Р Е Ш Е Н И Е

    

гр. Каварна  31.05.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното съдебно заседание на шестнадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

            при секретаря А.м., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 101 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

           

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на Д.В.А.ЕГН:**********,  роден в гр.Б.,  адрес ***, против НП № 8/22.02.2016 год. на Началника на РУМВР гр. Каварна, с което му е наложено административно наказание - глоба в размер на 300 лева, на осн. чл. 45, ал.3 от Закона за закрила на детето.

            В жалбата си въззивникът оспорва фактическата обстановка възприета от АНО, излага становище, че са налице съществени противоречия между описаната в АУАН и НП фактически обстановки и реалната такава. Оспорва приетата в АУАН и НП правна квалификация.

            В съдебно заседание въззивника се явява лично и с упълномощен процесуален представител. Поддържа жалбата изцяло.

            Въззиваемата страна редовно призована за с.з., представлява се от Началник РУМВР гр.Каварна. Приема, че в хода на административно наказателното производство са допуснати редица съществени нарушения на процесуалните правила. Счита, че НП следва да бъде отменено.

            След като прецени обжалваното постановление, с оглед основанията посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Жалбата е подадена в срока за обжалване от надлежна страна, поради което същата е процесуално допустима.

            На 14.02.2016 год. е съставен акт за установяване на административно нарушение № 8/22.02.2016г., фабричен №167216, в който е отразено, че на 14.02.2016г. около 01,30 часа в гр.К., пред К. „**“ при извършена проверка се установи, че като родител на Т.Д. А., ЕГН********** е допуснал същия без придружител да е след 22часа. Гореописаното било квалифицирано от актосъставителя като нарушение на разпоредбите на чл.8, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

            Въз основа на съставения акт, административно наказващия орган е издал НП №8/22.02.2016 год. на Началника на РУМВР гр. Каварна, като е възприел изцяло констатациите, описани в него и е приел, че е нарушена разпоредбата на чл. 8, ал.4 от ЗЗД, като на основание чл. 45, ал.3 от ЗЗД е наложил на въззивника административно наказание глоба в размер на 300 лева.

            В съдебно заседание са депозирали показания актосъставителят С.А.  С. и свидетелите С.П.С., Г.Г.И.. Видно от показанията на актосъставителя и св.С., на посочената в АУАН и НП дата не са извършвали проверка и лично не са установили вписаното в АУАН административно нарушение. Актосъставителят заявява, че от негови колеги му е било указано да изготви АУАН, като му е бил диктуван текста на обстоятелствената част. Категорично заявява, че не е установил никакво администратнивно нарушение и лично не се е убидел в описаната фактическа обстановка. Св.С. заявява, че е свидетел единствено при съставяне на АУАН и не е свидетел на извършване или установяване на административното нарушение, което е отразено в АУАН. Св.Г. заявява, че като пълнолетно лице е имал уговорка с жалбоподателя да придружи сина му до заведението „К.**“ Той бил треньор по футбол на момчето – Т. и с родителите му се познавали отдавна. При приближаване на заведението били спрени от намиращите се отвън полицейски служители и макар да заявил, че е придружител на непълнолетния, били отведени в РУМВР.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от събраните по делото доказателства, а именно: приложените към писмо с рег.№283000-1190 от 12.05.2016г. на РУ Каварна писмени доказателства, а именно: акт за установяване на административно нарушение №8/22.02.2016г.; наказателно постановление № 8 от 22.02.2016г. В събрания доказателствен материал не се установяват съществени противоречия. Показанията на свидетелите последователно представят идентична фактическа обстановка, поради което съдът счита, че следва да бъдат кредитирани.

Разгледана по същество, жалбата се явява основателна, по следните съображения: 

Актът за установяване на административно нарушение и обжалваното наказателно постановление са съставени от оправомощени лица, в сферата на тяхната компетентност, според разпоредбата на чл.46 ал.2 от Закона за закрила на детето.

В същото време обаче констатира, че в хода на адм. наказателното производство са били допуснати съществени нарушения на процес. правила, а именно: Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, НП следва да съдържа описание на нарушението, дата и място, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. В конкретния случай съдът констатира, че от фактическото описание на нарушенията дадено в НП не става ясно какви са доказателствата, обосноваващи извършването именно от жалбоподателя на описаното нарушение.

На следващо място съдът приема, че при съставяне на АУАН е допуснато нарушение на разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН. В АУАН като свидетел е вписан единствено С.П.С.. Св.С. е полицейски служител и видно от свидетелските му показания е свидетел единствено при изготвяне и връчване на АУАН, но не и при установяване на извършеното нарушение. Т.е. АУАН е изготвен с участието на един свидетел, като той в разрез с разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН не е очевидец на извършването или установяването на нарушението. Самия актосъставител също лично не е установил никакво нарушение и не е извършил проверка на фактическата обстановка, която е вписал в АУАН.

Съдът намира, че посочените по-горе нарушения на процес. правила са съществени такива и са достатъчно основание за отмяна НП на процес. основание, тъй като водят до грубо нарушаване правото на защита на наказаното лице. Същото е лишено от възможността да разбере в извършването на какво точно нарушение е обвинено, при какви приети за установени факти за да организира адекватно защитата си срещу повдигнатото обвинение.

С оглед на всичко изложено по-горе съдът счете, че атакуваното наказателно постановление е издадено в нарушение на закона, същото страда от пороци, които го правят процесуално недопустимо и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът намира, че процесното наказателно постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно и неправилно.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, изр. 1, предл. 3 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е    Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление 8/22.02.2016 год. на Началника на РУМВР гр. Каварна, с което на Д.В.А.ЕГН:**********,  роден в гр.Б.,  адрес *** е наложено административно наказание - глоба в размер на 300 лева, на осн. чл. 45, ал.3 от Закона за закрила на детето.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ДОС в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че решението и мотивите са изготвени.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: