Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 28.04.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на дванадесети април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №83 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК.

Молителите В.И.Т. и М.К.Т., излагат в подадената молба, че са сключили граждански брак на 10.01.1986г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при кметство с.Р., общ.Г.Т., за което е съставен акт за гр.брак №*/1986г. Постигнали са сериозно, взаимно и непоколебимо решение бракът им да бъде прекратен с развод на осн. чл.50 СК, без съда да издирва мотивите за това. Към молбата прилагат споразумение по чл.51, ал.1 СК, допълнено в съдебно заседание, с което уреждат въпросите относно упражняването на родителските права над роденото през време на брака малолетното дете С., личните отношения и издръжката на детето, личните и имуществените отношения между съпрузите.

В проведеното съдебно заседание молителите заявяват, че поддържат молбата за развод и постигнатото споразумение.

Контролиращата страна Д ”СП” град Каварна в изготвения социален доклад излага становище, че с постигнато между страните споразумение интересите на малолетното дете С. са защитени изцяло, като родителите са осигурили добра семейна среда за неговото отглеждане и възпитание.

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

От представеното по делото удостоверение за граждански брак №*/10.01.1986г. изд. от на Кметство с.Р., общ.Г.Т., се установява, че М.К.Т. и В.И. В. са сключили граждански брак на 10.01.1986г. пред длъжностното лице по гражданското състояние, като съпругата е приела след брака да носи фамилното име на съпруга си Т.. От удостоверение за раждане, издадено въз основа акт за раждане №***/21.02.2007г. на община Добрич-град  се установява, че молителите са родители на детето С. М.К., родена на ***г. През учебната 2015/2016г. С. К. е записана като ученичка във втори клас на СОУ „Асен Златаров” гр.Ш., видно от удостоверение №УМ 53-170/15.03.2016г.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Молбата за прекратяване на гражданския брак с развод по взаимно съгласие е процесуално допустима. Разгледана по същество се явява основателна.

  Налице са предпоставките на чл.50 и чл.51 от СК за допускане на развод по взаимно съгласие, без да се издирват мотивите на страните за прекратяване на брака. Съдът се убеди в сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на молителите за прекратяване на брака им с развод, изразено както в подадената писмена молба и споразумение по чл.51 СК, така и заявено лично в съдебно заседание. Постигнатото между молителите в писмен вид и допълнено устно в съдебно заседание споразумение за последиците от прекратяването на брака удовлетворява изискванията по чл.51 от СК, същото не противоречи на закона, както и е в интерес на роденото малолетно дете С., поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид горното, молбата по чл.50 от СК се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, като съдът прекрати брака на молителите с развод по взаимно съгласие при уговорените в споразумението условия.

На основание чл.329, ал.1 от ГПК вр. чл. 6, т. 3 от Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата ГПК, съдът определя окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 40 лв. По делото са ангажирани доказателства, че молителката В.Т. е внесла държавна такса в размер на 30 лева при завеждане на молбата. Съгласно постигнатото между молителите споразумение останалата дължима такса в размер на 10 лева, следва да се заплати от молителя Т..

Така мотивиран и на основание чл.330, ал.3 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 10.01.1986 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Г.Т., КМЕТСТВО с.Р.,  граждански брак между М.К.Т., с ЕГН ********** и В.И.Т., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак №2/10.01.1986год.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,  че  двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася  по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА, че детето С. М.К. с ЕГН **********, ще живее при майката В.И.Т. и ще се отглежда в жилището, находящо се в гр.Ш., обл.Д., ***

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на детето С. М.К. се предоставят на майката   В.И.Т..

ПОСТАНОВЯВА, че на бащата  М.К.Т.  се определя режим на лични отношения с детето С. М.К.,  всяка първа  и четвърта седмица от месеца от 09:00 часа в събота до 17:00 часа в  неделя, с приспиване в дома на бащата;

ОБЯВЯВА, че по искане на майката В.И.Т. издръжката на детето С. ще бъде поета изцяло от нея, като бащата не дължи заплащане на такава;

ОБЯВЯВА, че съпрузите не си дължат издръжка един на друг;

ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейно жилище и вещи семейна имуществена общност;

ОБЯВЯВА, че  след прекратяване на брака В.И.Т.  ще запази брачното си фамилно име Т..

ОСЪЖДА М.К.Т., ЕГН:**********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 10 (десет) лева държавна такса по допускане на развода.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………