ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  27.05.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на  двадесет и седми май през  две хиляди и  шестнадесета година  в състав:

 

Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                                 Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                                         сложи за разглеждане

Гр.д. № 93 по описа за 2004 година,   докладвано от Районния съдия.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

ИЩЦАТА С.Х.Е. редовно призована не се явява, представлява се от адв. М.Х. от ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИЦИТЕ К.Х.Е. редовно призована не се явява, представлява се от адв. М.Х. от ***, редовно упълномощена и приета по делото;  В.С.Е. редовно призована се явява лично и с адв. К.А. ***, редовно упълномощена и приета по делото; М.Ж.Д. редовно призована се явява лично; С.Ж.Н. редовно призована не се явява, представлява се от адв. К.А. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Д.К.П. редовно призована се явява  лично и с адв. К.А. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.П.К. редовно призован не се явява.

СЪДЪТ докладва постъпилата на 12.05.2016г. в Регистратурата на КРС молба от вещото лице Х.К. Вх. № 1524, с която уведомява, че е са изготвени проекти за делба на процесните имоти, но поради неотложни ангажименти от личен характер ще е извън града за периода от 20.05.2016г. до 30.06.2016г. и няма да може да присъства в съд. заседание.

АДВ. Х. – Да се даде ход на делото.

АДВ. А. –  Не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. Х. – Представили сме по делото документи от Кадастъра гр. Добрич относно доброволната делба  по идентификатор *** за земя в *** и идентификатор *** за земя в ***. В днешно съд. заседание Ви представяме постигната между страните съдебна спогодба и моля да я впишете в протокола и да я одобрите по отношение на процесните имоти, допуснати до делба.

АДВ. А. – Господин Съдия, постигнали сме съдебна спогодба по отношение на процесните имоти, допуснати до делба и моля да я впишете и одобрите.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от страните документи от СГКК гр. Добрич относно поземлен имот с идентификатор ***, представляващ нива с площ от 50 005 кв.м., находящ се в *** и поземлен имот с идентификатор ***, представляващ нива с площ от 50 006 кв.м., находящ се в ***.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице Х.П.К. определения депозит за изготвяне на съдебно-техническата експертиза в размер на 200.00 лв., вносим солидарно от страните.

СЪДЪТ, след като установи, че страните са постигнали спогодба, която не противоречи на закона и морала, депозирали са я в съда и желаят същата да бъде одобрена, на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на постигнатата между страните съдебна спогодба:

Днес, 27.05. 2016 год., в гр. Каварна, между:

Д.К.П., ЕГН: **********,

С.Х.Е., ЕГН: **********    

К.Х.Е., ЕГН: **********,

М.Ж.Д., ЕГН: **********,

С.Ж.Н., ЕГН: **********,

В.С.Е., ЕГН: **********,

Всички като страни по гр.д. № 93/2004г. по описа на РАЙОНЕН СЪД - КАВАРНА, постигнахме съдебна спогодба, с която изцяло уреждаме съдебния спор и слагаме край на производството в рамките на постигнатото споразумение за делба на наследствени ни имоти, допуснати до делба, а именно:

 

1. Недвижим имот, възстановен по ЗСПЗЗ на М.Д.А., починала на 01.09.2002год., предмет на НА № **, том *, дело № **/1996год.   на КРС,  представляващ  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-19/30.03.2006 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  ***, общ. Шабла, местността "***", с  площ  от  50,002дка по документ за собственост, а по скица – 50 006 кв.м,  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория, номер по предходен план: ***, съседи: ПИ с идентификатори ***, ***, ***, ***, ***, възстановена с Решение № 3417/24.06.1994год. на ПК Шабла, между сьделителите Д.К.П., С.Х.Е., К.Х.Е., М.Ж.Д. и С.Ж.Н., при делбени квоти: 2/6 ид. части за Д.К.П., 1/6 ид. част за С.Х.Е., 1/6 ид. част за К.Х.Е., 1/6 ид. ч. за С.Ж.Н. и 1/6 ид. ч. за М.  Ж.Д..

2. Недвижим имот, възстановен по ЗСПЗЗ на наследниците на К.Е.А., починал на 18.09.1978год., предмет на НА № **, том **, д. № ***/1996год. на КРС, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/01.04.2008 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  ***, п.к. ***, общ. Каварна, с  площ  от 50,00дка по документ за собственост, а по скица  50 005кв.м,  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория, номер по предходен план: ***, съседи: ПИ с идентификатори ***, ***, ***, ***, ***, ***, възстановена с Решение № 388/03.04.1995год. на ПК Каварна, между съделителите Д.К.П., С.Х.Е., К.Х.Е., М.Ж.Д., С.Ж.Н. и В.С.Е., при делбени квоти: 8/24 ид. части за Д.К.П., 4/24 ид. част за С.Х.Е., 4/24 ид. част за К.Х.Е., 3/24 ид. ч. за С.Ж.Н., 3/24 ид. ч. за М.Ж.Д. и 2/24 ид. части за В.С.Е..

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  гр. ***, п.к. ***, общ. Каварна,област Добрич, ул. „***” № *, с  площ  по скица  655кв.м,  трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: квартал **, парцел ***, съседи: ПИ с идентификатори ***,  ***, ***, ***, ***, ***, ведно със  СГРАДИ, които попадат върху имота, а именно: Сграда с идентификатор *** /***/  със застроена площ по скица от 110 кв.м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, състояща се от четири стаи, три салона, баня и тоалетна,  и Сграда с идентификатор *** /***/  със застроена площ по скица от 18 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. Целият имот притежаван приживе от наследодателите К.Е.А. и М.Д.А., в съсобственост с трето лице, от която собственост на наследодателите са 62,73/109,56кв.м, между съделителите Д.К.П., С.Х.Е., К.Х.Е., М.Ж.Д., С.Ж.Н. и В.С.Е., при делбени квоти от наследената част: 16/48  ид. части за Д.К.П., 8/48 ид. част за С.Х.Е., 8/48 ид. част за К.Х.Е., 7/48 ид. ч.за С.Ж.Н., 7/48 ид. ч. за М.Ж.Д. и 2/48 ид. части за В.С.Е..

По общо съгласие решихме да поделим същите, както следва:

I. С.Х.Е., ЕГН: ********** и К.Х.Е., ЕГН: ********** получават  в общ дял и съсобственост:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/01.04.2008 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  ***, п.к. ***, общ. Каварна, с  площ  от 40.003дка,  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория, номер по предходен план: ***, съседи: ПИ с идентификатори ***, ***, ***, , ***, ***.

 

II. М.Ж.Д., ЕГН: ********** получава в дял и изключителна собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-19/30.03.2006 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  ***, общ. Шабла, ЕКАТТЕ ***, местността "***", с  площ  от  15.002 дка,  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория, номер по предходен план: ***, съседи: ПИ с идентификатори ***, ***, ***, ***.

Имотът има право на преминаване през имот *** за 147 кв.м с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот *** за 440 кв.м с ширина 2.50м.

 

III. С.Ж.Н., ЕГН: ********** получава в дял и изключителна собственост:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.*** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-19/30.03.2006 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  ***, общ. Шабла, ЕКАТТЕ ***, местността "***", с  площ  от  5.001 дка,  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория, номер по предходен план: ***, съседи: ПИ с идентификатори ***, ***, ***.

Имотът има право на преминаване за имот *** за 147кв.м с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот *** за 147кв.м с ширина 2.50м.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/01.04.2008 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  ***, п.к. ***, общ. Каварна, с  площ  от 10.002дка,  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория, номер по предходен план: ***, съседи: ПИ с идентификатори ***, ***, ***.

 

IV. Д.К.П., ЕГН: ********** получава  в дял и изключителна собственост:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.*** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-19/30.03.2006 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  ***, общ. Шабла, ЕКАТТЕ ***, местността "***", с  площ  от  30.003 дка,  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория, номер по предходен план: ***, съседи: ПИ с идентификатори ***, ***, ***, ***, ***.

Имотът има право на преминаване през имот *** за 147кв.м с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване през имот *** за 440кв.м с ширина 2.50м.

2. 1/3 ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  гр. Каварна, п.к. ***, общ. Каварна,област Добрич, ул. „***” № *, с  площ  по скица  655кв.м,  трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: квартал **, парцел ***, съседи: ПИ с идентификатори ***,  ***, ***, ***, ***, ***, ведно със  СГРАДИ, които попадат върху имота, а именно: Сграда с идентификатор *** /***/  със застроена площ по скица от 110 кв.м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, състояща се от четири стаи, три салона, баня и тоалетна,  и Сграда с идентификатор *** /***/  със застроена площ по скица от 18 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.

 

V. В.С.Е., ЕГН: ********** получава в дял и собственост: 2/3 ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  гр. Каварна, п.к. ***, общ. Каварна, област Добрич, ул. „***” № *, с  площ  по скица  655кв.м,  трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: квартал **, парцел ***, съседи: ПИ с идентификатори ***,  ***, ***, ***, ***, ***, ведно със  СГРАДИ, които попадат върху имота, а именно: Сграда с идентификатор *** /***/  със застроена площ по скица от 110 кв.м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, състояща се от четири стаи, три салона, баня и тоалетна,  и Сграда с идентификатор *** /***/  със застроена площ по скица от 18 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.

За уравнение на дяловете съделителите не си дължат суми.

Съделителите се съгласяват, че рентата за текущата земеделска година ще бъде изплатена и получена според съответната идеална част на всеки преди настоящата делба.

С настоящия договор се прекратява съсобствеността на описаните по-горе недвижими имоти, като никой от съделителите няма каквито и да било претенции по отношение на друг съделител за тях.

 

 

С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

 

1.............................. Д.К.П.

 

2.............................. В.С.Е.

 

3.............................. С.Х.Е.         /чрез пълномощник/

 

4.............................. К.Х.Е.     /чрез пълномощник/

 

5.............................. М.Ж.Д.

 

6.............................. С.Ж.Н.     /чрез пълномощник/

 

СЪДЪТ като взема предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр. д.№ 93/2004г. по описа на КРС съдебна спогодба за извършване на съдебна делба на  недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-19/30.03.2006 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  ***, общ. Шабла, местността "***", с  площ  от  50,002дка по документ за собственост, а по скица – 50 006 кв.м,  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория, номер по предходен план: ***, съседи: ПИ с идентификатори ***, ***, ***, ***, ***, възстановена с Решение № 3417/24.06.1994год. на ПК Шабла; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/01.04.2008 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  ***, п.к. ***, общ. Каварна, с  площ  от 50,00дка по документ за собственост, а по скица  50 005кв.м,  трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, трета категория, номер по предходен план: ***, съседи: ПИ с идентификатори ***, ***, ***, ***, ***, ***, възстановена с Решение № 388/03.04.1995год. на ПК Каварна; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** /***/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 год. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение в КККР няма, с адрес на поземления имот:  гр. Каварна, п.к. ***, общ. Каварна,област Добрич, ул. „***” № *, с  площ  по скица  655кв.м,  трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: квартал **, парцел ***, съседи: ПИ с идентификатори ***,  ***, ***, ***, ***, ***, ведно със  СГРАДИ, които попадат върху имота, а именно: Сграда с идентификатор *** /***/  със застроена площ по скица от 110 кв.м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, състояща се от четири стаи, три салона, баня и тоалетна,  и Сграда с идентификатор *** /***/  със застроена площ по скица от 18 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. Целият имот притежаван приживе от наследодателите К.Е.А. и М.Д.А., в съсобственост с трето лице, от която собственост на наследодателите са 62,73/109,56кв.м.

 

УКАЗВА на страните, че съгласно чл. 234, ал. 3 от ГПК съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

ОСЪЖДА С.Х.Е. с ЕГН: **********, К.Х.Е., ЕГН: ********** да заплатят солидарно държавна такса по сметка на КРС в размер на   1 338,50 /хиляда триста тридесет и осем лева и петдесет стотинки/ лв. върху стойността на придобитият в съсобственост общ дял,   представляваща  2% върху стойността на дела  им съгласно чл. 8 от Тарифа за държаните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА С.Ж.Н. с ЕГН: ********** да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на   517,51 /петстотин и седемнадесет лева петдесет и една стотинки/ лв. върху стойността на придобитите от нея дялове,  представляваща  2% върху стойността на дяловете й съгласно чл. 8 от Тарифа за държаните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА М.Ж.Д. с ЕГН: ********** да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на   548,47 /петстотин четиридесет и осем лева четиридесет и седем стотинки/ лв. върху стойността на придобитият от нея дял,  представляваща  2% върху стойността на дела й съгласно чл. 8 от Тарифа за държаните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Д.К.П. с ЕГН: ********** да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на   1 334.45 /хиляда триста тридесет и четири лева четиридесет и пет стотинки/ лв. върху стойността на придобитите от нея дялове,  представляваща  2% върху стойността на дяловете й съгласно чл. 8 от Тарифа за държаните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА В.С.Е. с ЕГН: ********** да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на   475.07 /четиристотин седемдесет и пет лева и седем стотинки/ лв. върху стойността на придобитият от нея дял,  представляваща  2% върху стойността на дела й съгласно чл. 8 от Тарифа за държаните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ПОРАДИ изчерпване на   предмета на делото във втората фаза СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА   производството  по извършване на делбата по Гр.дело № 93/2004г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи  на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес пред Окръжен съд гр. Добрич.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  12.10  часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 27.05.2016г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                      

СЕКРЕТАР: