Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 04.07.2016 год.

 

В    И М Е Т О    НА    Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в публично заседание на шестнадесети юни, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д.         №99 по описа за 2016 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба с вх.№973/29.03.2016г., подадена от Д.А.К. с ЕГН **********, с адрес ***, срещу К.С.К. с ЕГН ********** ***.  С молбата е предявен иск за развод по реда на чл.49,ал.1 от СК.

          В срока по чл. 131 от ГПК ответника е депозирал писмен отговор. С него счита иска за основателен и излага становище, че брака може да бъде прекратен и със споразумение, което двете страни да обсъдят.

В с.з., проведено на 16.06.2016г. страните се явяват лично и излагат своето желание за споразумение, което излагат пред съда в следния смисъл: молят съда да прекрати сключения между тях граждански брак като дълбоко и непоправимо разстроен, без съда да се произнася по въпроса за вината; Родените от брака деца - С. К.С., роден на ***г. и Р. К. С., родена на ***г., са навършили пълнолетие; страните не притежават семейно жилище, недвижимо имущество движими вещи, банкови сметки и влогове; страните няма да си дължат издръжка след прекратяване на брака; след прекратяване на брака съпругата ще продължи да  носи фамилното си име – К.;  разноските по прекратяване на брака се поемат изцяло от молителката. Освен това страните в с.з., молят производството да премине в производство по чл.321, ал.5 от ГПК.

С протоколно определение от 16.06.2016г., на основание чл.321,ал.5 от ГПК, производството по делото е трансформирано от исково в охранително, по реда на чл.50 от СК. След трансформация, молителите поддържат искането за развод по реда на чл.50 от СК и молят съда да утвърди постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение.

След преценка на представените по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа и правна  страна следното:

На 10.08.1985г. К.С.К. и Д.А. С. са сключили граждански брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Шабла. Съпругата е приела да носи фамилното име К.. За сключеният брак е съставен Акт за граждански брак №30/10.08.1985г. родените от брака деца са навършили пълнолетие.

С оглед характера на производството, след определението, с което е трансформирано производството, изразеното и поддържано лично, сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие за  прекратяване на брака, съдът намира, че не следва да се изследват мотивите на молителите за прекратяването на брака им и той следва да бъде прекратен на осн. чл. 50 от СК.

Представеното в хода на производството, споразумение между молителите, съдът преценява, като законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, поради което то следва да бъде утвърдено.

Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 40.00 лева, на осн. чл.6 ,т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Първоначалната такса в размер на 25.00 лева е заплатена от Д.А.К., като с оглед постигнатото споразумение, разликата от 15.00 лева също  следва да се заплати от нея.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                            Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 10.08.1985г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Шабла, между К.С.К. с ЕГН ********** *** и Д.А.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение.

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака сключен на 02.12.1990г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. Същите не желаят издирването на вината, на която и да е от страните;

2./ Родените от брака деца – С. К.С., роден на ***г. и Р. К. С., родена на ***г., са навършили пълнолетие;

3./ Страните не притежават семейно жилище, недвижимо имущество движими вещи, банкови сметки и влогове;

4./ Страните няма да си дължат издръжка след прекратяване на брака;

5./ След прекратяване на брака съпругата ще продължи да  носи фамилното си име – К.; 

6./ Разноските по прекратяване на брака се поемат изцяло от молителката Д.А.К..

 ОСЪЖДА Д.А.К. с ЕГН **********, с адрес: ***,  да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС, държавна такса за развод в размер на 15.00 /петнадесет/ лева, на основание чл.6 ,т.3 от Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………….