О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на осми юни, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №88/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Граждански дело №88/2016г. е образувано по искова молба с вх.№934/24.03.2016г. подадена от В.А.К. с ЕГН **********  против С.Е.Д. с ЕГН **********. Искът е с правно основание чл.127, ал.2 от СК.

С разпореждане №368 от 25.03.2016г., съдът е разпоредил ответника да представи отговор по чл.131 от ГПК. Призовката, ведно с разпореждането са върнати в цялост с отбелязване от длъжностното лице по призоваванията, че лицето не пребивава на посочения адрес, а е в чужбина. С Разпореждане №570/26.04.2016г. съдът е разпоредил да се извърши служебна справка за постоянен и настоящ адрес на ответника в НБД. От извършената справка е установено, че адреса е същия, на който е връчена и първата призовка на ответника. Указано е на длъжностното лице по връчвания на книжа да залепи уведомление по чл.47 от ГПК, като срока за получаване на книжа е изтекъл на 16.05.2016г. Уведомлението е приложено към делото и е счетено за редовно връчено. С Определение №220/25.05.2016г. е допуснато процесуално представителство на ответника С.Е.Д., като на ищеца е указано в едноседмичен срок да заплати депозит за особен представител в размер на 300.00 лева. Съобщението за заплащане на депозит е връчено на проц.представител на ищеца на 30.05.2016г. В срока депозита не е заплатен, което налага де се приложи чл.129, ал.3 от ГПК.

 С оглед неизпълнението на указанията на съда и в срок, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът следва да върне молбата на ищеца, като прекрати производството по гр.д.№88/2016г. по описа на Районен съд Каварна.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА молба с вх.№934/24.03.2016г.  на ищеца В.А.К. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№88/2016г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на молителите.

 

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………