О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  

 

гр. Каварна, 07.03.2018 год.

 

Каварненският районен съд,  в закрито съдебно заседание на двадесет и шести  февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от районния съдия АН Дело № 1 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

           

          производството по делото е образувано по жалба с вх.№19/03.01.2018г., подадена от ЕТ”БОРИС Б – А.И.”***, ЕИК 203548064 против Наказателно постановление № 41 / 23.08.2016г., издадено от Директора на Регионалната здравна инспекция – Добрич.

С разпореждане №8/03.01.2018г. съдията докладчик е разпоредил да ес изиска цялата преписка по постановяване на Наказателното постановление.

На 15.01.2018г. е постъпила преписката по издаденото наказателно постановелние.

          Съдът след като се запозна с направеното искане от РЗИ Добрич за прекратяване на делото поради подаване на жалбата след изтичане на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, счита жалбата за недопустима.

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН нарушителят може да обжалва наказателното постановление в седемдневен срок от връчването му. В конкретният случай обжалваното Наказателно постановление № 41 от 23.08.2016г., издадено от Директора на Регионалната здравна инспекция – Добрич е връчено на жалбоподателя на 18.09.2017г. по реда на чл.58, ал.2 от ЗАНН, с оглед приложената по административнонаказателната преписка Товарителница № 4862368/23.08.2017г., в която е удостоверено, че клиента отказва пратката. Същото е отразено и в самото наказателно постановление. От приложените по делото документи се установява, че РЗИ Добрич е положила достатъчно усилия, отговарящи на разписаните в закона разпоредби, за да връчи наказателното постановление на санкционираното лице. Изпратени са покани до ЕТ”БОРИС Б – А.И.” за връчване на  наказателното постановление съответно на  31.08.2016г., 10.11.2016г., 31.01.2017г.  НП № 41/23.08.2016г.  е изпратено за връчване на посочения от него адрес в акта, чрез „Български пощи”ЕАД, но пратката не е била потърсена и върната съответно на 28.06.2017г. След това наказателното постановление е било изпратено на ЕТ”БОРИС Б – А.И.”*** чрез куриерска фирма „D  D expres“, като за експресната куриерска услуга е издадена товарителница 4662368 от 23.08.2017г. Същата е отказана, като отказа е удостоверен с дата – 18.09.2017г. и подпис на куриера.

Съдът счита, че в конкретния случай е правилно субсидиарното приложение на НПК, а именно – чл.84 от ЗААН. Съгласно чл.180, ал.4 от НПК при отказ да се подпише съответния документ от страна на адресата, е достатъчно надлежното отбелязване на отказа. При изпълнение изисквания съгласно разпоредбите на чл.180, ал.4 НПК във вр. с чл.84 ЗААН връчването се счита за редовно, с всички произтичащи за страните в административно-наказателното производство последици – изтичане на определените в закона срокове за обжалване по съдебен ред и за влизане на наказателното постановление в сила.

Предвид горното съдът приема, че правилно върху наказателното постановление е извършено отбелязване, че същото е връчено по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН на дата 18.09.2017г. Седемдневният срок за обжалване на наказателното постановление е изтекъл на 26.09.2017г, който е последният ден за подаване на жалба. В настоящият случай жалбата срещу наказателното постановление е подадена от ЕТ”БОРИС Б – А.И.” на 03.01.2018година. В самото наказателно постановление е отбелязано, че същото е влязло в сила на 26.09.2017г.  

          От горното се налага извода, че Наказателно постановление № 41 от 23.08.2016г., издадено от Директора на Регионалната здравна инспекция – Добрич не е било обжалвано в законоустановения седемдневен срок от връчване на същото и с изтичането на този срок постановлението е влязло в законна сила на основание чл. 64, ал. 1, б. „б” от ЗАНН.

Предвид изложеното съдът счита, че подадената жалба от ЕТ”БОРИС Б – А.И.”*** се явява недопустима и неподлежаща на разглеждане като подадена след изтичане на преклузивния срок за обжалване, посочен в чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

          Поради изложеното жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима и да се върне на жалбоподателя, а производството по делото да се прекрати.

С оглед изложеното и на основание чл. 84 от ЗАНН във вр. чл. 323, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 2 от НПК и чл. 59, ал. 2 от ЗАНН съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА на жалба с вх.№ 19/03.01.2018г. по описа на Районен съд гр.Каварна,  против Наказателно постановление № 41 / 23.08.2016г., издадено от Директора на Регионалната здравна инспекция – Добрич, подадена от ЕТ”БОРИС Б – А.И.”***,  като недопустима.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1/2018г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

            Определението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Добрич в петнадесетдневен срок от получаване на съобщенията.

           

 

 

 

 

                                                           Районен съдия:……………..