Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна, 17.01.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на девети януари  през две хиляди и  деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 823 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК.

Молителите А.Д.С. с ЕГН **********  и  М.М.С. с ЕГН ********** *** излагат, че са сключили граждански брак на 24.01.** г. в гр. Каварна, който брак е първи по ред и за двамата. От съвместното им съжителство преди сключването на брака имат родено едно непълнолетно дете С.М.М., родена на *** г. Постигнали са сериозно, взаимно и непоколебимо решение бракът им да бъде прекратен с развод на осн. чл. 50 СК, без съдът да издирва мотивите за това. Към подадената молба са приложили споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, с което уреждат въпросите относно упражняването на родителските права над непълнолетното дете, личните отношения и издръжката на детето, личните и имуществените отношения между съпрузите.

В проведеното съдебно заседание молителите лично заявяват, че поддържат молбата за развод и постигнатото споразумение.

Контролиращата страна Д ”СП” град Каварна в изготвения социален доклад излага становище, че за непълнолетното дете С. се полагат адекватни грижи, не съществува риск за него и с постигнато между страните споразумение интересите на  детето са защитени изцяло.

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното :

От представеното удостоверение за сключен граждански брак изд. въз осн. на акт за граждански брак № */24.01.** г. на общ. Каварна се установява, че страните са сключили граждански брак на 24.01.** г., като съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга си – С.. От представеното по делото удостоверение за раждане издадено въз основа на акт за раждане № 41 от 26.04.2007 г. на общ. Каварна е видно, че родители на непълнолетната С.М.М., родена на *** г. са молителите А.Д. Б. и М.М.С..

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Молбата за прекратяване на гражданския брак с развод по взаимно съгласие е процесуално допустима. Разгледана по същество се явява основателна.

  Налице са предпоставките на чл. 50 и чл. 51 от СК за допускане на развод по взаимно съгласие, без да се издирват мотивите на страните за прекратяване на брака. Съдът се убеди в сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на молителите за прекратяване на брака им с развод, изразено както в подадената писмена молба и споразумение по чл. 51 СК, така и заявено лично в съдебно заседание. Постигнатото между молителите в писмен вид споразумение за последиците от прекратяването на брака, удовлетворява изискванията по чл. 51 от СК, същото не противоречи на закона, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид горното, молбата по чл. 50 от СК се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, като съдът прекрати брака на молителите с развод по взаимно съгласие при уговорените в споразумението условия.

На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК вр. чл. 6, т. 3 от Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата ГПК, съдът определя окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 40 лв., като  по  делото са ангажирани доказателства за внасяне на същата при завеждане на делото.

На осн. чл. 7, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, молителят М.М.С.  следва да заплати държавна такса върху определения размер издръжка в размер на 100,80 лева.

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 24.01.** год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, граждански брак между М.М.С., ЕГН ********** и А.Д.С. , ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № 9/24.01.** г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че съпрузите са съгласни брака им да бъде прекратен с развод на осн. чл. 50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете С.М.М., с ЕГН **********,  се предоставят на майката А.Д.С., която ще се грижи за нейното отглеждане и възпитание.

ПОСТАНОВЯВА, че на бащата М.М.С. се определя режим на лични контакти с непълнолетното дете С.М.М., който ще има право да взема детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, с преспиване в дома на бащата, както и 20 дни през лятната ваканция, които не   съвпадат  с  годишния   отпуск на майката.

ПОСТАНОВЯВА, че за непълнолетната С.М.М. с ЕГН ********** се определя адрес на местоживеене на майката А.Д.С..

ПОСТАНОВЯВА, че бащата М.М.С. ще заплаща месечна издръжка в полза на  дъщеря си  С.М.М., ЕГН **********, чрез нейната  майка и законен  представител А.Д.С., в размер на 140,00 лева (сто и четиридесет лева), начиная от датата на завеждане на молбата – 07.12.2018г., до настъпване на законни причини за нейното  изменение  или прекратяване.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи  предбрачното си фамилно име – Б..

ОБЯВЯВА, че недвижимите и движими вещи придобити по време на брака, са разделени между съпрузите и относно тях същите нямат претенции. 

ОБЯВЯВА, че след развода съпрузите не си дължат издръжка.

ОБЯВЯВА, че разноските по делото остават за страните, така както са ги направили.

ОСЪЖДА  М.М.С., с  ЕГН **********, с адрес *** да заплати по сметка на Районен съд гр. Каварна сумата от 100,80 лв. (сто  лева и осемдесет стотинки),  представляваща държавна такса върху определения размер издръжка,  дължими на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………