Р Е Ш Е Н И Е

№83

гр.Каварна, 13.10.2016г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд, в публично заседание на тринадесети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ  ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Е.Ш. и в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №80 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба с правно основание чл.34 ЗС във връзка с чл.19, ал.1 СК(отм.) от П.К.Б. срещу Д.И.Д..

В исковата молба ищцата излага, че по силата на договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 07.11.2008г., вписан в СВ Каварна под №***. е придобила от Община Каварна правото на собственост върху недвижим имот представляващ дворно място с площ 717 кв.м., съставляващо ПИ с идент.*** по КК и КР на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с номер по предходен план ***, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ ***.***4,   ***.3**9, ***.***6, ***.***8, ***.***7, ***.***6. Излага още, че имотът е придобит през време на брака между страните по делото, поради което по отношение на същия е възникнала СИО. С решение №2, том 10, стр.2 по гр.д. №3881/2010г. постановено на 24.09.2010г., Добричкият районен съд е прекратил с развод сключения на 25.09.2004г. брак между страните, като е утвърдил постигнатото между тях споразумение по чл.51 от СК. Съгласно т.3 от споразумението, съпружеската имуществена общност върху процесния имот е трансформирана в обикновена съсобственост при равни дялове за ищеца и ответника. С оглед невъзможността за доброволно поделяне на имота, моли съда на осн. чл.341 и сл. ГПК да допусне делба на процесния имот, при равни квоти за страните.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв.С., поддържа иска, като пледира за неговото уважаване съобразно заявеното в молбата искане за поделяне при равни квоти.

Ответникът Д.Д., чрез процесуалния си представител адв.Г., в подадения отговор и в съдебно заседание изразява становище за допустимост и основателност на иска. Не оспорва твърденията на ищцата за наличие на съсобственост, която не е прекратена след развода. Моли делбата да бъде допусната между страните при равни квоти.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира от  фактическа страна следното:

Видно от решение №2/24.09.2010г., постановено по Гр.д.3881/2010г.  по описа на РС Добрич, сключеният на 25.09.2004г. брак между П.К. Д. и Д.И.Д. е прекратен по взаимно съгласие между страните, като е утвърдено постигнатото между тях споразумение по чл.51 от СК. Решението е влязло в сила на 24.09.2010г.

От представените по делото договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 07.11.2008г., вписан в СВ Каварна под №***., скица №15-21689-19.01.2016г.,  на поземлен имот с идентификатор *** и удостоверение за данъчна оценка №5805000114/26.01.2016г. се установява, че през време на брака – на 07.11.2008г., П.К. Д. е закупила процесния имот представляващ дворно място с площ 717 кв.м., съставляващо ПИ с идент.*** по КК и КР на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с номер по предходен план ***, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ ***.***4,   ***.3**, ***.***6, ***.***8, ***.***7, ***.***6.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, от правна страна следното:

Делото е за делба на съпружеска имуществена общност.

В делбения процес на СИО съпрузите следва да докажат, че бракът им е прекратен с влязло в сила решение за развод и да установят обхвата на придобитото от тях общо имущество. От представените доказателства в настоящото производство се установи по безспорен начин, че през време на брака ищцата е сключил договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, поради което и с оглед разпоредбата на чл.19, ал.1 СК(отм.) същият е включен в обхвата на СИО. Съгласно посочената разпоредба вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити. След сключване на договора за продажба, който по своя характер е консесуален и пораждат целените от страните по него правни последици към момента на съгласуване на волите им, т.е. към момента на подписването му, имотът е станал собственост на ищцата и ответника при условията на съпружеска имуществена общност.

С прекратяването на брака се прекратява и бездяловата съпружеска имуществена общност, която се превръща в обикновена съсобственост между страните при равни квоти за всеки от тях, съгласно чл.26, ал.1 от СК /отм./ и чл. 27 от СК /отм./.

С оглед доказаната съсобственост между страните по делото П.Б. и Ден Д., възникнала след прекратяване на гражданския им брак, подлежаща на ликвидиране по реда на чл.341 от ГПК, вр. с чл.34 от ЗС, във вр. с чл.26, ал.1 СК(отм.), тъй като законът не предвижда друго и извършването на делбата не е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта, недвижимият имот, следва да се допусне до съдебна делба при равни квоти - по 1/2 ид.ч. за всеки от съделителите.

Водим от гореизложеното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА на основание чл.34 ЗС, във връзка с чл.26, ал.1 СК(отм.) извършването на съдебна делба между П.К.Б., ЕГН **********, с адрес ***-р *** №3, ет.1, ап.10 и Д.И.Д., ЕГН **********, с адрес ***,  при квоти по 1/2 идеална част за всеки от тях, на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ 717 кв.м., съставляващо ПИ с идент.*** по КК и КР на гр.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с номер по предходен план ***, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ ***.***4,   ***.***9, ***.***6, ***.***8, ***.***7, ***.***6.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………