Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 38 от 20.04.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА, в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и седемнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 536/2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.310 и сл. ГПК.

Образувано е по предявен от малолетното дете И.В.Т., действащо чрез своята майка и законен представител А.И.М., срещу В.Т.В. иск по чл.150, вр. с чл.143, ал.2 СК за увеличаване на месечната издръжка, дължима от родител на ненавършило пълнолетие дете от 100,00 лв. на 250,00 лв.

*************************************************************  

*************************************************************

Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

                                                  

ИЗМЕНЯ на основание чл.150, вр. чл.143, ал.2 СК размера на дължимата месечна издръжка от В.Т.В., ЕГН **********, с адрес ***, определена с влязло в сила решение № 78/21.10.2009 г. по Гр. д. № 11/2009 г. на Каварненски районен съд, в полза на И.В.Т., ЕГН **********, действащ чрез своята майка и законен представител А.И.М., ЕГН **********, с адрес ***, като УВЕЛИЧАВА същата от 100,00 лв. на 200,00 лв. (двеста лева) месечно, платима до 5-то число на текущия месец, считано от датата на предявяване на иска – 12.12.2016 г., до настъпване на законно основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на забавата до окончателното погасяване, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над уважения размер от 200,00 лв. до пълния предявен такъв от 250,00 лв. месечно.

ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1, предл.първо ГПК предварително изпълнение на решението в частта му относно присъдената издръжка.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 ГПК, В.Т.В., ЕГН **********, да заплати на И.В.Т., ЕГН **********, действащ чрез своята майка и законен представител А.И.М., ЕГН **********, сума в размер на 240,00 лв. /двеста и четиридесет лева/, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 ГПК, вр. чл.38, ал.2 ЗАдв., И.В.Т., ЕГН **********, действащ чрез своята майка и законен представител А.И.М., ЕГН **********, да заплати на адв.В. В., адвокатско възнаграждение в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 ГПК В.Т.В., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд Каварна сума в размер на 144,00 лв. /сто четиридесет и четири лева/, представляваща държавна такса върху присъдената издръжка.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок, считано от 20.04.2017 г. (чл. 315, ал. 2 ГПК).

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………..