Р Е Ш Е Н И Е

№26

гр.Каварна 21.02.2019 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и девети януари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора Галин Гавраилов, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 847 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 30 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.).

************************************************** 

*************************************************

Водим от гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 29, т. 6 и сл. от Закона за закрила на детето, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Б.Д.П., с ЕГН **********, в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Средец, поради реинтеграция на детето в биологичното му семейство при неговата майка Г.Б.П., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението да се обяви на Дирекция "Социално подпомагане" Каварна и на родителя на детето - Г.Б.П..

Препис от решението да се връчи на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Средец, ул. Тодор Николов № 65, за сведение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич, в седемдневен срок от обявяването му на страните.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….