Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Каварна, 21.11.2019г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в публично заседание на двадесет и четвърти октомври, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №820по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство е по чл.87, ал.3 от ЗЗД.

Съдът е сезиран с искова молба с вх.№4217/07.12.2018г. подадена от М.П.М. с ЕГН ********** ***, чрез адв.П.Д. ***, служебен адрес гр.Балчик, ул.“***“, №26, ет.2, срещу И.А.М. с ЕГН ********** ***, Й.Д.М. с ЕГН ********** ***, П.А.Н. с ЕГН ********** с адрес *** и Д.С.Н. с ЕГН ********** ***.

В исковата молба ищцата излага, че на 10.11.1959г. е сключила брак с А. Н. М.. По време на брака си съпрузите придобили в режим на СИО дворно място с площ от 980 кв.м., представляващо парцел *** в кв.11 по рег.план на с.*** (сега ***), къща за живеене, състояща се от две стаи, кухня, заедно със застроено и незастроено място с площ от 1470 кв.м., представляващо парцел *** в кв.11 по регулационния план на с.с., както и дворно място с площ от 1810 кв.м., представляващо парцел ***в кв.11, съгласно нотариален акт №522/1961г. на БРС. Излага още, че на 14.07.1991г. съпругът й починал, като оставил законни наследници ищцата и двете им дъщери – ответниците И.М. и П.Н.., при квоти 4/6 ид.ч. за ищцата и по 1/6 за двете ответници. На 07.07.1994г. ищцата, чрез договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане прехвърлила на двете си дъщери собствените си недвижими имоти, а именно: 4/6 ид.ч. от недвижим имот дворно място с площ от 1500 кв.м., урегулирано в парцел ***, ***по регулационния план на с.***, общ.Шабла и 4/6 ид.ч. от недвижим имот дворна място с площ от 2015 кв.м., урегулирано в парцел ***в ***по регулационния план на с.с. по договор за издръжка и гледане, а по скица с площ от 3514кв.м., имот с идентификатор *** по КККР на с.***, общ.Шабла, одобрена със Заповед №РД-18-13/29.03.2006г. на ИД на АГКК, ведно с построените в това място къща за живеене, състояща се от две стаи, кухня по договор за издръжка и гледане, а по скица с площ 66 кв.м. и идентификатор ***.1 и стопанска сграда с площ от 22 кв.м. и идентификатор ***.3, срещу задължението на купувачите да поемат цялостната издръжка и гледане, докато е жива, като й осигурят спокоен и нормален живот, какъвто е водила до сега. Сделката била обективирана в нотариален акт №41/07.07.1994г. на КРС, вписан в АВ с вх.рег.№510, том І, стр.715, като съгласно същия прехвърлителката си запазила правото на пожизнено обитаване на имота. Двете ответници приели собствеността от момента на сключване на договора, като по силата на действащия СК съсобственици на прехвърления имот станали и техните съпрузи ответниците Й.Д.М. и Д.С.Н..

Ищцата твърди, че ответниците не изпълнявали договора от момента на неговото сключване. Напротив налагало се същата сама да покрива битовите си потребности за ток, вода, храна и медикаменти. Отделно от това с нотариален акт №191, вписан с вх.рег.№5310, акт №72, том Х, дело №2555/2004г. на АВ Каварна дарила на двете си дъщери – ответниците И.М. и П.Н. собствения си недвижим имот – нива с площ от 32 498 кв.м., като се лишила да получава рента от нея.

В молбата излага още, че страда от редица заболявания, някои и хронифицирани и многократно се налагало хоспитализация в болнично заведение. Всички разходи за транспорт, хоспитализация, престой в болничното заведение и консумативи били заплащани единствено от ищцата. Ищцата сама се грижила за себе си, подпомогната от съседи. А приобритателите на имота посещавали имота само и единствено като съсобственици. Ответницата П.Н. посещавала имота само през туристическия сезон, за не-повече от 15 дни, а ответника Д.Н. през последните пет години изобщо не го бил посещавал. Ответниците И.М. и съпругът и Й. го посещавали единствено, за да обработват имота и да задоволяват собствените си нужди.

Ищцата твърди, че на 10.08.2018г. при ежедневни грижи в дома си паднала, като се наложило тя да бъде обгрижвана, за да посреща елементарните си нужди. Наложило се да помоли внука си С. от *** да дойде да й помага.

Навежда твърдения, че ответниците не са изпълнявали поетото с договора задължение нито от датата на сключването му, нито от 2013г. насам. Напротив от 2016г. охладнели отношенията й с И. и нейния съпруг. А ответницата П. макар и в добри отношения също не изпълнявала договора.

Моли съда да постанови решение, с което да развали договора за издръжка и гледане обективиран в нотариален акт №41/07.07.1994г. на РС Каварна, вписан в СВ с вх.рег.№510/07.07.1994г., том І, стр.715, за следните недвижими имоти: 4/6 ид.части от недвижим имот – дворно място, цялото с площ от 1500 кв.м., урегулирано н парцел *** в ***по регулационния план на с.***, общ.Шабла, 4/6 ид.ч.от недвижим имот дворно място, цялото с площ от 2015 кв.м., урегулирано в парцел ***, ***по регулационния план на с.***, общ.Шабла, по договора за издръжка и гледане, а по скица имот с площ от 3514 кв.м., с идентификатор *** по КККР на с.***, общ.Шабла, одобрена със Заповед №РД-18-13/29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с построените в това място къща за живеене, състояща се от две стаи, кухня по договора за издръжка и гледане, а по скица с площ от 66 кв.м. и идентификатор ***.1 и стопанска сграда с площ от 22 кв.м. и идентификатор ***.3, както и на основание чл.88 от ЗЗД да постанови връщане на имота в нейния патримониум.

 В. с.з., ищцата, редовно призована се явява лично и се представлява от адв.П.Г. – ДАК. Поддържа иска и моли за уважаването му в цялост.

Ответниците И.А.М. и Й.Д.М. са депозирали писмен отговор. Считат иска за неоснователен, тъй като описаното не отговаряло на действителността. От 1994г. до 2018г. те били изпълнявали своето задължение  да осигурят на ищцата спокоен и нормален живот съгласно нейните изисквания. Осигурявали й личен лекар, обработвали дворните места според нейните изисквания. При всяко посещение на лекар била придружавана от член на тяхното семейство. А единствения случай, когато не могли да я придружат бил описания в исковата молба на 10.09.2018г., когато ответницата била на работа, а съпругът й в морето.

Ответниците твърдят, че относно финансовото състояние също не отговаряло на действителността. Вярно било, че ищцата била дарила собствената си нива, но си запазила правото да получава рента.

Молят за отхвърляне на иска.

В с.з. се явява ответницата И.М.. Двамата се представляват от адв.С.В. – АК Варна. Същия оспорва иска на ищцата и моли за отхвърлянето му.

Ответницата П.А.Н. също е депозирала писмен отговор. Счита иска за основателен. Твърди, че след прехвърлянето на имота ищцата била тази, която помагала на ответниците М. с отглеждане на животни и зеленчуци. Явява се в с.з., признава иска и моли същия да бъде уважен.

Ответникът Д.С.Н. не е депозирал писмен отговор. В първо с.з. се явява лично и посочва, че никога не се е грижил и не е издържал ищцата, с изключение на последната една година, когато синът му я е завел в неговия дом. Посочва, че от 2003г. е във фактическа раздяла с бившата си съпруга, а от 2009г. са разведени.

Каварненският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

На 19.10.1961г., с нотариален акт №522, том І, дело №506/1961г. на БРС А. К. М. е закупил от И.В.В.дворно място с площ от 980 кв.м, представляваща парцел ***, в кв.11 по регулационния план на с.*** (сега с.***), при съседи…, къща за живеене, състояща се от две стаи, кухня, заедно със застроеното и незастроено дворно място на площ от 1470 кв.м., представляващо парцел ***по регулационния план на с.*** и дворно място с площ от 1810 кв.м., представляващо парцел VІІІ-***по регулационния план на с.***.

От удостоверението за граждански брак е видно, че на 10.11.1959г. ищцата М.П. С. е сключила граждански брак с А.К. М..

Удостоверение за наследници на А. К. М., изх.№220/07.08.2018г. на Кметство с.***, общ.Шабла свидетелства, че негови наследници са М.П. – съпруга и И.А. и П.А..

С нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по наследство и давност №171, том ІІІ, дело №1015/1994г. на РС Каварна, ищцата М.М. и ответниците И.М. и П.Н. са признати за собственици на дворно място от 1065 кв.м., представляващо част от планоснимачен номер 91, в ***по регулационния план на с.***.

С нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка №***, дело №1045/1994г. на РС Каварна, М.М., прехвърлила на дъщерите си П.А. и И.А. следния недвижим имот: 4/6 ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 1500 кв.м., урегулирано в парцел ***, в ***по регулационния план на с.***, общ.Шабла; 4/6 ид.ч. от дворно място от 2015 кв.м., урегулирано в парцел ***в ***по регулационния план на с.с., ведно с построените в това място къща за живеене, състояща се от две стаи, кухня и стопанска сграда срещу задължението на купувачките да поемат цялостната издръжка и гледане на прехвърлителката, докато е жива като й осигурят спокоен и нормален живот, какъвто е водила до сега и правото на пожизнено обитаване на къщата.

С нотариален акт за дарение на поземлен имот вх.рег.№5315 от 04.11.2004г., акт №72, том Х, дело №2585/2004г. на СВ Каварна, М.М. дарила на дъщерите си И.А. и П.А. нива с площ от 32,498 дка, ІІІ категория, съставляваща имот №004031, в местността „Чемширйолу“, в землището на с.Черноморци, общ.Шабла. в акта е вписано, че дарителя си запазва правото за получаване на рентата.

От писмено доказателство стр.21 е видно, че ищцата получава месечна пенсия в размер на 247,29 лева.

Към делото л.22-68 са приложени множество доказателства, доказващи заболяванията, които има ищцата М.М..

Представени са удостоверение за данъчна оценка и скица за процесния имот, който по настояще е с идентификатор ***.

От представените от ЕТ „А. – А.писмени доказателства (л.112-132) е видно, че за дарената нива от 32,498 дка, ищцата и ответниците са получавали рента от 2013г. до 2018г.

По делото са разпитани свидетели, чийто показания съдът кредитира изцяло, тъй като кореспондират с приетите писмени доказателства.

Свидетелите, водени от ищцата Г. Д. П. и С. Д. твърдят, че М. сама се грижела за себе си, домакинството и къщата. Св.П. посочва, че ответниците И. и Й. са ходили в *** да обработват големия двор, имало дръвчета и лозе, но пред къщата нищо не поддържали. Пред къщата се грижили само синовете на П. – С. и К.. По негови данни ответницата П., не живее в България и няма възможност да се грижи за майка си. Според свидетеля М. има здравословни проблеми, а в къщата нямало дори тоалетна. Едва тази година синовете на П. правили ремонт и направили тоалетна. От миналата година, края на лятото М. ***, а за нея се грижел внукът й С..

В същия смисъл са и показанията на свидетелката С. Д., която е приятелка на ищцата. Тя също твърди, че ответниците не се грижили за М..

Свидетелят С. Д.Н., който е внук на ищцата и син на П.А. твърди, че баба му М. е живяла в мизерни условия – нямало външна чешма, нямала вътрешна тоалетна, нямала елементарни битови ел.уреди. Наложило се той да й купува всичко, за да създаде нормални условия за живеене. При инцидента, описан в исковата молба, когато ищцата си счупила ръката, се наложило след това той да я вземе в гр.*** и да се грижи за нея, защото тук нямало кой да я обгрижва.

Противоположни са показанията на свидетелите на ответната страна, и по-точно, водени от ответницата И.А., която оспорва иска и твърди, че е гледала майка си.

От разпита на св.А.Ч.– приятелка на ответицата става ясно, че е виждала ищцата, когато е водила И. при майка й, да й носи храна и да й чисти. Това се случвало поне веднъж в годината според свидетелката. Същата твърди, че след операцията на М. за жлъчка – 2014г., тогава е виждала М. у (И.), защото била там да я гледа. Чувала е от И., че мъжът й ходи да реже лозе в ***, но не го е виждала.

Според свидетеля Й. Т.И., семеен приятел на ответниците И. и Й., твърди, че е ходил с ответника да ремонтират покрива на къщата в ***, да режат дърва, за помощ по двора. Синовете на ответниците И. и Й. също помагали, а синовете на П. – рядко идвали. Свидетелят твърди, че последно е ходил 2016г., когато правили курник.

Според свидетеля Д.С.А.– личен лекар на М.М., същата му е пациент от четири години. Според него тя има множество заболявания, но винаги е ходила сама на лекар. Била трудно подвижна, само веднъж била придружавана от П. и нейния син. Според лекаря, заболяванията на ищцата предполагали по-сериозен режим на хранене.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предявеният иск  черпи своето правно основание от разпоредбите на чл.87, ал.3 от ЗЗД.

Безспорно между страните е налице сключен договор, по силата на който ответниците И.А.М., по време на брака и с ответника Й.Д.М. и П.А.Н. по време на брака и с ответника Д.С.Н. са поели задължението да гледат и издържат своята майка М.П.М. докато е жива.

При иск за разваляне поради неизпълнение на договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане ищецът следва да установи само наличие на валидно облигационно правоотношение, възникнало по силата на договора. В настоящото производство такова беше доказано. Ответниците носят доказателствената тежест да установят ежедневно, пълно изпълнение по договора.  

Настоящият съдебен състав счита, че събраните по делото  доказателства не водят до извод за изправност на ответниците - напротив. От свидетелските показания и на двете групи свидетели стана ясно, че ищцата М. *** до 2018г., когато след падане и счупване на ръката е била преместена в гр.*** от своя внук. До този момент тя сама се грижела за себе си и домакинството, сама е посещавала личния си лекар, въпреки че имала доста заболявания и била трудно подвижна. От свидетелските показания стана ясно, че ответницата И.М. и съпругът й Й. посещавали ищцата, но по-скоро, за да оберат лозето и овошките в двора. Отделно от това не се установи и колко често го са правили. А още повече, че частичното неизпълнение на задълженията по договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане е основание за неговото разваляне, защото ако изпълнението е непостоянно и непълно, ще доведе до невъзможност прехвърлителят да живее спокойно, несмущавано и без намаление на жизнения му стандарт. Длъжникът по алеаторния договор следва да осигури на прехвърлителя такава издръжка, която да е достатъчна той да посрещне всички негови насъщни нужди, което в конкретния случай не е доказано от ответниците по иска - И. и Й. М., доколкото другите двама ответници са направили признание на иска по иска. Напротив от представените от ищцата писмени доказателства се установи, че тя сама е заплащала сметките си за ток и други разходи. Установи се, че сама е посещавала личния си лекар. Установи се пълно неизпълнение от страна на ответниците, което мотивира съда приеме, че предявеният иск е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

Относно разноските в процеса.

Тъй като иска с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД е уважен изцяло, на ищцата и се следват разноски на основание чл.78, ал.1 от ГПК, които са в размер на 815,00 лева, от които 700,00 лева адвокатски хонорар и 115,00 лева държавни такси.

Водим от горното, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р    Е    Ш    И :

 

РАЗВАЛЯ  на основание чл.87 ал.3 от ЗЗД, сключения между  М.П.М. с ЕГН ********** ***, една страна като прехвърлител и  И.А.М. с ЕГН ********** ***  по време на брака й с Й.Д.М. с ЕГН ********** *** и П.А.Н. с ЕГН ********** с адрес ***, по време на брака й с Д.С.Н. с ЕГН ********** ***, от друга страна като приобретатели, договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт №***, дело №1045 от 1994г. на РС Каварна, по силата на който М.П.М. прехвърля на дъщерите си И.А.М. и П.А.Н. собствения си недвижим имот, а именно: 4/6 ид.ч. от недвижим имот дворно място с площ от 1500 кв.м., урегулирано в парцел ***, ***по регулационния план на с.***, общ.Шабла и 4/6 ид.ч. от недвижим имот дворна място с площ от 2015 кв.м., урегулирано в парцел ***в ***по регулационния план на с.с. по договор за издръжка и гледане, а по скица с площ от 3514кв.м., имот с идентификатор *** по КККР на с.***, общ.Шабла, одобрена със Заповед №РД-18-13/29.03.2006г. на ИД на АГКК, ведно с построените в това място къща за живеене, състояща се от две стаи, кухня по договор за издръжка и гледане, а по скица с площ 66 кв.м. и идентификатор ***.1 и стопанска сграда с площ от 22 кв.м. и идентификатор ***.3, срещу задължението на купувачите да поемат цялостната издръжка и гледане, докато е жива, като й осигурят спокоен и нормален живот, какъвто е водила до сега и правото на пожизнено обитаване върху къщата, поради неизпълнение на договора.

 ВРЪЩА в патримониума на М.П.М. с ЕГН ********** *** следния недвижим имот: 4/6 ид.ч. от недвижим имот дворно място с площ от 1500 кв.м., урегулирано в парцел ***, ***по регулационния план на с.***, общ.Шабла и 4/6 ид.ч. от недвижим имот дворна място с площ от 2015 кв.м., урегулирано в парцел ***в ***по регулационния план на с.с. по договор за издръжка и гледане, а по скица с площ от 3514кв.м., имот с идентификатор *** по КККР на с.***, общ.Шабла, одобрена със Заповед №РД-18-13/29.03.2006г. на ИД на АГКК, ведно с построените в това място къща за живеене, състояща се от две стаи, кухня по договор за издръжка и гледане, а по скица с площ 66 кв.м. и идентификатор ***.1 и стопанска сграда с площ от 22 кв.м. и идентификатор ***.3.

ОСЪЖДА И.А.М. с ЕГН ********** ***, да заплати на М.П.М. с ЕГН ********** ***, чрез адв.П.Д. ***, служебен адрес гр.Балчик, ул.“***“, №26, ет.2, сумата от 203,75 (двеста и три лева и седемдесет и пет стотинки) лева, представляващи разноски по водене на делото.

ОСЪЖДА Й.Д.М. с ЕГН ********** ***, да заплати на М.П.М. с ЕГН ********** ***, чрез адв.П.Д. ***, служебен адрес гр.Балчик, ул.“***“, №26, ет.2, сумата от 203,75 (двеста и три лева и седемдесет и пет стотинки) лева, представляващи разноски по водене на делото.

ОСЪЖДА П.А.Н. с ЕГН ********** с адрес ***, да заплати на М.П.М. с ЕГН ********** ***, чрез адв.П.Д. ***, служебен адрес гр.Балчик, ул.“***“, №26, ет.2, сумата от 203,75 (двеста и три лева и седемдесет и пет стотинки) лева, представляващи разноски по водене на делото.

ОСЪЖДА Д.С.Н. с ЕГН ********** ***, да заплати на М.П.М. с ЕГН ********** ***, чрез адв.П.Д. ***, служебен адрес гр.Балчик, ул.“***“, №26, ет.2, сумата от 203,75 (двеста и три лева и седемдесет и пет стотинки) лева, представляващи разноски по водене на делото.

УКАЗВА на ищеца в 6-месечен срок от влизане на съдебното решението в сила да извърши вписването му в Служба по вписвания гр.Каварна.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….