Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

№87

Гр.Каварна, 24.10.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и девети септември, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №81/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпила е искова молба с вх.№853/17.03.2016г., подадена от И.Г.П. с ЕГН ********** ***, срещу „Енерго-Про Продажби“АД, ЕИК 103533691, с адрес: гр.Варна, р-н Вл.Варненчик, Варна-Тауърс-Г, бул.“Вл.Варненчик“, №258, представлявано заедно от всички от членовете на УС – Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д. и Г.К..

Ищецът излага, че е потребител на ел.енергия в обект, находящ се в гр.Каварна, ул.“***“, №11, с абонаментен №*** и електромер №***. Излага още, че с ответника има сключен договор за продажба и доставка на ел.енергия при общи условия. Твърди, че за този обект винаги е заплащала суми в размери от 2.00 до 14.00 лева в продължение на няколко години. На 13.11.2015г. заплатила сума в размер на 31.88 лева по фактура №0239484892, издадена на 20.10.2015г. за периода от 09.09.2015г. до 08.10.2015г., а на 15.12.2015г. заплатила сума в размер на 195.29 лева по фактура №0240232369, издадена на 19.11.2015г. за периода от 09.10.2015г. до 07.11.2015г. Ищцата твърди, че първоначално не обърнала внимание, че издадените разписки са точно за този електромер, но при справка в сайта на Енерго-про Продажби за следващ месец установила, че следващата фактура възлиза на стойност около 200 лева и разбрала, че платените и преди това фактури се отнасят до този електромер.

Твърди, че на 18.01.2016г. подала възражение, а на 19.01.2016г. получила обаждане, че ще дойде екип на ответника който да извърши проверка на електромера. При тази проверка екипа установил, че на 12.01.2016г. електромера бил сменен с нов, като проверяващите предали протокола от извършеното демонтиране.

Ищцата твърди, че за смяната на електромера не е била уведомявана, а на протокола освен подпис на ответника нямало неин подпис. Ищцата оспорва този протокол, тъй като отразявал неверни данни за дневна и нощна тарифа и неизразходвана ел.енергия. Твърди, че не е получавала покана, за да присъства на  смяната на електромера. Освен това твърди, че електромера не бил прибран и не било ясно къде се намира.

Ищцата сочи, че електромера е собственост на дружеството – ответник и неговата изправност е задължение на ответника. Електромера бил произведен през 2002г. и към момента на издаване на фактурите годността му била изтекла. Оспорва двете фактури, тъй като не била потребила записаните количества електроенергия.

Моли съда да осъди ответника да й заплати сумата от 227.17 лева, платена без основание по два броя фактури: №0239484892, издадена на 20.10.2015г. за периода от 09.09.2015г. до 08.10.2015г. и  фактура №0240232369, издадена на 19.11.2015г. за периода от 09.10.2015г. до 07.11.2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на вземането, както и сторените съдебно-деловодни разноски, включително и адвокатски хонорар.

Ответника в писмения отговор, депозиран по реда на чл.131 от ГПК, от юрисконсулт Н.И., счита иска за допустим, но неоснователен.  Твърди, че страните се намират в облигационни отношения и спрямо ищеца се прилагали Общите условия за продажба на ел.енергия, които били одобрени по реда на чл.98а от ЗЕ.

Твърди, че на 12.01.2016г. била извършена проверка на адреса на потребителя от специалисти на Енерго-Про Мрежи АД и поради необходимост от извършване на последваща проверка на електромер №***. Съгласно Общите условия, дружеството имало право да подменя по своя инициатива съществуващите средства за търговско измерване с нови, с по-добри характеристични данни. Поради тази причина и бил подменен електромера на ищцата, като на мястото на стария бил монтиран нов електромер с №114021566084224, който бил с нулеви показатели. Тази проверка била отразена в констативен протокол №2024025/12.01.2016г., където били вписани данните на стария електромер. Ответника сочи, че демонтираното средство било предадено на Българския институт по метрология ГД „Мерки и измервателни уреди“, Регионален отдел Варна.

Счита, че възраженията на ищцата по отношение на годността на електромера за процесния период са неоснователни. Твърди, че електроразпределителното дружество е доставяло електроенергия до процесния обект на потребителя, за което било в правото си да изисква неговото заплащане.

Предвид изложеното счита иска за неоснователен и моли за неговото отхвърляне.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства с оглед разпоредбата на чл.235 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Безспорно между страните по делото е наличен валидно сключен договор за продажба на електрическа енергия при действащи Общи условия на ДПЕЕ и Общи условия на ДПЕЕЕМ /надлежно публикувани и одобрени от регулаторен орган/, по силата на който И.Г.П. е битов клиент по смисъл на § 1, т. 2а от ДР на ЗЕ на дружеството за описания в исковата молба адрес на потребление.  Безспорен е и факта на извършената на 12.01.2016г. от служители на дружеството техническа проверка на СТИ, обслужващо обекта на клиента и неговата подмяна с нов, както и че исковата сума в размер на 227.17 лв. е предадена от И.Г.П. на доставчика.

В Протокол №2024025 от 12.01.2016г. за монтаж/демонтаж на електромер, е документирана смяна на електромер №*** с нов, с фабричен № 1114021566084224. В протокола не е посочена причината за смяна на СТИ, както и същия е подписан само от двама служители на доставчика. Демонтираният електромер е съхранен в индивидуална торба, пломбиран с пломба, но в портокал няма отбелязване за номера й. Протокола не е подписан от клиента или от двама свидетели. От Констативния протокол №12100980 от 19.01.2015г./вероятно е грешно изписана годината/ е видно, че след постъпила заявление от клиента е извършена проверка на СТИ.

 Представен е по делото Констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване №476/11.03.2016 г. на БИМ, РО Варна, от който се установява, че демонтираният електромер е поставен в индивидуална опаковка с пломба № 3559/Дч07. При огледа е констатирано съответствие на показанията на тарифите с протокола от 12.01.2016г. При изследването не е установен нерегламентиран достъп до вътрешността на електромера и същия съответства на метрологичните характеристики, отговарящи на изискванията за точност при измерване на електрическа енергия и отговаря на техническите изисквания.

По делото са представени двете фактури, по които ищцата е извършила плащания  - за сумата от 31.88 лева и за 195.29 лева.

От заключението на съдебно-счетоводната експертиза се установява, че по двете процесни фактури количеството ел.енергия  е правилно остойностено. За фактура №00239484892 от 20.10.2015г., за консумирана ел.енергия за периода 09.09.2015 до 08.10.2015г. е изчислено задължение в размер на 31.88 лева , а за фактура №0240232369 от 19.11.2015г.  за периода от 09.10.2015г. до 07.11.2015г. сумата за плащане е в размер на 195.29 лева.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно нормата на чл.55, ал.1, предл. първо от ЗЗД полученото без основание подлежи на връщане. За успешното провеждане на иск с посоченото основание ищецът следва да докаже факта на имуществено разместване между него и ответника, което в процесния случай означава реалното плащане на процесната сума. От своя страна в тежест на ответника е да докаже факта, от който произтича вземането му, а именно че в качеството му на доставчик на електроенергия е доставил посоченото в справката за потреблението количество електроенергия, което е заплатено от абоната.

Между страните не се спори, а и се установява от представените по делото писмени доказателства, че ищецът е потребител на ел. енергия за битови нужди по смисъла на § 1, т. 42 ЗЕ, както и че имотът, в който е монтиран процесния електромер, е присъединен към електропреносната мрежа, поради което ищецът има задължение да заплаща използваната ел. енергия.

Предмет на спора на първо място е наличието на платени два броя фактури за м. септември и м. октомври, които според ищеца не отговарят на изразходената ел.енергия и на второ място неправилно извършената подмяна на електромера на ищеца без негово знание и уведомяване.

Правилата за измерване на  количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ на ДКЕВР /обн.ДВ, бр.98 от 12.11.2013г./,  са приети на основание чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ /ДВ, бр.54 от 2012г., в сила от 17.07.2012г./. Част от тези правила, вменяват в задължение на ответника при извършване на подмяна  на работещ електромер да състави констативен протокол който да се подпише от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител, а при отсъствие на клиента при съставянето на констативния протокол или при отказ от негова страна да го подпише, констативният протокол следва да се подпише от поне от двама свидетели, които не са служители на оператора на съответната мрежа. Това условие ответника не е изпълнил, което навежда на основателност на ищцовата претенция.  Отделно от това демонтирания електромер не е поставен в плик с пломба и номериран. В протокола не е отбелязано номера на пломбата, а в протокола на БИМ е записан номер, който в протокола за демонтаж липсва.

По изложените съображения съдът намира, че ответникът не установи при условията на пълно и главно доказване, че изчислената и заплатена от ищеца сума по посочените фактури е дължима и съответно заплатена на годно правно основание, поради което предявеният иск се явява основателен и следва да бъде уважен.

На чл. 78, ал. 1 ГПК ищецът има право на поискани и доказани разноски в общ размер на 52.10, съгласно приложен списък, които следва да се възложат на ответника.

Въз основа на гореизложеното, съдът

 

Р    Е   Ш   И :

 

ОСЪЖДА “Енерго-Про Продажби.” АД, ЕИК 103533691, с адрес: гр.Варна, р-н Вл.Варненчик, Варна-Тауърс-Г, бул.“Вл.Варненчик“, №258, представлявано заедно от всички от членовете на УС – Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д. и Г.К., ДА ЗАПЛАТИ на И.Г.П. с ЕГН ********** ***, сумата 227.17/двеста двадесет и седем лева и седемнадесет стотинки/ лева, получена от ответника без основание като стойност на начислена за периода  от 09.09.2015г. -08.10.2015г. и от 09.10.2015г. до 07.11.2015г. електроенергия за обект на потребление, находящ се в гр.Каварна, ул.“***“, №11 с абонаментен №***, ведно със законната лихва върху посочената сума от датата на подаване на исковата молба – 17.03.2016г. до окончателното плащане на сумата, на основание чл.55, ал.1, предл.1 ЗЗД.

ОСЪЖДА “Енерго-Про Продажби.” АД, ЕИК 103533691, с адрес: гр.Варна, р-н Вл.Варненчик, Варна-Тауърс-Г, бул.“Вл.Варненчик“, №258, представлявано заедно от всички от членовете на УС – Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д. и Г.К., ДА ЗАПЛАТИ на И.Г.П. с ЕГН ********** *** сумата от 52.10 /петдесет и два лева и десет стотинки/ лева разноски по делото за заплатена държавна такса.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: