О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на дванадесети октомври,  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА 

 

като обсъди Гр.Д №94 по описа за 2018год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Гражданско дело № 94/2018г. по описа на Районен съд гр.Каварна  е образувано по искова молба с вх.№683/06.03.2018г., подадена от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, с адрес: гр.Добрич, бул.“Трети март“, №59, представлявано от Т.Г., срещу М.М.С. с ЕГН ********** ***. С исковата молба са предявени обективно съединени искове по чл.422 от ГПК и чл.86 от ЗЗД.

С Определение № 379 от 26.07.2018г.  съдът е допуснал предоставянето на правна помощ особен представител на ответника: М.  М.  С. с ЕГН ********** ***/2018г. по описа на РС Каварна, на осн. чл.23, ал.1 ЗПП, вр. с чл.47, ал.6, вр. с чл.29, ал.3 ГПК, като е задължил ищеца „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, с адрес: гр.Добрич, бул.“Трети март“, №59, представлявано от Т.Г. в едноседмичен срок от получаване на настоящото определение да внесе по сметката за вещи лица на РС Каварна сумата от 537,47лева, представляваща депозит за възнаграждение на особения представител на ответника.  

 Съобщението с дадените указания е изпратено на ищеца  на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, с адрес: гр.Добрич, бул.“Трети март“, №59, представлявано от Т.Г. чрез юрисконсулт Г.Г.Х.  на 26.07.2018г. Същото е получено на 06.08.2018г. лично от юрисконсулт Г.Х. .

Когато ответникът е призован при условията на чл.47 от ГПК, назначаването на особен представител е задължително условие за провеждане на производството по делото, а внасянето на разноските за особения представител е предпоставка за назначаването му, т.е. задължението на ищеца по чл.47, ал.6 ГПК за внасяне на разноски за назначаване на особен представител е предпоставка за развитието на процеса. Невнасянето на разноски от ищеца, който е инициатор на процеса, заинтересован от развитието му, въпреки изрични указания на съда за това е основание за връщане на исковата молба поради отсъствие на процесуална предпоставка за провеждане на производството по делото. В този смисъл са Определение №211/01.04.2013г. по ч.гр.д.№11/2013г. на ВКС, ІVг.о., Определение №602/09.12.2013г. по ч.гр.д.№7217/2013г. на ВКС, Іг.о., Определение №1 от 04.01.2017г. на ВКС по ч.гр.д.№3320/2016г., Іг.о. и др.

До настоящия момента не е депозирана молба за продължаване на срока и не е внесен определения депозит за възнаграждение на особения представител, което налага прилагането на чл.129, ал.3 от ГПК. Исковата молба следва да бъде върната на ищеца, а производството по делото – да бъде прекратено.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид неизпълнението на разпореждането на съда и невъзможност за продължаване на съдебното производство по исковата молба, с която съдът е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

        

        

ВРЪЩА на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, с адрес: гр.Добрич, бул.“Трети март“, №59, представлявано от Т.Г., искова молба вх.№ 683/06.03.2018г.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 94 по описа за 2018г. на Каварненски районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.

 

 

                                                           

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:................................