Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 29.08.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и девети август, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №99/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК.

Постъпила е молба от Д.А.К. – ищец по гр.д.№99/2016г. по описа на КРС.

С молбата се иска от съда да бъде поправено Решение №60/04.07.2016г. на КРС, където в диспозитива на решението било записано, че страните са сключили граждански брак на ***, а не на ***, която е правилната дата.

Съдът като разгледа молбата намира следното:

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

     В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена тази очевидна фактическа грешка, тъй като от удостоверението за сключен граждански брак, а и в по-горен ред съдът е изписал правилно датата на сключения граждански брак – ***

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №60 от 04.07.2016г. по гр.д.№99/2016г. по описа на КРС като на лист 2 ред 34 отгоре надолу вместо „***”, да се чете „***”.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………