Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 14.09.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на тридесети август две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 177 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 83/09.06.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“,с което на СД“ВС-Д. и СИЕ“ ЕИК: ***,със седалище и адрес на управление: с.Българево,общ.Каварна,обл.Добрич  ул. *** представлявано от В.Т.Д.-Управител е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.29 от Закона за водите за нарушение на чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.

         Жалбоподателят СД“ВС-Д. и СИЕ“ ЕИК: ***,със седалище и адрес на управление: с.Българево,общ.Каварна,обл.Добрич  ул. *** представлявано от В.Т.Д.-Управител чрез жалбата си моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.В жалбата са релевирани оплаквания за незаконосъобразност  на административния акт поради осъществено нарушение на чл.42 т.3 и т.4 от ЗАНН.В жалбата се твърди още,че от фактическа страна не е налице неизпълнение на т.8.1 от разрешителното.Според процесуалните представители на жалбоподателя в Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури е посочено,че сроковете за изпитване трябва да бъдат най-малко през три години,т.е. ако е извършен анализ през 2014г.,няма причина през 2016г. да се търси такъв анализ,при положение,че трите години след това изтичат през 2017г.Законът по мнение на процесуалните представители на жалбоподателя,в случай подзаконовия нормативен акт,не посочва конкретните години,в които трябва да бъде извършван анализа.

         В открито съдебно заседание,въззивникът редовно призован,представлява се от процесуален представители,който поддържат жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.

         Административнонаказващия орган,редовно призован,не се явява представител.Депозирано е писмено становище за отхвърляне на жалбата като неоснователна и да бъде потвърдено Наказателно постановление № 83/09.06.2017г.,издадено от Директора на БДЧР,като правилно и законосъобразно.

         Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен  материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа страна:

         На 27.01.2017г. е извършена контролна проверка по документи по изпълнение условията на Разрешително за водовземане № 2152 0170/17.12.2010г. издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“,с титуляр СД „С.-П. и С.“/актуално наименование СД“ВС-Д. и СИЕ“/, за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение-Тръбен кладенец С-2х“С.-Българево“,намиращ се в ПИ № 07257.11.72 в землището на с.Българево,община Каварна,област Добрич,с цел и обект на водоснабдяването: за напояване на овощни градини в ПИ с №-ра: № 011072,№ 014002 и № 011073,в землището на същото населено място,за нуждите на титуляра.Разрешителното е с начален срок на действие 17.12.2010г. и краен срок-17.12.2020г.При извършената документална проверка за наличната по досието на обекта,водено при БДЧР,информация и документация е констатирано,че титулярът на разрешителното-СД“ВС-Д. и СИЕ“ не е изпълнил задължението си да изследва в акредитирана лаболатория химичния състав на добитите подземни води от водоизточника-Тръбен кладенец С-2х“С.-Българево“ през 2016г.,с цел определяне  на химичното им състояние,по показателите,посочени в Приложение № 2 към чл.10 на Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури,който мониторинг е следвало да бъде извършен в началото на поливния сезон на 2016г.,съгласно изискванията по т.8,подточка 8.1 от Раздел „Условия за разрешаване на водовземането“ към издаденото  Разрешително № 2152 0170/17.12.2010г.Към датата на проверката е установено,че в БДЧР няма представен Протокол от акредитирана лаболатория за извършен химичен анализ на добитите води от сондажа в посочения период.От показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител-Д.М.М. се установява,че актът е съставен във връзка с неизпълнение на условие по разрешителното за водовземане по т.8.1 от разрешителното.Видно е,че са представени химични анализи за 2011г. и 2014г.,но по т.8.1 от разрешителното е посочено,че трябва да се извърши химичен анализ през 2013г.,като на всеки три години вече след това трябва да се извършва нов химичен анализ,т.е. трябва да се извърши през 2013г.,следващият да е през 2016г.,като няма представени химични анализи през тези години,което е в неизпълнение на условие по разрешителното.В тази насока са и показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел по акт Ф.И.,който допълва,че констатациите в акта са на база извършена документална проверка.На 06.02.2017г. в БДЧР се явил управителя на СД“ВС-Д. и СИЕ“,на който е съставен и връчен АУАН,за неизпълнение на т.8,подточка 8.1 от Раздел „Условия за разрешаване на водовземането,към издаденото Разрешително № 2152 0170/17.12.2010г.и не е извършило собствен мониторинг на химичното състояние на добитите подземни води от водоизточника чрез пробонабиране и химичен анализ на водата през 2016г.,в указания в Разрешителното срок.В тридневния срок по чл.44 ал.1 от ЗАНН  не е постъпило писмено възражение по повод съставения и връчен АУАН.Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка било издадено атакуваното наказателно постановление с което на СД“ВС-Д. и СИЕ“ ЕИК: ***,със седалище и адрес на управление: с.Българево,общ.Каварна,обл.Добрич  ул. *** представлявано от В.Т.Д.-Управител е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.29 от Закона за водите за нарушение на чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.Със своя Заповед № 295/15.12.2016г.  Директора на БДЧР-Варна оправомощил длъжностни лица от Дирекция „Контрол“ на БДЧР да извършват контролни проверки,да съставят констативни протоколи и АУАН по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.Д.М. М.,мл.експерт в Дирекция“Контрол“ е сред оправомощените лица в тази заповед.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на приетите по делото писмени доказателства,приобщени по реда на чл.283 от НПК: НП № 83/09.06.2017г.;АУАН № 8/06.02.2017г. по описа на БДЧР-Варна;Заповед № 295/15.12.2016г. на Директора на БДЧР-Варна за упълномощаване на актосъставителя;Писмо изх.№ 26-00-896/4/27.01.2017г. за изясняване на обстоятелства,;Разрешително за водовземане № 2152 0170/17.12.2010г. издадено от Директора на БДЧР,както и въз основа на показанията на свидетелите Д.М.М. и  Ф.Ф.И..

         От приложените към жалбата писмени доказателства,приобщени към доказателствения материал по делото се установява,че през 2014г. от страна на СД“ВС-Д. и С-ие“ е реализиран двукратен мониторинг,доказателство за което са  издадените от „ВиК“ЕООД Добрич Протоколи за изпитване № ПВ 799 от 04.08.2014г. и № ПВ 1011 от 08.10.2014г.,които са представени в БД“ЧР“.Фактът,че горепосочените протоколи са известни на Дирекцията се доказва от Констативен протокол от 02.09.2014г.,в който е записано,че „Има анализ изготвен за 2014г.,представен е при проверката“.В констатациите на Констативен протокол от 26.04.2013г.,изготвен от служител на БД“ЧР“ при проверка на място е посочено,че по т.8“следващият анализ е 2014г.“

         При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема следното:

         Жалбата е процесуално допустима,тъй като изхожда от легитимирано лице,депозирана е в предвидения от закона преклузивен срок срещу акт подлежащ на обжалване.Разгледана по същество,жалбата е основателна,като съображенията на съда в тази насока са следните:

         В хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения,които опорочават процедурата и издаденото наказателно постановление и са основания за отмяната му като незаконосъобразно.

         Посочената като нарушена законова разпоредба-чл.48ал.1 т.11 от Закона за водите вменява задължение на водоползвателите-титуляри на разрешителни да изпълняват условията в издадените им разрешителни.С атакуваното наказателно постановление жалбоподателят е наказан по чл.200 ал.1 т.29 от Закона за водите,която административнонаказателна разпоредба санкционира физическо или юридическо лице,което не извършва собствен мониторинг на количеството и/или качеството на водите,т.е нарушение на чл.174 ал.1 т.1 от Закона за водите.Последната норма съдържа задължение за лицата,на които са предоставени  права за водовземане или ползване на водни обекти да провеждат собствен мониторинг съгласно изискванията на наредбата по чл.135 ал.1 т.14 от Закона за водите-за мониторинг на водите и условията в издадените разрешителни за количеството и качеството на водите.Непълното и непрецизно посочване на нарушените законови разпоредби представлява нарушение на императивните изисквания на  чл.42 т.5 от ЗАНН,досежно съставения АУАН и чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН досежно издаденото НП,регламентиращи задължителния минимум от реквизити,които следва да съдържат посочените актове,а именно законни разпоредби,които са били нарушени виновно,а неправилното приложение на санкционната норма се преценява,като нарушение на чл.57 ал.1 т.7 от ЗАНН-на плоскостта на законосъобразното определяне на вида и размера на наказанието.

         В АУАН и в НП не става ясно фактически в какво се изразява вмененото нарушение,респективно релевантното поведение на жалбоподателя-дали  неизпълнение на изискването по т.8,подточка 8.1 от Раздел „Условия за разрешаване на водовземането“ към издаденото Разрешително № 2152 0170/17.12.2010г. или неизпълнение на изискванията по т.9 от Раздел „Условия за разрешаване на водовземането“ към издаденото Разрешително № 2152 0170/17.12.2010г.,т.е непредставяне от страна на СД“ВС-Д. и С-ие“ на протокол за изпитване.Съгласно АУАН № 8/06.02.2017г. и атакуваното наказателно постановление към датата на проверката е установено,че в БДЧР няма представен Протокол от акредитирана лаборатория за извършен химичен анализ на добитите води от сондажа в посочения период.Освен това в АУАН е посочено,че дружеството жалбоподател не е изпълнило т.8.1 от условията за разрешаване на водовземането,а описаното нарушение е по т.9 от условията,според която  титулярът на разрешителното е длъжен да представя в Басейнова дирекция копия на протоколите от анализите по т.8 в срок до 15 дни след изготвянето им.От документалната проверка извършена на 27.01.2017г. не се установява по безспорен начин,че не е изпълнено изискването на т.8.1,т.е,че не е извършен анализ,тъй като непредставянето на протокол не е равнозначно на неизвършване на мониторинг.Неизпълнение на т.8.1 от условията за разрешаване на водовземането се установява единствено след проверка на документацията на титуляра по разрешителното и в случай,че не бъде представен от него протокол за изпитване,да се приеме,че такова не е осъществено.Непредставянето на протокол за анализ в Басейновата дирекция,което е нарушение по т.9 от условията за разрешаване на водовземане,не може да се приравни на нарушение по т.8.1.При това положение следва да се приеме,че няма дадено описание на нарушение в рамките и съобразно изискванията на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.Този пропуск на административно-наказващия орган   рефлектира върху адекватното  упражняване на правото на защита на нарушителя и пречи за пълноценното упражняване на съдебния контрол.Наказателното постановление следва да има пълно единство между обстоятелствена част и правна квалификация.

         В контекста на изложеното,съдът констатира наличието на процесуални нарушения в хода на административно-наказателната процедура по издаването на НП.Описаните по-горе нарушения са съществени и обуславят отмяна на атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно.

         Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 83/09.06.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“,с което на СД“ВС-Д. и СИЕ“ ЕИК: ***,със седалище и адрес на управление: с.Българево,общ.Каварна,обл.Добрич  ул. *** представлявано от В.Т.Д.-Управител е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.29 от Закона за водите за нарушение на чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

                                               

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: