, а бащата е осъществявал лични отношения с него по своя преценка. През месец март 2018 г. бащата без предварителна уговорка с майката е взел детето при себе си в с. *** и е започнал да упражнява непосредствените грижи за него. В началото на учебната година отново без съгласуване с майката е записал детето на училище в гр. Каварна, като е продължил да полага грижи за неговото отглеждане. През месец октомври отново без да проведе предварителен разговор с майката е довел детето на работното й място и го е оставил без каквито и да е обяснения. От тогава детето отново е заживяло в техния дом, а след постановяване на определението за привременните мерки детето е преместено да учи отново в гр. ***, в класа в който е било преди това. Свидетелят заяви, че Г. полага изцяло грижи за детето, за неговото възпитание и развитие. Заяви също, че той й съпругата му са им предоставили жилището си за ползване, като ползват и общо домакинство. Те са поели изцяло разходите за битовата издръжка и храната, осигурили са условия за отглеждане на детето и помагат на дъщеря си винаги при нужда.

От изготвения социален доклад от Д”СП” О”ЗД” гр.Каварна, се потвърждават изнесените в исковата молба факти и събраните гласни доказателства. Установено е, че детето се отглежда и възпитава в условията на семейна среда. Майката показва ангажираност към здравословното израстване и правилното възпитание на сина си. Старае се по най-добър начин да задоволи неговите потребности. Осигурила е възможност детето да общува с връстници. Предоставя възможност детето да създаде стабилни емоционални връзки с роднините си. При възпитанието майката е тази която, която твърди, че се старае да научи детето на правила и дисциплина, поради което се налага да поставя граници. При бащата отношението към правилата и дисциплината са по-либерални. От извършеното социално проучване е установено, че не е налице родителско сътрудничество. Има желание за активна родителска връзка спрямо детето, но поотделно. Родителите поотделно са поели изцяло грижата и издръжката за сина си в периодите, в които детето живее при всеки един от тях. И двамата са потвърдили, че не са възпрепятствали контактите на детето с другия родител и са се съобразявали изцяло с неговото желание.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

В разпоредбата на чл.127, ал.2 СК е предвидена възможността за уреждането на въпросите във връзка с упражняването на родителските права, когато между съпрузите не може да бъде постигнато съгласие за това. По този начин по законоустановен ред се урежда спора между родителите съобразно разпоредбата на чл. 59 СК, а именно относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, определянето на режим на личните отношения между родителите и децата, като при преценката водещо значение има интереса на детето. Основание за допустимост на искането по чл. 127, ал. 2 СК е да е налице правен интерес, обусловен от липсата на уреден по законоустановения ред режим на лични отношения и упражняване на родителски права по отношение на детето, както и липсата на постигнато между родителите съгласие в тази насока, съгласно ал. 1 на същата разпоредба.

По делото не се спори, че малолетния К. е дете на страните, като същото е родено от връзката им при съжителството им на семейни начала. Не е спорно, а и видно от отразеното в социалния доклад и събраните гласни доказателства, родителските права по отношение на детето фактически се упражняват от майката, която съдът намира, че е годна да осигури необходимите условия и да полага усилия за отглеждането му, като разполага и с необходимия родителски капацитет за това. Установи се, че ответникът е поверил грижите по отглеждането на детето изцяло на майката, като не възразява и за в бъдеще тя да упражнява родителските права, при осигурен за него режим на лични отношения с детето. От изготвения от Д "СП" Каварна социален доклад се установява, че към момента майката задоволява адекватно потребности на детето в семейна среда, като между двамата има изградена здрава емоционална връзка, детето се чувства сигурно и спокойно дома, в който се отглежда. Майката има подкрепата на родителите си, които изразяват готовност да й помагат при отглеждането на детето. При това положение, съдът намира, че родителските права по отношение на малолетния К. следва да бъдат предоставени за упражняване от майката, при която да бъде определено и местоживеенето на детето. Това положение би отговаряло в най-пълна степен на интереса на детето, предвид установената му вече семейна среда при майката. В тази насока е и становището на Д "СП" Каварна в изготвения по делото социален доклад.

По отношение на неотглеждащия родител следва да бъде определен подходящ режим на лични контакти. В разпоредбата на чл. 124, ал. 2 СК изрично е предвидено правото на детето на лични отношения с родителите си, освен ако е постановено друго, на което право съответства задължението на родителя да контактува с детето си, което е необходимо за правилното му психо-физическо и емоционално развитие. От друга страна, правото на децата да общуват с родителите се преценява с оглед на изградената връзка между дете и родител, както и начинът, по който се отразява на детето това общуване, като от съществено значение е да кореспондира с интереса на детето. В настоящия процес ответникът не оспорва заявения от майката в исковата молба режим на лични контакти с детето и определения като такъв при постановяване на привременните мерки по делото. При това положение, съдът намира, че по отношение на неотглеждащия родител следва да бъде определен режим на лични отношения с малолетното дете, така како е предложен от майката и неоспорен от бащата, а именно: всяка събота и неделя от месеца от 16.00 часа на петъчния ден до 16.00 ч. на неделния ден, двадесет дни през летния сезон, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и през Коледните празници за всяка четна календарна година и през Новогодишните празници за всяка нечетна календарна година. При преценката си съдът взема предвид и пола и възрастта на детето.

При разглеждане основателността на иска по чл. 127, ал. 2 СК, съдът дължи произнасяне и относно издръжката, която неотглеждащият родител дължи на детето. В разпоредбата на чл. 143, ал. 2 СК е предвидено задължението на родителите да осигуряват издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо от това дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. В исковата молба ищецът е изразила претенция за заплащане на издръжка на малолетното дете в размер на 150 лв. Ищцата е представила доказателства за своята трудова ангажираност и получавани доходи от труд, но за ответника няма никаква информация с какви доходи и имущество разполага. Не се установи някой от родителите да има задължение за издръжка и към други лица. С оглед установените факти по делото и заявеното искане от ищеца и неоспорването му от ответника съдът определя размера на издръжката, която неотглеждащия родител да заплаща на малолетното дете, в размер на 150 лв., дължима от момента на депозиране на исковата молба в съда – 20.11.2018 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, предвид претенцията на ищеца по нея.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 242, ал. 1 ГПК следва да бъде допуснато предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка.

Предвид изхода на спора, ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС Каварна държавна такса в размер на 4% върху тригодишните платежи на определения размер издръжка, възлизаща на 216,00 лева.

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете К. И.П., ЕГН **********, на майката Г.В.К., ЕГН **********, с адрес ***, при която се определя и местоживеенето на детето.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата И.П.Т., ЕГН **********, с детето К. И.П., родено на *** г., както следва: всяка седмица от 16:00 часа в петък до 16:00 часа в неделя, с преспиване в дома на бащата, двадесет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и през Коледните празници за всяка четна календарна година и през Новогодишните празници за всяка нечетна календарна година.

ОСЪЖДА И.П.Т., ЕГН ********** да заплаща в полза на детето К. И.П., родено на *** г., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.В.К., ЕГН **********, с адрес ***, считано от 20.11.2018 г.   месечна издръжка в размер от 150,00 лв. (сто и петдесет лева), считано от датата на подаване на исковата молба – 20.11.2010 г., с падеж десето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законна лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законна причина за нейното изменяване или прекратяване.  

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 ГПК, П.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Каварненски районен съд, държавна такса върху присъдените издръжки за бъдеще време, в размер на 216,00 лв. (двеста и шестнадесет лева), на осн. чл. 78, ал. 6 ГПК.

ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. І ГПК предварително изпълнение на решението, в частта за издръжката.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, а в частта му относно допуснато предварително изпълнение, решението има характер на                                    ОПРЕДЕЛЕНИЕ и може да се обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………