О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на шести ноември през двехиляди и осемнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр. Д № 80/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 119 ГПК.

Делото е образувано по молба на „Състейнъбъл бизнес солюшънс” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” № 81, вх. Б, ет. 1, чрез пълномощника адв.К.К., срещу П.Д.И., с която са предявени в условията на обективно съединяване искове с правно основание чл. 422, вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 143 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

Съдът служебно направи справка в НБД „Население” относно настоящия и постоянния адрес на ответника, от която установи, че настоящият адрес на П.Д.И. ***.  

Съдът след като се запозна с материалите по делото намира следното от фактическа и правна страна:

Съгласно разпоредбата на  чл. 113 ГПК след измененията със ЗИДГПК (обн. ДВ бр. 65, в сила от 07.08.2018 г.) исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. В настоящия случай се касае за иск предявен срещу потребител – за заплащане на дължими месечни вноски по договор за продажба на изплащане № 504147852 от 13.11.2014 г., който спор следва да бъде разгледан от съда по настоящия адрес на ответника.

Според чл. 119, ал. 3 ГПК възражение за местна неподсъдност на делото по  чл. 113 ГПК може да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание, т.е след 07.08.2018 г. съдът следи служебно и за спазването на правилата за местна подсъдност на спора по отношение на искове на и срещу потребители, тъй като нормата за подсъдността е императивна.

Доколкото производството е на етап преди насрочване на първо по делото заседание, то няма пречка въпросът за подсъдността да бъде поставен за разглеждане служебно от съда в този процесуален момент. Съгласно чл. 118 ГПК всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно и ако прецени, че не му е подсъдно изпраща делото на компетентния съд.

В процесния случай настоящият адрес на ответника е в гр. Нови пазар, поради което и местно компетентен да реши спора съд е Районен съд гр. Нови Пазар.

С оглед гореизложеното настоящият съд, който е сезиран с исковата молба, не е компетентен да я разгледа, защото настоящият адрес на ответника не попадат в района на Районен съд град Каварна, а в този на Районен съд град Нови Пазар. Поради това производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и същото да се изпрати по подсъдност на компетентния в случая Районен съд град Нови Пазар.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 80/2018 г. по описа на Районен съд град Каварна, като изпраща същото по компетентност на Районен съд град Нови Пазар.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд град Добрич.

 След влизане в сила на настоящото определение, делото да се изпрати по компетентност на Районен съд град Нови пазар.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………..