Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

Гр.Каварна, 07.11.2017г.

 

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и осми септември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№10/2017г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на И.С.С.  с ЕГН ********** ***4, чрез адв. Д.Г.Д., с личен № ***, с адрес: гр.***, бул.”***” № **, ет.*, ап.*, против Наказателно постановление №007/29.07.201621.12.2016г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас.

В жалбата се излага, че наказателното  постановление е издадено при съществено противоречие с материалния закон и след допуснати съществени процесуални нарушения. Описаната в акта и наказателното постановление  фактическа обстановка не отговаряла на обективната действителност. Жалбоподателят твърди, че посоченото НП е издадено въз основа на АУАН, при съставянето на което са допуснати съществени процесуални нарушения и в противоречие с императивни изисквания на ЗАНН и на ЗРА. Твърди, че не е извършвал стопански риболов за своя сметка в сочения ден, а за ползвателя на кораба „***“ЕООД. По време на проверката от Гранична полиция трала не е бил в работно положение. Реализираните 40.300 кг. риба от вида калкан били уловени съгласно закона и чрез уреди собственост на ползвателя на кораба, който имал разрешително, удостоверяващо правото за стопански риболов. Риболовния кораб „***“ бил снабден с всички необходими документи за извършване на стопански риболов за 2016г., което не било отчетено от органите на ИАРА и Гранична полиция, което довело до опорочаване на процедурата по издаване на АУАН и НП. Въпросния кораб бил собственост на „***“ООД, на чието име било издадено разрешителното за стопански риболов в Черно море и този документ бил безсрочен. Кораба се оперирал от „***“ЕООД, който бил ползвател и осъществявал стопански риболов и се е снабдил с необходите документи и специални разрешителни за улов на калкан. Сочи, че била съставена декларация за произход съгласно ЗРА, който факт бил констатиран от актосъставителя и издателя на НП, но не бил взет предвид при съставяне на АУАН. Затова и счита, че отговорно е дружеството „***“ЕООД, а не член на екипажа на кораба.

Моли съда да отмени НП №007/29.07.2016г. на началника на „Рибарство и контрол – Черно море“ гр.Бургас към ГД „Рибарство и контрол“ при ИАРА като незаконосъобразно и постановено пир допуснати съществени процесуални нарушения.

В с.з. жалбоподателят се явява лично и се представлява от упълномощен представител адв.Д.Д. ***, който поддържа жалбата изцяло.

Въззиваемата страна, редовно призована, представлявана в процеса от юрисконсулт К.И. оспорва жалбата, като счита, че не е  подкрепена с доказателства.

Актосъставителят, редовно призован, поддържа направените в акта констатации.

Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

От фактическа страна:

На 12.03.2016г. в 13.52 часа в Черно море, югодападно от нос Калиакра, в точка с координати …., служители на РДГП Бургас извършили проверка на риболовен кораб *** с външна маркировка ***и на лицето И.С.С., представил се за капитан на риболовния кораб същия е извършил стопански риболов на „калкан“ с трал, с око на мрежата – 60 мм, по данни на проверяваното лице, като посоченото в декларацията за произход № BGR 0720398/13.03.2016г. количество е 40.300 кг. Представената от лицето марка на регистрирания уред с №077323 е предназначена за друг  (пелагичен)трал с око на мрежата – 12 мм. Тези действия представляват административни нарушения по чл.18г, ал.4 и чл.36, ал.1 от ЗРА, във вр. с чл.9, ал.1 от Наредба №37/10.11.2008г., издадена от министъра на земеделието и храните. Установеното при проверката количество уловена риба от вида „калкан“ – 40.300 кг. Представлява усвоен ресурс от риба, без посеченото лице да има придобитото право за усвояване на ресурс от риба, което представлява адм.нарушение по чл.17, ал.4, във вр. с ал.3 от ЗРА.

Акта бил написан на основание Констативен протокол №442900-84/12.03.2016г. по описа на БГПК – Созопол. Същия е бил съставен в присъствието на нарушителя и свидетелите П. А. П. – присъствал на проверката и С.И.С., работещ в ИАРА. В графа бележки и възражения има възражения от жалбоподателя, които не се четат. При задължение на въззиваемата страна да представи четливо копие от акта, същата до края на съдебното следствие не представи такъв.

Въз основа на така съставения акт, Началника на отдел Рибарство и контрол – Черно море гр.Бургас издал процесното наказателно постановление, с което наложил на жалбоподателя И.С.С. за нарушение на чл.18г, ал.4 от ЗРА  глоба в размер на 500 лева, за нарушение на чл.36, ал.1от ЗРА глоба в размер на 1000 лева и за нарушение на чл.17, ал.4, във вр. с ал.3 от ЗРА, глоба в размер на 1500 лева. На основание чл.90, ал.2 от ЗРА  са отнети в полза на държавата 40.300 кг. риба от вида „калкан“ и е постановено жалбоподателя да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси, чийто размер възлиза на 1209.00 лева, за 40.300 кг риба от вида „калкан“.

Разпитан в хода на съдебното заседание свидетелят Х.Н.К., който е актосъставител посочва, че не е присъствал на проверката, която била извършена от служители на „Гранична полиция“ и за която бил съставен констативен протокол. Било констатирано от тях, на кораба има трал в работно положение, с проволки към борда и 40 кг. калкан. По данни на проверяваното лице окото на мрежата бил 60 мм.

Според свидетеля Р.А.служител на „Гранична полиция“ Бургас на 12.03.2016г. проверили процесния кораб. Трала бил изваден от морето, но бил мокър. Капитана казал, че имат 40 кг риба калкан. Друг вид риба не е имало на борда. Сходни са и показанията на св. П.П. също служител на Гранична полиция. А според С.С. служител на ИАРА той присъствал само при съставянето на акта.

Свидетеля на жалбоподателя К.К., който присъствал при проверката свидетелства, че тогава били аварирали и кораба бил спрян. Били извадили мрежите /елеме/ с рибата и после ги били поставили отново в морето. На кораба имало пелагичен трал. Собственик на кораба бил „***“ и той е и капитан на кораба. А И. е колега от екипажа. При проверката той съпътствал поверяващите, защото е най-опитен от всички.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на гласни доказателства: показанията на свидетелите  Х.Н., Р.А.и П.А., както и от свидетеля на жалбоподателя К.К. дадени в съдебното следствие и от приложените по делото доказателства прочетени и приети от съда по реда на чл.283 от НПК.

От правна страна:

Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в установения от закона 7-дневен срок на връчване на НП и пред надлежния съд – по местоизвършването на твърдяното нарушение. Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

Съдът счита, че при съставяне на АУАН не е спазен срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Според чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Изборния кодекс, Закона за политическите партии, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора "а" и част трета от Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години.

Тази норма е императивна и спазването на определените в закона срокове е задължително, респ. съставянето на АУАН извън срока по чл.34 ал.1 ЗАНН представлява съществено процесуално нарушение.Сроковете по чл.34 ал.1 ЗАНН по своята същност са преклузивни и тяхното изтичане е абсолютна процесуална пречка за образуване на административно-наказателното производство, респ. абсолютно основание за прекратяване на вече образуваното такова.Бездействието на съответните контролни органи в течение на срока по чл.34 ал.1 ЗАНН се санкционира от законодателя, като абсолютна пречка за продължаване на административно-наказателното преследване. В случая и видно от датата на съставяне на АУАН – 23.06.2016г., повече от три месеца от проверката на 12.03.2016г.,  се заключава за допуснато нарушение на процесуалните правила, което нарушение опорочава цялата образувана преписка и издаденото НП се явява незаконосъбразно. В горния смисъл е и константната съдебна практика, според която изтичането на срока по чл.34 ал.1 ЗАНН преклудира възможността на наказващия орган законосъобразно да ангажира административната отговорност на нарушителя.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  като незаконосъобразно Наказателно постановление №007/29.07.2016г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас, с което на И.С.С., за нарушение на чл.18г, ал.4 от ЗРА  глоба в размер на 500 лева, за нарушение на чл.36, ал.1от ЗРА глоба в размер на 1000 лева и за нарушение на чл.17, ал.4, във вр. с ал.3 от ЗРА, глоба в размер на 1500 лева. На основание чл.90, ал.2 от ЗРА  са отнети в полза на държавата 40.300 кг. риба от вида „калкан“ и е постановено жалбоподателя да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси, чийто размер възлиза на 1209.00 лева, за 40.300 кг риба от вида „калкан“.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

               

 

                                 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………