ПРОТОКОЛ

гр. Каварна, 12.03.2019 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на дванадесети  март, през  двехиляди и деветнадесета година  в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря: А.М.и прокурора :  ………………………………   сложи за разглеждане Гр.д. № 793 по описа за 2018 година,   докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 10.00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Г.С.Г., редовно призована не се явява, представлява се   от адв. И.Р. от ДАК, редовно упълномощена с пълномощно приложено по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Д.М.Й., редовно призован не се явява, представлява се от  адв. Ц.Й. от ВТАК, редовно упълномощен, с пълномощно приложено по делото.

СЪДЪТ, запитва страните за становището им по хода на делото?

АДВ. Р. – Моля да дадете ход на делото.

АДВ. Й. – Моля да дадете ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки по хода на делото  

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва делото.

Подадена е искова молба от Г.С.Г., чрез адв. И.Р. ***, срещу Д.М.Й., с правно основание на предявения иск чл. 124, ал. 1 ГПК и искане да бъде признато по отношение на ответника, че ищцата е собственик на 1/3 ид. ч. от сграда с идентификатор ****по КККР на гр. Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 27.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Каварна, п.к. 9650, ул. **** със застроена площ от 90 кв.м., брой етажи, с предназначение – жилищна сграда еднофамилна, построена върху общински поземлен имот с идентификатор ****.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът, чрез процесуалния си представител адв. Ц.Й. от ВТАК, е депозирал молба с приложена към нея спогодба, с която страните са постигнали съгласие по всички въпроси предмет на настоящото производство.

СЪДЪТ запитва страните поддържат ли депозираната по делото спогодба ?

АДВ. Р. – Поддържаме изцяло постигнатата спогодба и молим да я одобрите. Като моля по отношение на задължението на ответника по точка 2 от спогодбата да бъде отбелязано, че същото е изпълнено, преди започване на настоящото съдебно заседание. Получих сумата от 7500 лева от процесуалния представител на ответника, в полза на Г.С.Г..

АДВ. Й. – Поддържаме спогодбата и молим да я одобрите. От името на доверителя ми заявявам, че съм предоставила на процесуалния представител на ищеца дължимата по точка 2 от спогодбата сума в размер на 7500 лева.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е  постигната    спогодба по предявения иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК  и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА по силата на която страните разрешават спора по предявения иск  с правно основание чл.124, ал.1 ГПК по отношение на следния недвижим имот:

СГРАДА с идентификатор ****“*****“ по КККР на гр. Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 27.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Каварна, п.к. 9650, ул. **** със застроена площ от 90 (деветдесет) кв.м., брой етажи (един), с предназначение – жилищна сграда еднофамилна, построена върху общински поземлен имот с идентификатор ****.

СТРАНИТЕ  СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

Г.С.Г., с ЕГН **********, с адрес ***, чрез пълномощника си адв. И.Р. - Добричка адвокатска колегия и

Д.М.Й., с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си  адв. Ц.Й. от Велико Търновска адвокатска колегия, постигнат следната съдебна спогодба, с която окончателно решават спора помежду си по това дело, а именно:

1. По предявения от ищеца  иск с правно основание чл. 124 ал. 1 във вр. с чл. 537 ал. 2 от ГПК:

А/ Ответникът  на основание чл. 124,  ал.1 от ГПК, изцяло ПРИЗНАВА предявения иск, като по отношение на процесния недвижим имот, се приема за установено, че ищцата по силата на съдебно решение № 307/19.11.1975 година, постановено по гр.д. № 581/1975 година, по описа на РС Балчик притежава право на собственост върху 1/3 (една трета) идеална част от недвижим  имот сграда с идентификатор **** „*****“ по КККР на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 27.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Каварна, п.к. 9650, ул. **** със застроена площ от 90 (деветдесет) кв.м., брой етажи (един), с предназначение – жилищна сграда еднофамилна, построена върху общински поземлен имот с идентификатор ****.

Б/ На основание чл. 537 ал. 2 от ГПК, издадения за процесния недвижим имот констативен нотариален акт, се изменя както следва:

- Констативен нотариален акт ***година на нотариус Й.П. **по регистъра на нотариалната камара, вписан под вх. рег. *** година на Агенция по вписванията-Службата по вписванията при КРС,  издаден за имота находящ се в гр. Каварна, ул. ****, се изменя, като за ищцата се приема за установено, че същата притежава право на собственост върху 1/3 (една трета) идеална част от описания в нотариалния акт недвижимия имот;

2. По отношение на притежаваната от ищеца 1/3 (една трета) идеална част от недвижимия имот страните заявяват, че ищецът Г.С.Г., се отказва от притежаваната от нея  1/3 (една трета) идеална част от процесния недвижим имот в полза на ответника Д.М.Й., като от своя страна ответникът Д.М.Й. е заплатил на ищеца Г.С.Г. сумата от 7500 (седем хиляди и петстотин) лева, изплатена  в брой, преди настоящото съдебно заседание.  

3. Въз основа на съдебната спогодба постигната по т. 1 и т. 2 от настоящата, сделката извършена с Нот.акт *** от 2016 година на нотариус Й.П. **по регистъра на нотариалната камара, вписан под вх. рег. ***6 година на Агенция по вписванията-Службата по вписванията при КРС, между Г. Д. Г. в качеството му на Прехвърлител и  ответника Д.М.Й. в качеството му на Приемател, запазва изцяло своето действие, като страните заявяват, че са съгласни и нямат и няма да имат една към друга, отсега и занапред, каквито и да било претенции относно извършената с посочения нотариален акт сделка за описания недвижим имот.

4. Въз основа на съдебната спогодба постигната по т. 1, т.2 от настоящата, ищецът Г.С.Г.,***,  с  ЕГН **********, действаща чрез процесуалния си представител адв. И.Р., заявява, че се отказва  от разглеждане  на предявения иск с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК по отношение на процесния недвижим имот.

5. Страните, заявяват, че са съгласни и нямат и няма да имат една към друга, отсега и занапред, каквито и да било претенции за описания по т.1.1. от настоящата недвижим имот.

6. Страните, заявяват, че са съгласни и приемат всички описани условия на постигнатата съдебна спогодба, която урежда изцяло и пълно споровете и отношенията им възникнали във връзка и по повод предявените по делото искове, като ги разрешава изцяло и за в бъдеще страните нямат и няма да имат каквито да било спорове и отношения във връзка и по повод процесния недвижим имот, като страните заявяват, че желаят постигнатата съдебна спогодба да бъде одобрена от съда, ведно с всички законни последици, както и желаят производството по делото да бъде прекратено въз основа на така постигната съдебна спогодба.

Настоящата съдебна спогодба се представи за одобрение по гр.д. № 793/2018г. по описа на РС- Каварна, и се изготви и подписа от изрично упълномощените от страните процесуални представители, в три еднообразни екземпляра, един за РС- Каварна и по един за всяка от страните.

 

 

 

С П О Г О Д И Л И    С Е:

 

1. Г.Г.                                   2. Д.Й.

чрез адв.И.Р.                                          чрез адв.Ц. А.

                                   

  (…………………….)                                             ( …………………)

 

                                                                                 

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр. д. № 793/2018 г. по описа на КРС съдебна спогодба по предявения иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК по отношение на следния недвижим имот:  СГРАДА с идентификатор ****“*****“ по КККР на гр. Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 27.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Каварна, п.к. 9650, ул. **** със застроена площ от 90 (деветдесет) кв.м., брой етажи (един), с предназначение – жилищна сграда еднофамилна, построена върху общински поземлен имот с идентификатор ****.

УКАЗВА на страните, че съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

Поради изчерпване предмета на спора  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 793/2018 г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде  обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок,  считано от днес  пред Добрички окръжен съд.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи  в 10.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

                                     

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                СЕКРЕТАР: