О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на седемнадесети юни, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №97/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Постъпила е искова молба с вх.№967/29.03.2016г. от Р.Д.К. с ЕГН **********, К.П.Г. с ЕГН ********** и Г.П.Г. с ЕГН **********, чрез адв.С.С., срещу К.Г.К. с ЕГН **********, Р.К.Г., М.Г.К. с ЕГН **********, Т.Г.К. с ЕГН **********, К.Г.К. с ЕГН **********, С.С.К., К. К.К., С.К.К.Я.К.М., П.К.Г.. С исковата молба е предявен иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ.

С разпореждане №390/30.03.2016г., съдът е оставил молбата без движение  с указание до ищците, в едноседмичен срок да изправят констатираните нередовности на основание чл.129, ал.2 от ГПК. Съобщението е връчено на 07.04.2016г. на пълномощника им адв.С.С.. На 13.042016г. е постъпила молба с вх.№1216, с която са изправени част от нередовностите и е поискано продължаване на срока за изправяне на останалата част от нередовностите на основание чл.63 от ГПК.  С разпореждане от 18.04.2016г. съдът е продължил срока с 1 /един/ месец за изправяне на нередовностите, като е издал и поисканите от ищците съдебни удостоверения.  На 11.05.2016г. е постъпила нова молба от адв.С.С., с която иска отново продължаване на срока с още един месец за изправяне на нередовностите. На същата дата съдът с разпореждане е продължил срока с един месец, считано от изтичане на първоначалния, т.е. 13.05.2016г. На 10.06.2016г. е постъпила молба от адв.С.С., с която представя удостоверения за наследници 2бр., но неизправя останалите нередовности – да представи данъчна оценка и скица на процесния имот, да посочи цена на иска и да заплати дължимата държана такса и на последно място да представи доказателства за вписана искова молба. Освен това не е поискала и нов срок за продължаване на стария.

С оглед неизпълнението на указанията на съда и в срок, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът следва да върне молбата на ищците, като прекрати производството по гр.д.№97/2016г. по описа на Районен съд Каварна.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА молбата с вх.№967/29.03.2016г.  на ищците Р.Д.К. с ЕГН ********** ***, К.П.Г. с ЕГН ********** *** и Г.П.Г. с ЕГН ********** ***

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№97/2016г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на молителите.

 

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………