П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  02.05.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на втори май   през  две хиляди и  седемнадесета  година  в състав:

 Председател: ЕМИЛИЯ  ПАНЧЕВА

при участието на секретаря: А.М.

и прокурора :  …………………… сложи за разглеждане Гр.д. № 80 по описа за 2016 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

          ИЩЕЦЪТ П.К.Б. редовно призована,  не се явява, представлява се от адв.Е.С. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ Д.И.Д. редовно призован,  не се явява, представлява се от адв. Г.Г. ***, редовно упълномощен и приет по делото.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.И.Х. редовно призована

          СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

          АДВ.С. -  Няма пречки, моля да се даде ход на делото.

АДВ.Г.  -  Няма пречки, моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ като взе предвид, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ докладва: На 24.04.2017г. в деловодството на съда е депозирана  допуснатата с определение от 31.01.2017г. СТЕ, същата е изготвена и представена в срока по чр.199 ГПК, поради което няма пречки за изслушване на вещото лице. На страните са връчени преписи от заключението на вещото лице.

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице

АДВ.С.  - Да се изслуша вещото лице.

АДВ.Г.  - Да се изслуша вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице.

Снема самоличността на вещото лице М.И.Х.  – 66 годишна, българска гражданка, неосъждана, живуща ***,  без родство и дела със страните по делото.

Съдът напомня наказателната отговорност по реда на чл.291 от НК.

Вещото лице обеща да даде вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  -  Госпожо Председател, представила съм писмена заключение, което поддържам. Имотът предмет на делбата е реално неподеляем.  Извършила съм оценка,  като съм ползвала  реално извършени сделки, описани в Службата по вписвания, два броя, както и  две оферти, тъй като повече   от тези сделки не съм открила за периода, който съм търсила. Има сделки, но те са по данъчни оценки, които аз игнорирам.

На въпроси поставени от адв.С.:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  -   Забелязах,  че съм разменила  ограничения,  където пише,  там съм сложила проценти, за инфраструктара  са разменени местата. Ще направя корекции  в експертизата.  След корекциите, които направих крайната  цена  19 624  лева. Тези имоти,  които съм взела  като оферта и цена не съм ходила на место. Гледала съм  имота по  Кадастралната карта и съм се ориентирала, къде се намират.    Празни имоти са.  Това,  което се вижда от КК то се вижда, че са в централната част. В офертите не се посочват номера на имотите.   Защото в офертите пише, че са в централната част на  града. До болницата съм  ги намерила.  Тези имоти, които са   по офертите  са до болницата.   Сделките, които са ставали ги знам кои са.  Говорим за имотите, които са по офертите, не съм ходила на место.  Другите сделки са до болницата. Ващият имот също се намира в този район. Има разлика в парцелите, като площ, около 150  кв.м. е разликата. Със сигурност не мога да кажа, каква е тяхната инфраструктура. Приела съм, че те са в района на процесния имот, където няма  изградена инфраструктура, където  е Вашия имот. Дори да намеря някакъв идентификатор, то там не е оградено, няма ограда, няма как да се констатира къде е точно имота.

АДВ.С.  -  Оспорвам заключението на вещото. Считаме,  че същото е неосновано.  Дори в хода на днешното съдебно заседание  се направиха  поправки  в експертизата. Не можа вещото лице   да отговори на конкретно   зададените ни въпроси. Цената е силно завишена, на база на реално осъществените сделки в гр.Каварна, поради което моля да назначите  повторна експертиза  със зада само в частта относно оценката. За поделяемостта нямаме въпроси. Искаме  назначаване на друго вещо лице.

АДВ.Г. – Нямаме въпроси към вещото лице. Щом като страната иска друга експертиза  не  възразяваме, да бъде назначена такава. За нас мисля, че оценката е реална за гр.Каварна.

СЪДЪТ

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза.

С оглед извършената работа и представената справка-декларация определя окончателно възнаграждение на вещото лице в размер на 188.76 лева от които 160.00 лв. възнаграждение и 28.76 лв. пътни разходи.  Да се изплати на вещото лице сумата от 150.00 лева внесена като депозит от ищеца.

ЗАДЪЛЖАВА ответника  да внесе  в едноседмичен срок, считано от днес по сметка на РС Каварна сумата от 38,76  лева, представляваща разликата между първоначално определения и внесен депозит и окончателно определения от съда. След внасяне на сумата, същата да бъде изплатена на вещото лице.

Издаде се служебна бележка за сумата  от 150 лева.

АДВ.Г.  - Госпожо Съдия,  имаме готовност да заплатим сега в съдебно заседание   сумата от 38,76  лева, на вещото лице. Както и сумата от 75  лева за ищеца, който е внесъл целият депозит  за вещото лице.

Адвокат Г. предаде на вещото лице М.И.Х. сумата от 38,76  лева и на адв.С. сумата от 75,00  лева.

АДВ.С.  - Госпожо Съдия, искаме да приключим делото със спогодба, по така определената цена, преди корекциите, които бяха направени от вещото лице. Моля да ни бъде дадена почивка в която да уточним параметрите на спогодбата.

АДВ.Г.  - Не възразяваме да проведем разговори за постигане на спогодба.

След почивката:

АДВ.С. – Госпожо Съдия, постигнахме съгласие с ответната  страна по цената определена в експертизата, преди направените корекции, с възлагане имота на моята доверителка, като след влизане в сила на решението ще заплатим на ответника половината от определената стойност.

АДВ.Г. – Съгласни сме с посочените параметри.   

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е  постигната    спогодба  относно доброволно разделяне на процесния недвижим имот и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА за извършване на делба на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ 717 кв.м., съставляващо ПИ с идент.*** по КК и КР на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с номер по предходен план ***, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ ***.****, ***.****, ***.****, ***.****, ***.****, ***.****.

СЪДЕЛИТЕЛИТЕ   се споразумяха за следното:

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.К.Б., ЕГН **********, с адрес ***-р *** *****, следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ 717 кв.м., съставляващо ПИ с идент.*** по КК и КР на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с номер по предходен план ***, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ ***.****,   ***.****, ***.****, ***.****, ***.****, ***.****

Пазарната стойност на този дял е в размер на 20 290,00 лв. (двадесет хиляди двеста и деветдесет  лева).

ЗА УРАВНЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ Д.И.Д., ЕГН **********, с адрес ***, получава от П.К.Б. сума в  размер на 10 145 лв. (десет хиляди сто четиридесет и пет лева), платима в двуседмичен срок, считано от днес.

 

 

С П О Г О Д И Л И    С Е:

 

1. П. Костадинтова Б.,                     2.     Д.И.Д.

            чрез адв.Ем.С.                                      чрез адв.Г.Г.

           

               (…………………….)                                       ( …………………)

 

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните съдебна погодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр.д.№ 80/2016г. по описа на КРС съдебна спогодба за извършване на съдебна делба на  недвижими  имоти.

УКАЗВА на страните, че съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСЪЖДА П.К.Б., ЕГН **********, с адрес ***-р *** *****, да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на 405,80 лева (четиристотин и пет лева и осемдесет стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00(пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.И.Д., ЕГН **********, с адрес ***,  да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 202.90 лв. (двеста и два лева и деветдесет стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Поради изчерпване предмета на спора  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 80/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде  обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок,  считано от днес  пред ДОС.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи  в 11.30 часа.

          ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

                                     

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                СЕКРЕТАР: