Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 19.03.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на шести март  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 80 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на  чл. 127, ал. 1 от СК.

**********************************************************

Мотивиран от горното и на основание чл. 127, ал. 1 СК

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Г.С., ЕГН **********, с настоящ адрес *** и Д.Н.Й., ЕГН **********,***, споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК за следното:

I. УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА.

Родителските права по отношение на непълнолетното  дете  В. Д.Н., ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Каварна  ще се упражняват от майката В.  Г.С., която ще се  грижи за нейното отглеждане и възпитание.

          II. МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО.

          Непълнолетното дете В. Д.Н., ЕГН **********

ще живее със своята майка В.Г.С., ЕГН **********, на  адрес ***.

          III. ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО.

          Бащата Д.Н.Й., ЕГН **********,*** има право на лични отношения с детето   В. Д.Н., ЕГН ********** както следва:

          - всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване в дома на бащата, считано от 17.00 часа на петъчния ден, до 17.00 часа на неделния ден. В случай, че в определените дни за лични контакти бащата е на работа, същият си запазва правото да упражни личния си контакт с детето в почивните си дни през седмицата;

          -  20 дни през летния сезон, когато майката не е в  платен годишен  отпуск;

- през Коледните празници, Новогодишните празници и междусрочните ваканции родителите по свое усмотрение си поделят по равно личните контакти с малолетното си дете В. Д.Н.;

          - предвид предоставянето на родителските права на майката, за местоживеене на детето  В. Д.Н., ЕГН ********** се определя следния адрес: адрес  с. ***,  общ. Каварна, ул. “***“, №6, на който адрес пребивава и майката В.Г.С..

          IV. ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕТО.

          Бащата Д.Н.Й., ЕГН **********,***  се задължава да изплаща в полза на детето си В. Д.Н., ЕГН **********, чрез неговата майка  и законен представител В.Г.С., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 155,00 лева (сто петдесет и пет лева) до 15-то число от месеца, считано  от датата на утвърждаване на настоящото споразумение, ведно със законна лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

          ОСЪЖДА Д.Н.Й., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 111,60 лв. (сто и единадесет лева и шестдесет  стотинки).

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

          На основание чл. 127, ал. 1, предл. трето от СК, споразумението има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК.

 

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………