О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на първи октомври, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното Гр.д. №876 по описа за 2018г., за да се поизнесе взе предвид следното:

 

Производството по гр.д.№876/2018г. по описа на РС Каварна е образувано по молба с вх.4424/27.12.2018г., подадена от Н.Ф.К. с ЕГН ********** и Д.П.К. с ЕГН **********,***, против А.Б.С. с ЕГН **********, Е.М.С. с ЕГН **********, Г.И.С. с ЕГН **********, М.И.Х. с ЕГН **********, И.Л.Л. с ЕГН **********, Г.Г.К. с ЕГН **********, И.И.Л. с ЕГН **********, М.Г.Л. с ЕГН **********, М.Г.М. с ЕГН **********, И.Г. Цимерман с ЕГН **********, С.А.И. с ЕГН **********, Михаила С.К. с УГН **********, В.Я.Т. с ЕГН **********, Румян Т.В. с ЕГН **********, А.Т.В. с ЕГН **********, В.Г.Х. с ЕГН **********, Н.Н.Б. с ЕГН **********, М.Н.Х. с ЕГН **********, Я.А.Г. с ЕГН **********  и Д.А.Д. с ЕГН **********. С исковата молба е предявен иск с правно основание чл.344 и сл. от ГПК – за делба на съсобствен недвижим имот, находящ се в землището на с.Иречек, общ.Каварна и представляващ нива с площ от *** кв.м., по скица *** кв.м., имот с идентификатор ***

При постановяване на определение по реда на чл.140 от ГПК и разглеждане на отговорите на ответниците съдът констатира, че е направено възражение от ответника А.Б.С.. В отговора същата твърди, че в РС Каварна е заведено гр.д.682/2018г. между същите страни и със същия предмет – делба на същия недвижим имот.

При извършена справка в деловодната програма, съдът установи, че на 17.10.2018г. в РС Каварна е образувано гр.д.№682/2018г. за делба на същия недвижим имот, между същите страни, на същото основание и със същото искане.

Съгласно чл.126, ал.1 от ГПК, когато в един и същи съд или в различни съдилища има висящи дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда.

С оглед на изложеното, производството по гр.д.№876/2018г. по описа на КвРС следва да бъде прекратено служебно от съда. А още повече такова искане е направено и от ответник в производството.

Водим от горното и на основание чл.126, ал.1 от ГПК, Каварненският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 876/2018г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба пред Окръжен съд Добрич в едноседмичен срок от връчване на ищците.

 

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………..