ПРОТОКОЛ

     гр. Каварна,  27.06.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание на двадесети  седми юни през  две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

        Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря: ***

и прокурора:                                                   сложи за разглеждане

Гр. д. № 795 по описа за 2018 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 11.06 часа се явиха:

 

ИЩЦОВАТА СТРАНА Министерство на отбраната гр. София, представлявано от министъра на отбраната К.К. редовно призована, представляващият не се явява, представлява се от главен експерт – юрист в Дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“ И.К., редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ М.И.М. редовно призован се явява лично.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ЮРИСТ К.  – Няма процесуални пречки. Моля да дадете ход на делото.

ОТВЕТНИК М.М. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

СЪДЪТ запитва ищеца поддържа ли исковата молба с изложените в нея факти, писмените доказателства и доказателствени искания.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ЮРИСТ К.  - Поддържам така подадената искова молба.

СЪДЪТ запитва ответника поддържа ли отговора на исковата молба с изложените в него факти, приложените писмени доказателства и доказателствени искания.

ОТВЕТНИК М.М. – Поддържам отговора на исковата молба. Признавам иска. Предложил съм към отговора план за разсрочено плащане.

СЪДЪТ, на основание чл. 145 ал. 3 от ГПК приканва страните към спогодба, като им посочва нейните последици.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ЮРИСТ К.  - Госпожо съдия, имаме проект за съдебна спогодба, която представяме, като моля същата да бъде вписана в протокола.

ОТВЕТНИК М.М. – Съгласен съм с проекта за съдебна спогодба.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                              О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства, допуснати с определението по чл. 140 от ГПК – договор за военна служба № 205/25.05.2010 г.; кадрова справка; рапорт от 12.05.2017 г.; писмо № 2668/17.05.2017 г. от Командване на военноморските сили гр. Варна; становище на директора на Дирекция „Управление на човешките ресурси“; докладна записка; Заповед на Министъра на отбраната № КВ-275/10.07.2017 г.; Заповед на началника на военно формирование 44320 Сенокос № РД-01-193/22.08.2017 г.; Покана за доброволно изпълнение № 953/22.08.2017 г.; Молба от М.М. № 13-00-2476/30.08.2017 г.; Докладна записка от Антон Ластарджиев – постоянен секретар на отбраната; Извънсъдебна спогодба № 13-00-2476/05.12.2017 г.; погасителен план; справка  за определяне на разходите, подлежащи на възстановяване по чл. 260 ал. 1 от ЗОВСРБ № 4239/10.08.2017 г..

ПРИЕМА приложените към отговора на исковата молба писмени доказателства – схема за изплащане на главница към Министерство на отбраната.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото  е  постигната    спогодба   на основание чл. 234 от ГПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

      ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА:

          Днес, 27.06.2019 г. в гр. Каварна между:

               1. МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МО), представлявано от министъра на отбраната -К.Д.К., в качеството му на ИЩЕЦ по Гр. дело № 795/2018 г. по описа на Районен съд - Каварна, ГО

               и

                2. М.И.М., ЕГН: **********, адрес: ***, в качеството му на ОТВЕТНИК по Гр. дело № 795/2018 г. по описа на Районен съд- гр.Каварна, ГО се сключи настоящата спогодба за следното:

Страните по настоящата съдебна спогодба се съгласяват, че задължението на М.И.М. възлиза на сумата от 13 475,86 лв. (тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева осемдесет и шест стотинки), представляваща направените за неговата издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация разходи, изчислени пропорционално на срока на неизпълнението на военната му служба.

         I. М.И.М. дължи на МО на основание чл. 260, ал. 1 от ЗОВСРБ сума в размер на 13 475,86 лв., (тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща направените за неговата издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация разходи, изчислени пропорционално на срока на неизпълнението на военната му служба.           

          II. М.И.М. дължи на МО законната лихва върху сумата по т. I, изчислена от 23.08.2017 г. до 30.06.2019 г., възлизаща в размер на 2 534,04 лв. (две хиляди петстотин тридесет и четири лева и четири стотинки)

          III. М.И.М. дължи на МО законната лихва върху сумата по т. I, изчислена от 01.07.2019 г. до окончателното й изплащане - 31.07.2023 г., възлизаща в размер на 6 109,49 лв. (шест хиляди сто и девет лева четиридесет и девет стотинки)

           ІV. М.И.М. дължи на МО сума в размер на 270 лв. (двеста и седемдесет), представляваща ½ от внесената от МО държавна такса за образуване на гр. д. № 795/2018 г. по описа на Районен съд - Каварна, ГО.

            V. М.И.М. се задължава да заплаща на МО месечни вноски в размер на 390 лева (триста и деветдесет) ежемесечно, считано от 01.07.2019 г. до пълното погасяване на дължимите от него суми по настоящата спогодба, но не по-късно от 31.07.2023г.

           Месечните вноски погасяват дължимите по настоящата спогодба суми в следната последователност:

               1. сумата по т. II;

                2. след погасяването на горните суми, всяка следваща месечна вноска служи, както следва:

              а/ за погасяване на натрупаната до плащането на месечната вноска законна лихва по т. III;

               б/ остатъкът от месечната вноска след погасяването по т. 2 а/, служи за погасяване на част от сумата по т. I.

       Погасителният план се променя едностранно от директора на дирекция „Финанси“ – Министерство на отбраната два пъти в годината, считано от 01.01.2019 г.; 01.07.2019 г.; 01.01.2020 г.; 01.07.2020 г.; 01.01.2021 г. и 01.07.2021 г. за актуализиране на законната лихва съгласно ПМС № 426/18.12.2014 г. и съобразяване на внесени месечни вноски в по-голям размер. Актуализираните погасителни планове се изготвят по начина, по който е изготвен погасителният план, приложен към настоящата спогодба.

          Месечните вноски се внасят по посочената банкова сметка ***-о число на месеца.

          Месечните вноски се превеждат на МО по банков път по следната банкова сметка:

              

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – УС

гр. София 1000, пл. “Александър I“, № 1

Дирекция „Финанси“ – МО

IBAN: ***: BNBGBGSD

              

          М.И.М. може да внася месечни вноски в по-голям размер, при посочените по-горе условия.

 

          VІ. При неплащане на две поредни месечни вноски, МО ще се възползва от правото си да се сдобие с изпълнителен лист на основание чл. 404 от ГПК и ще пристъпи към принудително изпълнение.

 

С П О Г О Д И Л И  С Е:

 

 

1:............................................                               2…………………………

Министерство на отбраната                               М.И.М.

на Р България чрез главен експерт –

юрист в дирекция „Правно-нормативна

дейност в отбраната“ И.К.

                  

 

СЪДЪТ, като взема предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

                                                                                                    

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА постигната между страните по Гр. д № 795/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна съдебна спогодба, по силата на която

         М.И.М., ЕГН: **********, адрес: *** се задължава да заплати на МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МО), представлявано от министъра на отбраната -К.Д.К. на основание чл. 260, ал. 1 от ЗОВСРБ сума в размер на 13 475,86 лв., (тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща направените за неговата издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация разходи, изчислени пропорционално на срока на неизпълнението на военната му служба.           

         М.И.М., ЕГН: **********, адрес: *** се задължава да заплати на МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МО), представлявано от министъра на отбраната -К.Д.К. законната лихва върху сумата по т. I, изчислена от 23.08.2017 г. до 30.06.2019 г., възлизаща в размер на 2 534,04 лв. (две хиляди петстотин тридесет и четири лева и четири стотинки).

          М.И.М., ЕГН: **********, адрес: *** се задължава да заплати на МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МО), представлявано от министъра на отбраната -К.Д.К. законната лихва върху сумата по т. I, изчислена от 01.07.2019 г. до окончателното й изплащане - 31.07.2023 г., възлизаща в размер на 6 109,49 лв. (шест хиляди сто и девет лева четиридесет и девет стотинки)

          М.И.М., ЕГН: **********, адрес: *** се задължава да заплати на МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МО), представлявано от министъра на отбраната -К.Д.К. сума в размер на 270 лв. (двеста и седемдесет), представляваща ½ от внесената от МО държавна такса за образуване на гр. д. № 795/2018 г. по описа на Районен съд - Каварна, ГО.

          М.И.М., ЕГН: **********, адрес: *** се задължава да заплаща на МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (МО), представлявано от министъра на отбраната -К.Д.К. месечни вноски в размер на 390 лева (триста и деветдесет) ежемесечно, считано от 01.07.2019 г. до пълното погасяване на дължимите от него суми по настоящата спогодба, но не по-късно от 31.07.2023г.

            Месечните вноски погасяват дължимите по настоящата спогодба суми в следната последователност:

            1. сумата по т. II;

            2. след погасяването на горните суми, всяка следваща месечна вноска служи, както следва:

            а/ за погасяване на натрупаната до плащането на месечната вноска законна лихва по т. III;

            б/ остатъкът от месечната вноска след погасяването по т. 2 а/, служи за погасяване на част от сумата по т. I.

            Погасителният план се променя едностранно от директора на дирекция „Финанси“ – Министерство на отбраната два пъти в годината, считано от 01.01.2019 г.; 01.07.2019 г.; 01.01.2020 г.; 01.07.2020 г.; 01.01.2021 г. и 01.07.2021 г. за актуализиране на законната лихва съгласно ПМС № 426/18.12.2014 г. и съобразяване на внесени месечни вноски в по-голям размер. Актуализираните погасителни планове се изготвят по начина, по който е изготвен погасителният план, приложен към настоящата спогодба.

           Месечните вноски следва да се внасят до 25-о число на месеца и да се превеждат на МО по банков път по следната банкова сметка.

              

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – УС

гр. София 1000, пл. “Александър I“, № 1

Дирекция „Финанси“ – МО

IBAN: ***: BNBGBGSD

              

         М.И.М. може да внася месечни вноски в по-голям размер, при посочените по-горе условия.

 

         При неплащане на две поредни месечни вноски, МО ще се възползва от правото си да се сдобие с изпълнителен лист на основание чл. 404 от ГПК и ще пристъпи към принудително изпълнение.

 

УКАЗВА на страните, че съгласно чл. 234, ал. 3 от ГПК съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

ПОРАДИ изчерпване на   предмета на спора СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА   производството  по  Гр. дело № 795/2018 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи  на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр. Добрич.

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 12.00 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ  е изготвен на 27.06.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                   СЕКРЕТАР: