Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 22.11.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и втори ноември, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №789/2018г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК.

Постъпила е молба от адв.С.С. – ДАК, пълномощник на С.Б. Р.с ЕГН ********** *** и Й.Б.А. - Р.с ЕГН ********** ***, с която моли съда да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №8 от 09.01.2019г., постановено по гр.д.№789/2018г. по описа на КвРС в частта където е вписано, че страните са сключили граждански брак на 17.01.1985г. моли решението да бъде поправено,като в мотивите и диспозитива на същото да се чете „ страните са сключили граждански брак в населено място - Лиману, окръг Констанца, Румъния на 23.09.1984г., за което е съставен акт за граждански брак №98, който е легализиран на основание чл.117 от КМЧП на 17.01.1985г. от длъжностното лице по гражданското състояние в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна“.

Съдът като разгледа молбата и докладваното гражданско дело установи, че в Решение №8 от 09.01.2019г. е допуснал очевидна фактическа грешка, отнасяща се до сключения между страните граждански брак, неговата дата, населено място и държава, поради което счита същата за основателна.

 Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена констатираната очевидна фактическа грешка в цялото на решението.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №8 от 09.01.2019г., като навсякъде в решението да се чете: „страните са сключили граждански брак в населено място - Лиману, окръг Констанца, Румъния на 23.09.1984г., за което е съставен акт за граждански брак №98, който е легализиран на основание чл.117 от КМЧП на 17.01.1985г. от длъжностното лице по гражданското състояние в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна“.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Решение №8 от 09.01.2019г. на КвРС.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………