Р Е Ш Е Н И Е

№3

гр.Каварна 05.01.2017г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Районен съд Каварна в публично заседание на десети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА      

 

при участието на секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 82 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.124 и сл. ГПК

Образувано е по предявен от И.Г.П. срещу „Енерго-про продажби” АД иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, с искане да бъде признато за установено по отношение на ответника, че ищецът не му дължи сумата 315.54 лeвa, представляваща цена на начислена, като потребена електрическа енергия по фактура 0241029666 от 18.12.2015г. на стойност 198.72 лв. за периода 08.11.2015г. – 08.12.2015г., фактура 0241789685, издадена на 21.01.2016г., за периода 09.12.2015г. – 08.01.2016г. на стойност 113.77 лв. и фактура 0242545193 от 17.02.2016г. на стойност 3.05 лв. за периода 09.01.2016г. – 08.02.2016г., издадени за обект в гр.Каварна, ул.”***” 11, с абонатен № *** и електромер №.

В исковата молба ищцата твърди, че е потребител на електроенергия за обект в гр.Каварна, ул.”***” №11, с абонатен №***, с номер на електромер ***, за който с ответника са сключили договор за доставка и продажба на ел.енергия при общи условия. Твърди, че за процесния обект през последните няколко години е заплащала суми за потребена ел.енергия в порядъка от 2.00 лв. до 14.00 лв., в зависимост от месеца на потребление. На 13.11.2015г. заплатила сумата от 31.88 лв. по фактура 0239484892 издадена на 20.10.2015г. за периода 09.09.2015г. – 08.10.2015г., а на 15.12.2015г. заплатила сумата от 195.29 лв. по фактура 0240232369, издадена на 19.11.2015г. за периода 09.10.2015г. до 07.11.2015г. След подадено възражение за неточно отчетена ел.енергия, на 19.01.2016г. от служители на ответното дружество била извършена проверка на електромера. Установено било, че на 12.01.2016г. електромерът бил сменен с нов, за което обстоятелство проверяващите предали на ищеца протокол за извършен демонтаж на стария електромер - оставен в кутията при новия електромер. Твърди, че за извършената смяна на електромера не е била уведомявана и не е присъствала на същата, поради което оспорва записаните в протокола данни за потребена ел.енергия. Електромерът с който е отчетено оспореното потребление на ел.енергия бил произведен през 2002г. и метрологичната му годност е била изтекла към момента на отчетените показания вписани в процесните фактури. Тъй като въпреки подадените възражения ответникът отказвал да коригира оспорените фактури ищецът предявява настоящия иск с искане да бъде признато за установено, че  не дължи на „Енерго про продажби” АД сумата от 315.54 лева, представляваща цена на потребена ел.енергия по фактури: №0241029666/18.12.2015г. за периода 08.11.2015г. – 08.12.2015г., на стойност 198.72 лева; №0241789685/21.01.2016г. за периода 09.12.2015г. – 08.01.2016г. на стойност 113.77 лева и фактура №0242545193/17.02.2016г. за периода 09.01.2016г. – 08.02.2016г., на стойност 03.05лв., всички издадени за обект в гр.Каварна, ул.”***” №11, с абонатен №***, с номер на електромер ***.   

В съдебно заседание ищцата пледира за уважаване на иска, като основателен и доказан. Твърди, че ответникът, чиято е била доказателствената тежест в процеса не е успял да установи с предвидените доказателствени средства, че отчетеното количество ел.енергия от процесния електромер е действително потребено от ищеца. Наред с горното ответникът не е доказал да е изпълнил задълженията си съгл. общите условия, електромера да бъде сменен в присъствието на собственика на имота, или в него отсъствие да бъдат вписани двама свидетели, които не са служители на дружеството.

В срока по чл.131, ал.1 ГПК ответникът не е подал писмен отговор.

В хода на делото, чрез юрк.Я.Н., депозира писмени становища, с които оспорва предявения иск с възражения за неговата неоснователност. Счита, че от събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин, че процесното количество ел.енергия е реално доставено и отчетено. Възраженията на ищеца, че електромера е с изтекла метрологична годност счита за неоснователни, с оглед представения  по делото констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 476/11.03.2016г. от БИМ, от който се установява, че електромерът съответства на метрологичните характеристики, отговаря на изискванията за точност при измерване на ел. енергия и отговаря на техническите изисквания. Наред с горното твърди, че вещото лице по допуснатата СТЕ, дава заключение, че именно СТИ № 490270 093 е отчело процесните количества ел.енергия, както и че издадените фактури са по редовен отчет и същите могат да бъдат потребени, и правилно са остойностени по утвърдените от ДКЕВР цени. С изложените аргументи моли предявения иск да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Каварненският районен съд, като прецени доказателствата по делото и доводите на страните съгласно чл.12 и чл.235, ал.2 ГПК, намира за установено следното:

Безспорно между страните по делото е наличен валидно сключен договор за продажба на електрическа енергия при действащи Общи условия на ДПЕЕ и Общи условия на ДПЕЕЕМ /надлежно публикувани и одобрени от регулаторен орган/, по силата на който И.Г.П. е битов клиент по смисъл на § 1, т. 2а от ДР на ЗЕ на дружеството за описания в исковата молба адрес на потребление. Безспорен е и факта, че на извършената на 12.01.2016г. от служители на дружеството техническа проверка на СТИ, обслужващо обекта на клиента и неговата подмяна с нов, ищцата П. не е присъствала.

В Протокол №2024025 от 12.01.2016г. за монтаж/демонтаж на електромер, е документирана смяна на електромер №*** с нов, с фабричен № 1114021566084224. В протокола не е посочена причината за смяна на СТИ, като същия е подписан само от двама служители на доставчика. Вписано е още, че демонтираният електромер е съхранен в индивидуална торба, пломбиран с пломба, но в портокал няма отбелязване за номера й. Протоколът не е подписан от клиента или от двама свидетели. От Констативния протокол №12100980 от 19.01.2015г. е видно, че след постъпило заявление от клиента е извършена проверка на СТИ с фабричен № 1114021566084224. Проверката е била извършена в присъствието на титуляра на  партидата, като е установено, че електромера е подменен на дата 12.01.2016г. с КП 2024025. Установено е, че няма вмешателство, като е вписано, че клиента има възражения за стария електромер.

С подадени три възражения от ищцата до ответното дружество, същата е оспорила отчетените количества ел.енергия, т.к. е констатирано необоснована завишение на консумацията през периода 08.11.2015г. – 08.02.2016г., несъответстващо на потреблението през предходните две години. Поискала е извършване на проверка за нерегламентирано присъединяване и сторниране на сумите по издадените фактури.

В отговор на подадените възражения ответното дружество е уведомило ищцата, че след извършена проверка и изискана информация от Енерго-про мрежи АД за отчетените и предоставени данни, не са установени некоректно въведени количества ел.енергия.      

От представения по делото констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 476/11.03.2016 г. на БИМ, РО Варна, се установява, че демонтираният електромер е предоставен за проверка на 16.01.2016г., в плик, пломбиран с пломба № 3559/Дч07. При огледа е констатирано съответствие на показанията на тарифите с протокола от демонтаж № 2024025/12.01.2016г. При изследването не е установен нерегламентиран достъп до вътрешността на електромера, както и че същия съответства на метрологичните характеристики, отговаря на изискванията за точност при измерване на електрическа енергия и отговаря на техническите изисквания.

По делото са представени три броя фактури: №0241029666/18.12.2015г., № 0241789685/21.01.2016г. и № 0242545193/17.02.2016г., за начислени суми за плащане, за потребена електрическа енергия от обект № ***, за периода 08.11.2015г. - 08.02.2016г., на обща стойност 315.54 лева.

От заключението вещото лице по допуснатата СТЕ се установява, че количествата електроенергия, посочени в справката за консумирана ел.енергия е възможно да бъдат потребени в обект с аб.№ *** /кл.№ ***/ за съответния отчетен период. Количествата ел.енергия отразени в справката за консумирана ел.енергия за обект на потребление с аб.№ ***, съответстват на фактурираните в процесните три фактури. Съобразно утвърдените от ДКЕВР за съответния период цени, количествата ел.енергия отразени в справката за консумирана ел.енергия са правилно остойностени в посочените в справката три фактури.

При така установените факти от значение за спора съдът приема от правна страна следното:

С предявения отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал1 от ГПК се иска съдебно установяване на несъществуването в полза на ответника на вземане срещу ищеца. При отрицателен установителен иск ищецът не носи тежестта да докаже пораждащите спорното право факти-такава тежест е възложена на ответника, защото той поддържа да е титуляр на оспореното право. Ответникът по отрицателния установителен иск е в положението, в което би се намирал като ищец по иск за защита на оспореното право-той дължи установяване на основанието, от което правото е възникнало, както и на неговия размер и доколкото проведеното от него доказване е неуспешно, ще понесе неблагоприятните последици от правилата, разпределящи доказателствената тежест. Съответно ищецът по отрицателен установителен иск е в положението, каквото би имал като ответник по предявен осъдителен или положителен установителен иск относно спорното право-ако ищецът наведе правоизключващи, правопогасяващи или други възражения срещу правото на ответника, ищецът носи и доказателствената тежест да установи своите възражения.

В процесния случай, между страните не се спори, а и се установява от представените по делото писмени доказателства, че ищецът е потребител на ел. енергия за битови нужди по смисъла на § 1, т. 42 ЗЕ, както и че имотът, в който е монтиран процесния електромер, е присъединен към електропреносната мрежа, поради което ищецът има задължение да заплаща използваната ел. енергия.

Предмет на спора са издадените три броя фактури през месеците декември 2015г. – февруари 2016г., като ищецът твърди, че вписаното в тях като доставено и потребено количество ел.енергия в процесния обект е неточно отчетена от СТИ, т.к. не отговаря на реално изразходената ел.енергия в обекта. Оспорва се като неправомерно извършена – не по установения от ПИКЕЕ ред подмяна на СТИ отчитащо потреблението на ел.енергия в имота на ищеца - без негово знание, в негово отсъствие, и при пълно нарушение  на правилата регламентиращи реда за извършването му.

Така направените възражения от ищеца съдът намира за основателни. Правилата за измерване на  количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ на ДКЕВР /обн.ДВ, бр.98 от 12.11.2013г./, са приети на основание чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ /ДВ, бр.54 от 2012г., в сила от 17.07.2012г./. С тези правила е вменено задължение на ответника при извършване на подмяна на работещ електромер да състави констативен протокол, който следва да се подпише от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител, а при отсъствие на клиента при съставянето на констативния протокол или при отказ от негова страна да го подпише, констативният протокол следва да се подпише от поне от двама свидетели, които не са служители на оператора на съответната мрежа. Установи се от събраните в процеса доказателства, че служителите на ответника при извършената на 12.01.2016г. проверка и последвалия демонтаж на СТИ не са процедирали  по реда разписан в чл.47 от ПИКЕЕ - протоколът не е подписан от клиента или негов представител, а при негово отсъствие или отказ да го подпише от  поне двама свидетели, които не са служители на оператора на съответната мрежа. Не е приложена и разпоредбата на ал.4 от посочения текст, като липсват доказателства ответникът да е изпратил констативния протокол на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка. Напротив установи се в процеса, че протоколът за демонтаж е бил оставен от служителите на ответното дружество в кутията, в която е бил монтиран новия електромер, с достъп до която ищецът не разполага. От съдържанието на КП не става ясно каква е била причината за демонтажа на работещото според твърденията на ответника СТИ и замяната му с ново. Липсват доказателства след демонтирането на електромера, същият да е бил поставен в безшевен чувал, затворен с пломба със знака на оператора на съответната мрежа и уникален номер, така както е разписано в ал.5 на чл.47 от ПИКЕЕ. Неизпълнението на горното задължение от служителите на ответното дружество се установява и от липсата в протокола на вписан номер на пломбата и уникалният номер. С оглед горното неизпълнение на подробно разписаната в правилата процедура, ответникът се е лишил от възможността към настоящия момент да докаже, чрез експертиза извършена от компетентния орган за метрологичен надзор, правилността на отчетеното като потребено количество ел.енергия в процесния имот, през процесния период.

С оглед изложеното съдът намира, че ответникът, в чиято тежест бе възложено да установи дължимостта на претендираните суми на годно правно основание, за твърдяното потребено количество ел.енергия в процесния обект не успя да стори това при условията на пълно и главно доказване, поради което предявеният иск като основателен следва да бъде уважен.

При този изход на делото на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски, в размер на размер на 59.20 лева, съгласно представения списък по чл.80 от ГПК.

  Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, предявен от И.Г.П., ЕГН **********, с адрес ***, срещу „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.Владислав Варненчик №258, Варна тауърс, кула Г, че И.Г.П. не дължи на „Енерго-про продажби” АД сумата от 315.54 лева, представляваща цена на потребена ел.енергия по фактури: №0241029666/18.12.2015г. за периода 08.11.2015г.–08.12.2015г., на стойност 198.72 лева; №0241789685/21.01.2016г. за периода 09.12.2015г. – 08.01.2016г. на стойност 113.77 лева и фактура №0242545193/17.02.2016г. за периода 09.01.2016г. – 08.02.2016г., на стойност 03.05лв., всички издадени за обект в гр.Каварна, ул.”***” №11, с абонатен №***, с номер на електромер ***.   

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.Владислав Варненчик №258, Варна тауърс, кула Г, да заплати на И.Г.П., ЕГН **********, с адрес ***, разноски по делото в размер на 59.20 лв. /петдесет и девет лева и двадесет стотинки/.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………..