Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

гр.Каварна, 09.01.2019г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на единадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№789/2018год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

Молителите С.Б. Р.с ЕГН ********** с адрес: *** и Й.Б.А. - Р.с ЕГН **********  с адрес: ***, чрез адв.С.П.С. *** твърдят, че са сключили граждански брак на 17.01.1985г. с Акт № 98 пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Варна. От брака си страните имат родени три деца: 1. Б.Й.Р., с ЕГН **********, който към момента на подаване на молбата е навършил пълнолетие; 2. Н.Й.Р., с ЕГН ********** и 3. Д.Й.Р., с ЕГН **********. Желаят да прекратят брака си по взаимно съгласие, като са постигнали споразумение по всички въпроси, касаещи прекратяването на брака. Представят писмено споразумение, подписано от двамата молители по реда на чл.51 от СК в следния смисъл: 1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака сключен на 17.01.1985г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това; 2/ Роденото на ***г. от брака им дете Б.Й.Р.с ЕГН ********** е навършил пълнолетие и като пълнолетен не следва съда да се произнася по въпросите за личните отношения, родителските права и издръжка. Родените на ***г. Н.Й.Р., с ЕГН ********** и Д.Й.Р., с ЕГН ********** ще живеят при майката С.Б. Р.с ЕГН ********** с адрес: ***, която ще упражнява и родителските права спрямо тях.   3./ Личните отношения на непълнолетните Н.Й.Р., с ЕГН ********** и Д.Й.Р., с ЕГН **********  с бащата Й.Б.А. – Р.ще се осъществяват както следва: бащата Й.Б.А. – Р.има право да вижда непълнолетните Н.Й.Р., с ЕГН ********** и Д.Й.Р., с ЕГН **********  всяка трета и четвърта  събота от всеки календарен месец, както и при свободен режим при възможност от страна на децата и възможност на бащата; 4./ Бащата Й.Б.А. - Р.с ЕГН **********  с адрес: *** ще заплаща на непълнолетните Н.Й.Р., с ЕГН ********** и Д.Й.Р., с ЕГН **********,  месечна издръжка в размер на 130,00.00/сто и тридесет/ лева за всяко едно от тях, чрез тяхната майка и законна представителка С.Б. Р.с ЕГН ********** с адрес: *** до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването им, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска. Издръжката е дължима от датата на депозиране на молбата в съда – 21.11.2018г.; 5./ Обитаваното от съпрузите  по време на брака жилище, а именно: Дворно място с площ от ***кв.м., ведно с построената в това място жилищна сграда и стопански постройки, съгласно нотариален акт за дарение на недвижим имот № **, том *, дело № ***/10.05.1990г. на РС Балчик е лично имущество на С. Р., дарено от нейния баща ще се ползва от съпругата С.Б. Р.с ЕГН ********** и децата - Б.Й.Р., с ЕГН **********, Н.Й.Р.и Д.Й.Р., с ЕГН **********; 6./ Издръжка между съпрузите не се дължи;  7./Придобитите през време на брака движими вещи -  лек автомобил и мотопед се поделят между съпрузите както следва: 7.1./ лек автомобил, марка/модел ***, ***, бензин, с рег.№ ***остава в собственост на съпругата С.Б. Р.с ЕГН **********; 7.2./ мотопед, марка/ модел ***с ДК № ***остава в собственост на съпругата С.Б. Р.с ЕГН **********; 8./Разноските по делото се поемат солидарно от страните; 9/ След прекратяване на брака съпругата С.Б. Р.с ЕГН ********** си запазва брачното фамилно име – Р..  

В съдебно заседание молителите се явяват лично, поддържат молбата и постигнатото споразумение.

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 17.01.1985г. в гр.Варна, С.Б. Р.с ЕГН ********** с и Й.Б.А. - Р.с ЕГН **********  са сключили граждански брак пред длъжностното лице по гражданското състояние. За сключеният брак е съставен Акт №98/17.01.1985г. От удостоверението за раждане, съставено въз основа на Акт №159/20.01.1992г. се установява, че от роденото от брака дете Б.Й.Р., с ЕГН **********, който към момента на подаване на молбата е навършил пълнолетие. От удостоверения за раждане, съставени въз основа на Акт №0977/09.09.2003г. и Акт № 0978/09.09.2003г.  се установява, че от роденото от брака деца:  Н.Й.Р., с ЕГН ********** и Д.Й.Р., с ЕГН ********** към подаване на молбата за прекратяване на брака са непълнолетни.

 

 

От изготвения и приет по делото социален доклад става ясно, че с прекратяването на брака, родителите на непълнолетните деца са защитили интересите им, като са постигнали споразумение относно упражняването на родителските права, режима на лични  контакти и издръжката им.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

С оглед изразеното и подържано лично, сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие, относно прекратяването на брака, съдът намира, че не следва да се изследват мотивите на молителите за прекратяването на брака им и той следва да бъде прекратен на основание чл.50 от СК.

Постигнатото между съпрузите споразумение съдът преценява като законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, поради което то следва да бъде утвърдено.

Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 50.00 лева, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, която е  заплатена от молителите първоначално при депозиране на молбата.  Молителят Й.Б.А. - Р.с ЕГН ********** следва да заплати и държавна такса относно определените  издръжки на непълнолетните деца, която е в общ размер на 187,20.00 лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Молителката  С.Б. Р.с ЕГН ********** с адрес: *** следва да заплати и държавна такса относно предоставените й в собственост движими вещи – лек автомобил и мотопед, която е в общ размер на 9.00 лева, съгласно чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 17.01.1985г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Варна брак между С.  Б. Р.с ЕГН ********** с адрес: *** и Й.Б.А. - Р.с ЕГН **********  с адрес: ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака сключен на 17.01.1985г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

 2/ Родените от брака им деца -  Н.Й.Р., с ЕГН ********** и Д.Й.Р., с ЕГН ********** ще живеят при майката С.Б. Р.с ЕГН ********** с адрес: ***, която ще упражнява и родителските права спрямо тях. Роденото  от брака им  дете Б.Й.Р.с ЕГН **********, е навършило пълнолетие и като пълнолетен не следва съда да се произнася по въпросите за личните отношения, родителските права и издръжка. 

 3./ Личните отношения на непълнолетните Н.Й.Р., с ЕГН ********** и Д.Й.Р., с ЕГН **********  с бащата Й.Б.А. – Р.ще се осъществяват както следва: бащата Й.Б.А. – Р.има право да вижда непълнолетните Н.Й.Р., с ЕГН ********** и Д.Й.Р., с ЕГН **********  всяка трета и четвърта  събота от всеки календарен месец, както и при свободен режим при възможност от страна на децата и възможност на бащата;

4./ Бащата Й.Б.А. - Р.с ЕГН **********  с адрес: *** ще заплаща на непълнолетните Н.Й.Р., с ЕГН ********** и Д.Й.Р., с ЕГН **********,  месечна издръжка в размер на 130,00 /сто и тридесет/ лева за всяко едно от децата, чрез тяхната майка и законна представителка С.Б. Р.с ЕГН ********** с адрес: *** до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването им, заедно със законна лихва върху всяка просрочена вноска. Издръжката е дължима от датата на депозиране на молбата в съда – 21.11.2018г.;

5./ Обитаваното от съпрузите  по време на брака жилище, а именно: Дворно място с площ от ***кв.м., ведно с построената в това място жилищна сграда и стопански постройки, съгласно нотариален акт за дарение на недвижим имот № **, том *, дело № ***/10.05.1990г. на РС Балчик е лично имущество на С. Р., дарено от нейния баща ще се ползва от съпругата С.Б. Р.с ЕГН ********** и децата - Б.Й.Р., с ЕГН **********, Н.Й.Р.и Д.Й.Р., с ЕГН **********;

6./ Издръжка между съпрузите не се дължи; 

7./Придобитите през време на брака движими вещи -  лек автомобил и мотопед се поделят между съпрузите както следва: 7.1./ лек автомобил , марка/модел ***, ***, рама №****, с рег.№  ***остава в собственост на съпругата С.Б. Р.с ЕГН **********; 7.2./ мотопед, марка/ модел ***с ДК № ***остава в собственост на съпругата С.Б. Р.с ЕГН **********;

8./Разноските по делото се поемат солидарно от страните;

 9/ След прекратяване на брака съпругата С.Б. Р.с ЕГН ********** си запазва брачното фамилно име – Р..  

ОСЪЖДА Й.Б.А. - Р.с ЕГН ********** с адрес: *** да заплати държавна такса по сметка на Районен съд гр.Каварна относно определените  издръжки на непълнолетните деца, която е в общ размер на 187,20.00 / сто осемдесет и седем лева и двадесет стотинки/  лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА С.Б. Р.с ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати държавна такса по сметка на Районен съд гр.Каварна относно предоставените й в собственост движими вещи – лек автомобил и мотопед, която е в общ размер на 9.00/девет/ лева, съгласно чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

 Решението не подлежи на обжалване

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………