Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  22.03.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 10 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 193/29.12.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“,с което на Община Крушари Булстат: *** с адрес с.Крушари,община Крушари,обл.Добрич улица „Девети септември“ № 3а,представлявана от Д.С.С.-*** е наложена имуществена санкция в размер на 150/сто и петдесет/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.4 от Закона за водите“ за нарушение по чл.48 ал.1 т.12 от Закона за водите.

         Жалбоподателят Община Шабла Булстат: *** с адрес с.Крушари,община Крушари,обл.Добрич улица „Девети септември“ № 3а,представлявана от Д.С.С.-***   чрез жалбата си моли съда да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно,постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон.Твърди се,че с писмо рег.№ Е-05/18.01.2017г. Община Крушари е предоставила на Директора на БДЧР справка с данни от показанията на водомера за отчетния период във връзка с разрешително за водовземане от минерална вода № ****12.10.2010г.В жалбата се твърди още,че с писмо рег.№ 08-00-240/22.08.2017г. Община Крушари е изпратила Доклад за изпълнение условията в разрешително № 2110002/12.10.2010г. за водовземане,съгласно изискванията на чл.48 ал.1 т.12 от ЗВ.,като информацията съдържаща се в доклада и тази в справката се припокриват.Според жалбоподателят,фактическата обстановка сочи,че е налице основание за прилагане разпоредбата на чл.28 ЗАНН,тъй като представянето на доклада не в срока по чл.48 ал.1 т.12 от Закона за водите-31.03.2017г.,а по-късно не уврежда ничии интереси,още по-малко държавни или обществени.

         В открито съдебно заседание,въззивникът редовно призован,не се явява упълномощен представител.

         Въззиваемата страна се представлява от ст.ю.к. П. който по съществото на делото моли потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.Чрез събраните доказателства се установявало по категоричен начин извършеното нарушение.Намира за неоснователни възраженията обективирани в жалбата за маловажност на извършеното нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН.Счита,че допуснатото нарушение е доказано по категоричен начин,поради което моли да бъде потвърдено наказателното постановление ведно с наложената имуществена санкция,която е в минимален размер.

         Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен  материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа страна:

         На 10.08.2017г. е извършена контролна проверка на място и по документи на обект:Почивна база на Община Крушари,находяща се в имот № ******по кадастралната карта на с.Топола,общ.Каварна,област Добрич,по изпълнение условията на Разрешително за водовземане от минерални води чрез съществуващи водовземни съоръжения № ***/12.10.2010г. издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район/БДЧР/,с титуляр Община Крушариза водовземане от минерални води чрез съоръжение-Сондаж Вн-39 „Иканталъка“,находящ се в с.Топола к.к.“Карвуна“,местност „Иканталъка“,община Каварна,област Добрич,с цел и обект на водовземането: за питейно-битово водоснабдяване/когато няма друга алтернатива/ на Почивна база на Община Крушари,съставляваща обект с идентификатор № *** по кадастралната карта на с.Топола,к.к.“Карвуна“,местност „Иканталъка“,общишна Каварна,собственост на титуляра.Разрешителното е с начален срок на действие 12.10.2010г. и краен срок-12.09.2018г.

         При извършената проверка за наличната по досието на обект информация и документация водена при БДЧР,в качеството и на контролиращ орган по Закона за водите,относно изпълнението на условията по горецитираното разрешително е констатирано,че титулярът на същото-Община Крушари,не е изпълнил задължението си да представи в БДЧР в срок до 31.03.2017г. Доклад по чл.48 ал.1 т.12 от Закона за водите,за изпълнение на условията в Разрешително № ***/12.10.2010г. за 2016г.Същия не е представен и при проверка на място.От служител в Дирекция „Контрол“ при БДЧР е констатирано,че с това свое деяние Община Крушари е нарушила чл.48 ал.1 т.12 от Закона за водите,като не е представила в БДЧР Доклад за изпълнение на условията в издаденото  разрешително за 2016г.,в срок до 31.03.2017г.

         При проверката на БДЧР е съставен Констативен протокол  с № 472в от 10.08.2017г. отразяващ описаните по-горе обстоятелства от П.Ч.-младши експерт в Дирекция „Контрол“ при БДЧР.

         За така установените и описани обстоятелства  от БДЧР е съставено и изпратено Уведомително писмо изх.№ 08-00-204/18.08.2017г. до нарушителя за съставяне на АУАН.На 22.08.2017г. в присъствие на изрично упълномощен представител на нарушителя е съставен Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ № 121/22.08.2017г.Същият е връчен и подписан от упълномощеното лице без възражения.

         В тридневния срок по чл.44 ал.1 от ЗАНН до Директора на БДЧР не е постъпило писмено възражение по повод съставения и връчен АУАН.Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка било издадено атакуваното наказателно постановление с което на Община Крушари Булстат: *** с адрес с.Крушари,община Крушари,обл.Добрич улица „Девети септември“ № 3а,представлявана от Д.С.С.-*** е наложена имуществена санкция в размер на 150/сто и петдесет/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.4 от Закона за водите“ за нарушение по чл.48 ал.1 т.12 от Закона за водите.

         Със своя Заповед № 139/26.07.2017г.04.08.2016г.  Директора на БДЧР-Варна оправомощава П.Ч. на длъжност „младши експерт“ в Дирекция „Контрол“,да извършва контролни проверки,да съставя констативни протоколи и АУАН по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на приетите по делото писмени доказателства,приобщени по реда на чл.283 от НПК:АУАН № 121/22.08.2017г. по описа на БДЧР-Варна,пълномощно от 22.08.2017г.,Писмо-покана до Кмета на Община Крушари,изх.№ 08-00-204/18.08.2017г. за съставяне на АУАН,ведно с известие за доставка,Констативен протокол от проверка с № 472в от 10.08.2017г.,Разрешително за водовземане № ***/12.10.2010г. издадено от Директора на БДЧР,Заповед № 139/26.06.2017г. на Директора на БДЧР-Варна за упълномощаване на актосъставителя,както и въз основа на показанията на свидетелите П.Ч.,Ж.Х., С.  И.И. и Е.П.Х..

         Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите П.Ч.,Ж.Х., С.  И.И. и Е.П.Х. като логични,непротиворечиви и кореспондиращи с останалите доказателства по делото.Останалите писмени доказателства по делото  съдът намира за непротиворечиви в тяхната цялост,поради което им даде вяра.

         При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема следното:

         Жалбата е процесуално допустима,тъй като изхожда от легитимирано лице,депозирана е в предвидения от закона преклузивен срок срещу акт подлежащ на обжалване.Разгледана по същество,жалбата е неоснователна,като съображенията на съда в тази насока са следните:

         Настоящия съдебен състав намира,че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи.Доказателство за това съдът извлича от съдържанието на приложената Заповед № 139/26.06.2017г. на Директора на БДЧР-Варна за упълномощаване на актосъставителя,както и от разпоредбите на чл.201 ал.1 и ал.2 от Закона за водите.

         Съдът констатира,че в хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,водещи до опорочаване на същото и ограничаващи правото на защита на лицето,сочено като нарушител.Издаването на НП извън срока,посочен в чл.52 ал.1 изр.1 от ЗАНН не следва да се отчита като съществено процесуално нарушение,тъй като този срок е инструктивен и с неговото изтичане не се преклудира правото на наказващия орган да издаде съответния санкционен акт,доколкото не е изтекъл шестмесечния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН.

         Видно от акта за нарушение и НП отговорността на въззивника е ангажирана за нарушение на чл.48 ал.1 т.12 от Закона за возите.Цитираната разпоредба въвежда задължение за водоползватели титуляри на разрешителни,в срок до 31 март на следващата година да предоставят на директора на съответната басейнова дирекция,а в случаите на издадено разрешително по чл.46 ал.1 т.3 и на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите,доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни. Като водоползвател  въззивника е следвало в срок до 31 март  на следващата отчетна година да предостави на Басейнова дирекция „Черноморски район“-гр.Варна доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително.По делото се установява,че доклад по чл.48 ал.1 т.12 от ЗВ относно изпълнение на условията по издаденото разрешително за 2016г. не е подаден в срок до 31.03.2017г.Задължението за подаване на доклад за изпълнение на условията в разрешителното е в пряка връзка с контрола,който упражнява Директора на БДЧР по чл.188 във връзка с чл.186 от ЗВ и за целите за поддържане на базата данни по чл.155 ал.1 т.18 от ЗВ.Съгласно Разрешително за водовземане № ***/12.10.2010г. издадено от Директора на БДЧР-раздел „Други условия“ т.II възивникът/титуляр на разрешителното/ е бил длъжен да предостави в срок до 31 март на следващата отчетна година  на Директора на Басейнова дирекция Черноморски район гр.Варна доклад за изпълнение на условията в разрешителното.Неизпълнението на това задължение представлява нарушение на чл.48 ал.1 т.12 от ЗВ,за което нарушение има предвидена санкционна норма  по чл.200 ал.1 т.4 от Закона за водите.

         Субективната страна на нарушението не следва да се обсъжда доколкото отговорността на юридическите лица и еднолични търговци за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност е обективна и безвиновна.

         Настоящия съдебен състав счита,че липсва законово основание за намаляване размера на наказанието,тъй като наложеното такова е определено в законовия минимум от 150/сто и петдесет/ лева,а разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗАНН не допуска определяне на наказанията под  предвидения най-нисък размер.

         В жалбата са изложени аргументи за приложението на чл.28 от ЗАНН.Съдът счита,че не са налице предпоставките на посочената разпоредба и случаят не е маловажен.В ЗАНН няма легална дефиниция на понятието „маловажен случай“,затова с оглед препращащата норма на чл.11 от същия закон следва да намери приложение легалната дефиниция на това понятие,посочена в чл.93 т.9 от НК-извършеното административно нарушение,с оглед липсата на вредни последици или незначителността им и другите смекчаващи отговорността обстоятелства,представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи от същия вид.В конкретния случай няма основание да се приеме,че деянието е с по-ниска степен на обществена опасност  в сравнение с други сходни и типични за деянието хипотези.Съдът споделя изложените аргументи за липса на основание за приложение на чл.28 от ЗАНН както в самото наказателно постановление,както и в представеното писмено становище  от юрисконсулт Й. П..Закона за водите определя висока степен на обществена опасност на деянията нарушаващи неговите норми и именно за това отговорността  за нарушения на законови разпоредби на ЗВ е по-строга.За да е осъществен състава на чл.200 ал.1т.4 от Закона за водите не се изисква наличие на вредоносен резултат,а е достатъчно само неизпълнение на възложените задължения.Това,че нарушението е извършено за първи път е смекчаващо отговорността обстоятелство и предполага налагане на наказание в по-нисък или минимален размер ,както е в случая,но не и задължително приложение на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

         С оглед изложеното съдът счита,че обжалваното Наказателно постановление № 193/29.12.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ се явява законосъобразно,правилно и обосновано и като такова следва да бъде потвърдено.

         Водим от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 193/29.12.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“,с което на Община Крушари Булстат: *** с адрес с.Крушари,община Крушари,обл.Добрич улица „Девети септември“ № 3а,представлявана от Д.С.С.-*** е наложена имуществена санкция в размер на 150/сто и петдесет/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.4 от Закона за водите“ за нарушение по чл.48 ал.1 т.12 от Закона за водите.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: