О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на шести януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.дело № 182/2016г. по описа на Каварненски Районен съд и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производство по чл.84 от ЗАНН вр. с чл.323 от НПК.

         Съдебното производство е образувано по жалба  на С.А.П. с адрес *** срещу Наказателно постановление № 13/04.07.2016г. на Началник Районна служба“Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Каварна.

         С Разпореждане № 484/21.07.2016г. на съдията-докладчик,на основание чл.84 от Особените разпоредби на ЗАНН във връзка с чл.323 ал.1 т.1 във връзка с чл.320 ал.2 от НПК е разпоредено,да се изпрати съобщение на жалбоподателя по АНХД № 182/2016г. по описа на Каварненски Районен съд-С.А.П. ЕГН ********** с адрес ***,на длъжност управител на магазин за хранителни стоки „***“ ЕООД,обект находящ се в ***,в 7/седем/ дневен срок от получаването му да приведе жалбата в съответствие с изискванията на чл.320 ал.2 от НПК,като подпише жалбата.На жалбоподателя са разяснени последиците по чл.84 от ЗАНН вр. с чл.323 ал.1 т.1 вр. с чл.320 ал.2 от НПК при неотстраняване в срок на указания пропуск.

         Видно от отбелязването във върнатото съобщение до жалбоподателя,с приложено Разпореждане № 484/21.07.2016г.,при връчване на горепосоченото съобщение на 25.09.2016г. жалбоподателя С.А.П. е отказала да го получи.Отказът на жалбоподателката да получи съобщението е оформен от връчителя в съответствие с разпоредбата на чл.180 ал.4 от НПК,като е направена бележка за това в присъствието на един свидетел.

Съгласно правилата за изчисляване на сроковете по чл.84 от ЗАНН вр. с чл.183 ал.2 от НПК,срокът за отстраняване на пропуска в жалбата е изтекъл на 03.10.2016г.,т.е  в края на първия присъствен ден следващ последния ден на срока,който е неприсъствен.Ето защо приемам,че и след срока от съобщението,жалбата не отговаря на изискването на чл.320 ал.2 от НПК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.84 от ЗАНН вр. с чл.323 ал.1 т.1,вр. с чл.320 ал.2 от НПК,съдът

 

                              О    П    Р    Е    Д   Е    Л    И:

 

ВРЪЩА жалба вх.№ 2288/20.07.2016г. при Районен съд гр.Каварна подадена от С.А.П. ЕГН ********** с адрес ***,на длъжност управител на магазин за хранителни стоки „***“ ЕООД,обект находящ се в *** срещу Наказателно постановление № 13/04.07.2016г. на Началник Районна служба“Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Каварна,поради неотстраняване в срока по чл.323 ал.1 т.1 от НПК/седмодневен срок от получаване на съобщението/на пропуск в жалбата-неподписването и.

         На основание чл.63 ал.2 от ЗАНН ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по настоящото АНХД № 182/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна,поради недопустимост на жалбата.

         Препис от настоящото определение да се връчи на жалбоподателя.

         Определението на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН вр. с чл.160 ал.1 от АПК,може да се обжалва пред Админинстративне съд гр.Добрич,с частна жалба,в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: