Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 02.03.2018 г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд, в публично заседание на втори март през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията Ч.Гр.д. № 90 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), във връзка с чл. 29 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество – отм. (ЗОПДНПИ /отм./), вр. с §5, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

 Постъпило е искане от Гергана Димитрова-Ганчева, изпълняващ  длъжността  Директор на ТД гр.Варна към КПКОНПИ гр.София, за разкриване на банкова тайна във връзка с образувано производство по преписка № УВ 1788/20.12.2017 г. по описа на ТД Варна, водена срещу С.С.Х., ЕГН **********, с адрес ***.  

В искането е изложено, че във връзка с постъпило уведомление по ЗОПДНПИ /отм./ от Окръжна прокуратура гр.Добрич, вх. № УВ-1788/20.12.2017 г. е започнало извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито от лицето С.С.Х.. С оглед необходимостта от получаване на данни за изясняване на имущественото състояние на проверяваното лице се иска на основание чл. 29 от ЗОПДНПИ /отм./ и чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, постановяване на решение, с което да бъде разрешено разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите, документите въз основа на които са извършени, както и информация, относно сключени договори за кредити, във всички банки в страната от С.С.Х., ЕГН **********, през периода 23.07.2017 г. до 29.12.2017 г.

Съдът, след като разгледа подаденото искане, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От приложените доказателства се установява, че е започнала проверка по чл. 21 от ЗОПДНПИ /отм./ по преписка № УВ-1788/20.12.2017 г. по описа на ТД гр.Варна за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито от лицето С.С.Х.. Престъплението за което спрямо лицето е започнало наказателно преследване попада в обхвата по чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ /отм./. С цел извършване на проверката се налага, компетентния орган да има достъп до информацията свързана с наличността и движението по банковите сметки на проверяваното лице, попадаща в обсега на чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ /отм./.

Според разпоредбата на чл. 29 от ЗОПДНПИ /отм./, комисията и директорите на ТД могат да поискат от съда разкриване на банковата тайна, на търговската тайна по чл. 35 ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и сведенията по чл. 133, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато това е необходимо за  постигане на целта на закона, поради което искането предмет на разглеждане, изхожда от активно легитимирана страна. На основание чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции съдът може да постанови разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна по искане на КПКОНПИ и директорите на териториалните й дирекции. Понятието "банкова тайна" се дефинира в разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, като това са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.

В настоящият случай е постъпило искане от компетентен орган – Директор на ТД Варна на КПКОНПИ гр.София, към което са приложени доказателства, които обуславят необходимостта от разкриване на банковата тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, за банковите сметки на лицето С.С.Х., ЕГН **********. Съдът преценява, че искането се явява основателно, поради което следва да бъде уважено, като бъде постановено разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе обстоятелства, за посочените в молбата периоди.

Водим от горното и на основание чл. 29 от ЗОПДНПИ /отм./, вр. с § 5, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, във връзка с чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на информация, представляваща банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 6, вр. ал.2 от ЗКИ, като информацията следва да съдържа данни за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите, документите въз основа на които са извършени, както и информация, относно сключени договори за кредити, във всички банки в страната, от лицето С.С.Х., ЕГН **********, с адрес ***, през периода 23.07.2017 г. до 29.12.2017 г.

Препис от настоящото решение да се връчи на Директор на ТД гр.Варна на  КПКОНПИ гр.София.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….