Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Гр.Каварна, 25.11.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание на тридесет и първи октомври, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №802/2018г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

 Производството е по реда на чл.344 и сл. от ГПК – за съдебна делба във фазата по допускането й.

Образувано е по молба с вх.№4099/29.11.2018г., подадена от М.Т.С. с ЕГН ********** *** и П.Т.Ч. с ЕГН ********** ***, срещу Г.Т.И. с ЕГН ********** ***. С исковата молба е предявен иск за съдебна делба на наследствени недвижими имоти, останал след смъртта на Т. С. И. – баща на страните, а именно:  жилищна сграда с идентификатор ***.***.1 по КККР, одобрена със Заповед №18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед №18-6090-23.07.2018г. на Началника на СГКК Добрич, построена в гр.Каварна, с адрес ул.“***“, №91, находяща се в поземлен имот с идентификатор ***.*** по КККР, състояща се от два самостоятелни обекти в сградата: - самостоятелен обект – жилище, апартамент с идентификатор ***.***.1, брой нива на обекта 1, състоящ се от стълби, антре, кухня с трапезария, две стаи, баня с тоалет, тераса, с обща площ от 55.00 кв.м., с прилежащата към обекта изба запад с площ от 63.00 кв.м., при граници и съседи: обект с идентификатор ***.***.2 и от три страни дворно място с идентификатор ***.*** и – самостоятелен обект – жилище, апартамент с идентификатор ***.***.2, брой нива на обекта:1, състоящ се от стълби, антре, кухня, стая и баня с тоалет, тераса, с обща площ от 48.00 кв.м. с прилежащата към обекта изба изток с площ от 40.00 кв.м., при граници и съседи: обект с идентификатор ***.***.1 и от три страни дворно място с идентификатор ***.***.

В с.з., ищците се явяват лично и с упълномощен адв.Ж.П., който поддържа исковата молба.

Ответникът Г.Т.И. е депозирал писмен отговор. Счита иска за основателен. Моли към наследствената маса да бъдат включени и наследствените ниви, а именно: нива от 14.998 дка, трета категория, местност „***“, имот №044026 по плана за земеразделяне на с.***, общ.Балчик, имот с идентификатор ***.26; нива с площ от 2,160 дка, трета категория, местност „***“, имот №*** по плана за земеразделяне на с.***, общ.Балчик, имот с идентификатор 18160.47.29 и нива с площ от 2,650 дка, трета категория, местност „***“, имот №0***по плана за земеразделяне на землището на с.***, общ.Балчик, имот с идентификатор 18160.47.46.

В с.з., ответникът се явява лични и с упълномощен адв.М.К., който поддържа отговора.

Каварненският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявеният иск за делба на съсобствен недвижим имот е допустим.

Разгледан по същество е основателен.

Безспорно страните са наследници на Т. С. И.,***, починал на 20.05.2007г., видно от Удостоверение за наследници изх.№000462/22.05.2007г., изд. от Община Каварна.

От представеният нотариален акт за собственост на недвижим имот въз писмени доказателства №. на РС Каварна се установява, че наследодателят на страните е собственик на жилищна сграда, състояща се от три стаи, салон, кухня, входно антре, маза, построена върху дворно място от 900 кв.м., представляващо планоснимачен номер *** в кв.141 по регулационния план на гр.Каварна, ул.“***“, №91. Със строително разрешение №447/22.01.1968г. е разрешено на Т. С. да построи жилищна сграда върху 92 кв.м., в собственото си място кв.122, парцел №ІХ. Понастоящем жилищната сграда  е два самостоятелни обекта с идентификатори ***.***.1.1 и ***.***.1.2, видно писмените доказателства -  скици, приложени към делото (л.6-7), данъчната оценка и удостоверение изх.№АБ-30-107/11.07.2018г. на община Каварна

С Решение №271   Г1 на ОСЗГ гр.Балчик от 01.03.2003г. на Т. С. И. е предоставена нива от 2.650 дка, трета категория, местност ***, имот №0***по плана за земеразделяне. С Решение №271Г1 на ОСЗ гр.Балчик от 06.04.2002г., на Т. С. И. е предоставена нива с площ от 14.998 дка, трета категория, местност ***, имот №044026 по плана за земеразделяне. И с Решение №27Г01 от 31.05.1994г. на ОСЗ гр.Балчик на Т. С. И. е възстановено правото на собственост върху нива от 2.160 дка, трета категория, местност ***, имот №*** по плана за земеразделяне. Представени са удостоверение за данъчни оценки и скици на процесните имоти.

С оглед на изложеното, между страните е налице съсобственост по отношение на процесните недвижими имоти и при квоти, посочени от ищците – 1/3 идеална част за всеки от страните.

Водим от горното, Каварненският районен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА на основание чл.34 от Закона за собствеността на следните недвижими имоти: жилищна сграда с идентификатор ***.***.1 по КККР, одобрена със Заповед №18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед №18-6090-23.07.2018г. на Началника на СГКК Добрич, построена в гр.Каварна, с адрес ул.“***“, №91, находяща се в поземлен имот с идентификатор ***.*** по КККР, състояща се от два самостоятелни обекти в сградата: - самостоятелен обект – жилище, апартамент с идентификатор ***.***.1, брой нива на обекта 1, състоящ се от стълби, антре, кухня с трапезария, две стаи, баня с тоалет, тераса, с обща площ от 55.00 кв.м., с прилежащата към обекта изба запад с площ от 63.00 кв.м., при граници и съседи: обект с идентификатор ***.***.2 и от три страни дворно място с идентификатор ***.*** и – самостоятелен обект – жилище, апартамент с идентификатор ***.***.2, брой нива на обекта:1, състоящ се от стълби, антре, кухня, стая и баня с тоалет, тераса, с обща площ от 48.00 кв.м. с прилежащата към обекта изба изток с площ от 40.00 кв.м., при граници и съседи: обект с идентификатор ***.***.1 и от три страни дворно място с идентификатор ***.***, нива от 14.998 дка, трета категория, местност „***“, имот №044026 по плана за земеразделяне на с.***, общ.Балчик, имот с идентификатор ***.26; нива с площ от 2,160 дка, трета категория, местност „***“, имот №*** по плана за земеразделяне на с.***, общ.Балчик, имот с идентификатор 18160.47.29 и нива с площ от 2,650 дка, трета категория, местност „***“, имот №0***по плана за земеразделяне на землището на с.***, общ.Балчик, имот с идентификатор 18160.47.46, между съделителите, при квоти: за М.Т.С. с ЕГН ********** *** -  1/3 идеални части, за П.Т.Ч. с ЕГН ********** *** – 1/3 идеални части и за Г.Т.И. с ЕГН ********** *** – 1/3 идеални части.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ:…………………….